Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Złe wiadomości dla "kiwi"

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 29 września 2014, 11:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Dolar ameryka?ski pozostaje silny, gdy? inwestorzy oczekuj? w najbli?szej przysz?o?ci samych dobrych danych z USA. Na pocz?tek tygodnia najwi?kszym przegranym pozostaje dolar nowozelandzki po tym, jak rz?d i bank centralny da?y znak, ?e chc? jeszcze ta?szej waluty.

Do 11 tygodni wyd?u?y?a si? zwyci?ska seria dolara ameryka?skiego i na horyzoncie trudno wskaza? pow?d dla z?amania tej tendencji. W ubieg?ym tygodniu pr?by korekcyjnego odreagowania zosta?y do?? szybko spacyfikowane. Przed weekendem pozytywna rewizja danych o PKB USA za drugi kwarta? (do 4,6 proc. z 4,2 proc.) podkre?li?a kontrast w sile o?ywienia wzgl?dem sytuacji chocia?by w strefie euro. Je?li cokolwiek mog?oby odwr?ci? sytuacj? (i to zreszt? tylko na chwil?), to drugie z rz?du rozczarowanie danymi z rynku pracy w ten pi?tek.

Od startu poniedzia?kowego handlu NZD/USD traci ju? 1,5 proc. nurkuj?c poni?ej 0,7750, a licz?c za ostatnie trzy dni spadek si?ga ponad 4 proc. W przysz?o?ci straty mog? by? jeszcze wi?ksze, gdy? jak stwierdzi? dzi? premier Nowej Zelandii John Kay, idealnym poziomem dla krajowej waluty by?oby 0,65. Na dodatek RBNZ poinformowa?, ?e w ubieg?ym miesi?cu interweniowa? na rynku sprzedaj?c 521 mln NZD, najwi?cej od 2007 r. i powy?ej najwy?szych prognoz (250-500 mln NZD). Przy spadaj?cych cenach surowc?w, kontynuowanym ?odwijaniu? pozycji carry trade na linii NZD-USD oraz banku centralnym niech?tnym do podwy?ek st?p procentowych w najbli?szym czasie powinni?my by? ?wiadkami jeszcze ni?szym poziom?w NZD/USD. ?Zaprzyja?niony? AUD/USD tak?e jest zagro?ony.

Przed nami intensywny tydzie? pod k?tem wydarze? gospodarczych. Dzi? mamy sprzeda? detaliczn? ze Szwecji, kt?ra powinna zaoferowa? nieco ulgi dla os?abionej korony (prog. 0,7 proc. m/m). Wst?pne szacunki inflacji HICP z Niemiec dadz? wskaz?wki dla wyniku dla ca?ego bloku, jednak spodziewany spadek (do 0,7 proc. r/r z 0,8 proc.) podtrzyma presj? na ECB i euro. Dobre wyniki sprzeda?y detalicznej w USA w sierpniu (przy rekordowej sprzeda?y samochod?w osobowych) powinny przynie?? odbicie w wydatkach Amerykan?w (prog. 0,4 proc. m/m). O 15:00 przemawia? b?dzie szef Fed z Chicago Charles Evans, kt?ry cho? w tym roku nie ma prawa g?osu, to jednak jego go??bie nastawienie b?dzie si? liczy? w 2015 r.

Dalej w tygodniu uwag? nale?y zwr?ci? na inflacj? HICP ze strefy euro i indeks Chicago PMI (wtorek), indeksu ISM/PMI dla przemys?u oraz indeks ADP (?roda), posiedzenie ECB (czwartek), indeksy PMI/ISM dla us?ug oraz najwa?niejszy w ca?ej puli raport z rynku pracy USA (pi?tek).

Bior?c pod uwag?, ?e kluczowe wydarzenia (ECB, raport z rynku pracy USA) b?d? mie? miejsce w drugiej cz??ci tygodnia, dzi? w relacjach g??wnych walut (EUR, USD, GBP, JPY) powinni?my widzie? wzgl?dny spok?j. Defensywny klimat na rynku surowcowym utrzyma presj? na AUD, NZD i CAD. Silny dolar odbija si? na walutach rynk?w wschodz?cych, jednak?e stabilno?? kursu EUR/PLN (przy wzrostach USD/PLN) sugeruje, ?e polska waluta wykazuje relatywnie wi?ksz? odporno??.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze