Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Dane z Niemiec uderzają rykoszetem w złotego

źródło: Szymon Zajkowski Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 15 października 2014, 15:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Obawy o spowolnienie globalnego o?ywienia pozostaj? na czele listy czynnik?w determinuj?cych rynki finansowe i znajduj? potwierdzenie w danych. S?abo?? euro i funta pcha indeks dolarowy w g?r?. USD/JPY znalaz? wsparcie na 106,70. Z?oty negatywnie wyr??nia si? na tle pozosta?ych walut rynk?w wschodz?cych os?abiany przez informacje z Niemiec.

Chiny s? kolejnym krajem, gdzie presja inflacyjna s?abnie, wskazuj?c na spowolnienie o?ywienia. We wrze?niu wska?nik CPI spad? do 1,6 proc. r/r z 2 proc. w sierpniu i wobec oczekiwanych 1,7 proc. Spadek cen producenckich wyni?s? 1,8 proc. r/r, wyd?u?aj?c seri? ujemnych odczyt?w do 31 miesi?cy. Chiny s? wyznacznikiem klimatu wobec rynk?w wschodz?cych i b?d? si? k?a?? cieniem na z?otego. Polska waluta od wczoraj ju? ma pod g?rk? po tym, jak niemiecki rz?d obci?? prognozy wzrostu gospodarczego do 1,2 proc. z 1,8 proc. w 2014 r. Szacunek dla przysz?ego roku zosta?y zrewidowany do 1,3 proc. z 2 proc. S?abo?? niemieckiej gospodarki (potwierdzona wczoraj w ujemnym odczycie indeksu ZEW) uderzy rykoszetem w polskie o?ywienie, daj?c wi?cej powod?w do luzowania polityki pieni??nej przez RPP. Rynek pieni??ny zaczyna wycenia? dodatkow? obni?k? o 25 pb (??cznie 50 pb do ko?ca roku), znajduj?c wsparcie w wypowiedziach czo?owych go??bi z RPP ? Bratkowski i Osiaty?ski widz? pole do jeszcze g??bszego ci?cia o 75 pb. Uwa?amy, ?e cho? RPP nie zako?czy? procesu dostosowawczego, to jednak rynek wycenia za du?? obni?k?, ale p?ki stanowisko Rady si? nie wyklaruje, z?oty b?dzie mia? trudno?ci w poprawie poziom?w. Okresowego wzrostu EUR/PLN ponad 4,21 nie mo?na wykluczy?.

W ?rod? dane z USA prawdopodobnie ?ukradn? show? podkre?laj?c r??nice w sile o?ywienia na tle reszty globu. O 14:30 mamy wrze?niow? sprzeda? detaliczn?, inflacj? PPI i indeks New York Empire State. Solidny wzrost sprzeda?y (szczeg?lnie tej z wy??czeniem samochod?w i paliw ? prog. 0,4 proc. m/m) b?dzie wspiera? dolara i powinien zmniejszy? obawy inwestor?w zwi?zane z zacie?nianiem monetarnym Fed. W tym kontek?cie dok?adnie analizowana b?dzie Be?owa Ksi?ga (20:00), gdzie uwag? przyci?gn? fragmenty dotycz?ce poprawy sytuacji na rynku pracy. Interesuj?ce te? b?dzie, jak bardzo Fed zaznaczy obawy o negatywny wp?yw spowolnienia gospodarczego za granic?.

Oczekiwany spadek stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii (prog. 6,1 proc., poprz. 6,2 proc.) powinien co najmniej zatrzyma? wyprzeda? funta, cho? po wczorajszym bardzo s?abym odczycie inflacji CPI (1,2 proc. r/r, najni?ej od 5 lat) trudno znale?? powody, by by? pozytywnie nastawionym do waluty. Obecnie jest bardzo ma?o argument?w za tym, aby Bank Anglii wystartowa? z podwy?kami st?p procentowych wcze?niej, jak w dopiero w po?owie przysz?ego roku.

W Europie jedyna publikacja ju? za nami ? inflacja w Niemczech we wrze?niu zgodnie z oczekiwaniami ustabilizowa?a si? na poziomie 0,8 proc. r/r. Dzi? mamy dwa wyst?pienia prezesa ECB Mario Draghiego. Obawy o hamowanie o?ywienia w strefie euro oraz gotowo?? u?ycia niekonwencjonalnych narz?dzi monetarnych zapewne przewin? si? w tre?ci, ale nie b?dzie to nic nowego. Z Polski poznamy dane o inflacji CPI za zesz?y miesi?c. Naszym zdaniem wrzesie? b?dzie ostatnim miesi?cem spadku dynamiki wzrostu cen konsumenckich. Zak?adamy, ?e dzisiejszy odczyt wyniesie -0,5 proc. r/r, co b?dzie minimum w obecnym cyklu. W kolejnych miesi?cach s?abn?? b?dzie si?a spadk?w cen ?ywno?ci, poniewa? negatywny efekt embarga na?o?onego przez Rosj? b?dzie w rosn?cym stopniu kompensowany przez sezonowy wzrost cen w tej kategorii. Wypadkow? tych dw?ch si? b?dzie stabilizacja cen ?ywno?ci.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze