Informacje

Prezydent Andrzej Duda / autor: prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda / autor: prezydent.pl

Jest podpis prezydenta

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lipca 2023, 09:44

  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczyciel, której celem jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na zakup laptopa.

O podpisaniu ustawy przez prezydenta poinformowała w piątek w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Zgodnie z zapisami ustawy, wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów polegać ma na wyposażeniu - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - w laptopy uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Organem właściwym do udzielania ww. wsparcia będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, który dokonywał będzie zakupu laptopów, które następnie przekazywane będą rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców.

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże laptopy organowi prowadzącemu szkołę w terminie umożlwiającym ich przekazanie uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

Zgodnie z przepisami ustawy, laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców i nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność przez rodzica ucznia. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli ma polegać na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Określenie grup nauczycieli uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nastąpi w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa przesądza jednocześnie, iż prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku: pozostaje w stanie nieczynnym; przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; jest zawieszony w pełnieniu obowiązków; przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej, niż 14 dni; jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2500 zł. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r.

Złożenia zbiorczego wniosku o bon obejmującego wszystkich uprawnionych i zainteresowanych nauczycieli danej szkoły będzie dokonywał organ prowadzący szkołę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewni minister właściwy do spraw informatyzacji.

Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

W celu prawidłowej realizacji wprowadzanych rozwiązań prawnych ustawa dokonuje także zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wyłączono spod egzekucji administracyjnej laptopy, laptopy przeglądarkowe, oraz bony na ich zakup. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, którymi wyłączono z opodatkowania tym podatkiem nabycie laptopów i laptopów przeglądarkowych oraz bony dla nauczycieli na ich zakup.

Czytaj też: Unia Europejska jako superpaństwo? W PE chcą zmiany ustroju

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych