Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Nasilenie zjawiska "Risk on"

źródło: Błażej Kiermasz Departament Analiz DM TMS Brokers

  • Opublikowano: 9 czerwca 2014, 16:14

  • 0
  • Powiększ tekst

EUR/USD dzi? lekko zwy?kuje w okolice 1,3660. Silny pozostaje polski z?oty. EUR/PLN znajduje si? na poziomie 4,0950, a USD/PLN poni?ej 3,00. Dzisiejszy kalendarz marko jest bardzo ubogi.

Jedynym istotnym odczytem jest zaplanowany na 10:30 indeks Sentix. Jest to pierwsza publikacja z serii ankietowych bada? nastroj?w, b?d?ca zwiastunem przed publikacjami ZEW, Ifo i PMI. Konsensus zak?ada wzrost indeksu o 0,5 pkt. do poziomu 13,3 pkt. Na dzi? nie ma zaplanowanych ?adnych odczyt?w ze Stan?w Zjednoczonych. Co prawda swoje wyst?pienia b?dzie mia?o dw?ch cz?onk?w FED, jednak nie maj? oni prawa g?osu na posiedzeniach FOMC, wi?c ich s?owa b?d? mia?y mocno ograniczony wp?yw na rynki. Najlepiej dzi? zachowuj? si? waluty Antypod?w. Zar?wno dolar australijski jak i nowozelandzki zyskuj? ponad 0,2 proc. wobec USD. Mo?e to ?wiadczy? o nasileniu zjawiska ?risk on?. Kombinacja ultralu?nej polityki EBC i bardzo dobrych danych z USA wyra?nie sprzyja ryzykownym walutom. Pi?tkowy odczyt NFP okaza? si? zbli?ony do konsensusu i wyni?s? 217 tys. Oznacza to, ?e ca?kowita ilo?? zatrudnionych przewy?szy?a poziom sprzed recesji. W czterech kolejnych miesi?cach powsta?o powy?ej 200 tys. nowych miejsc pracy, co by?o pierwszym takim wynikiem od 14 lat. Te dobre dane wyprowadzi?y indeks S&P 500 na nowe szczyty w pobli?u 1950 pkt.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze