Informacje

PGE / autor: fot. Fratria
PGE / autor: fot. Fratria

PGE publikuje wyniki finansowe: Jak wyglądał III kwartał?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 listopada 2022, 09:30

    Aktualizacja: 23 listopada 2022, 09:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku. Są one zgodne ze wcześniej publikowanymi wynikami szacunkowymi. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r wyniósł ok. 1,9 mld złotych, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65  mld złotych, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld złotych.

PGE osiągnęła w III kwartale wynik EBITDA na poziomie niższym o 9 proc. niż w roku ubiegłym, co najlepiej obrazuje, że nadzwyczajnych zysków w energetyce nie ma. W świetle zmian regulacyjnych na rynku energii finansowanie transformacji energetycznej w kolejnych kwartałach będzie jeszcze większym wyzwaniem - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Konsekwentna transformacja energetyczna może być dokonywana tylko przy utrzymaniu stabilności finansowej Grupy – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld złotych i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x  i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r.

Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 roku ok. 2,3 mld złotych. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld złotych.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln złotych wobec 685 mln złotych osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego i koszty uprawnień do emisji CO2..

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln złotych, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla kamiennego) i uprawnień do emisji CO2.. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln złotych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln złotych wobec 213 mln złotych w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln złotych, zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 roku (649 mln złotych). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 roku 486 mln złotych przy 314 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA o wartości 17 mln złotych, podobnie jak w III kwartale 2021 roku.

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2022 roku wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 złotych/MWh w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 złotych/MWh i wzrósł o około 199 złotych/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 roku.

PGE/ as/

Powiązane tematy

Komentarze