Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Edukacja, dialog, środowisko – filary społecznej odpowiedzialności GAZ-SYSTEM

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2023, 12:29

    Aktualizacja: 27 listopada 2023, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

GAZ-SYSTEM, lider na rynku infrastruktury gazowej, nie tylko dostarcza paliwo do zakładów przemysłowych i energetycznych oraz sieci dystrybucyjnych, lecz także kładzie ogromny nacisk na wyjaśnienie swojej działalności. Przez różnorodne programy społeczne firma aktywnie działa na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o powstawaniu i wykorzystywaniu paliw gazowych.

GAZ-SYSTEM realizuje misję edukacyjną poprzez aktywną współpracę z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak uczelnie wyższe, szkoły branżowe, techniczne i ogólnokształcące, a także szkoły podstawowe. Wizją GAZ-SYSTEM jest nie tylko dostarczanie energii, lecz także pełnienie istotnej roli w edukacji społeczeństwa na temat kluczowych kwestii związanych z gazem.

Wsparcie dla szkół

Program „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” stanowi konkretne wsparcie dla placówek oświatowych, skupiając się na dofinansowaniu zakupu niezbędnego wyposażenia pracowni szkolnych. Szczególny nacisk kładziony jest na pracownie poświęcone naukom ścisłym, takim jak fizyka czy chemia, oraz sale gimnastyczne. Dzięki temu innowacyjnemu programowi szkoły podstawowe w różnych miastach Polski, np. Grudziądzu, Kozienicach, Kwidzyniu czy Świnoujściu, otrzymały nie tylko wsparcie finansowe, lecz także nowoczesny sprzęt. Ten zasób umożliwia rozwijanie umiejętności technicznych uczniów oraz wspiera poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. W praktyce program przyczynia się do stworzenia lepszych warunków nauki i rozwijania talentów w młodym pokoleniu.

Kolejnym istotnym projektem realizowanym przez GAZ-SYSTEM jest program „Szkoła z Energią”. W ramach tego przedsięwzięcia placówki otrzymują wsparcie finansowe, przeznaczane na doposażenie pracowni, a najbardziej uzdolnieni uczniowie stypendia. Dodatkowo organizowane są dla nich zajęcia warsztatowe oraz praktyki zawodowe. Ciekawym bonusem dla wybitnych uczniów są roczne płatne staże, umożliwiające im zdobycie praktycznego doświadczenia w branży. Specjalistyczne zajęcia i wizyty studyjne organizowane przez GAZ-SYSTEM pozwalają uczniom poznać obiekty infrastruktury gazowniczej, takie jak tłocznie gazu czy stacje redukcyjno-pomiarowe. Ponadto mają oni okazję przyjrzeć się pracy specjalistów w obiektach gazowych, co dostarcza im cennego wglądu w realia branżowe.

Inwestycja w przyszłych specjalistów

Współpraca GAZ-SYSTEM z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie stanowi kluczowy element strategii firmy. Ta partnerska relacja obejmuje działalność dydaktyczną, wymianę dobrych praktyk oraz przekazywanie informacji naukowo-technicznych. Celem takiej współpracy jest wykształcenie wysoce wykwalifikowanych specjalistów, których szeroka wiedza będzie mogła być skutecznie wykorzystywana w rozwiązywaniu skomplikowanych technicznie problemów. Dzięki niej GAZ-SYSTEM wdraża innowacyjne rozwiązania, oparte na najnowszych osiągnięciach naukowo-technicznych, co przekłada się na rozwój infrastruktury gazowniczej i podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

W interesie lokalnych społeczności

Oprócz rozwijania gałęzi edukacyjnej GAZ-SYSTEM dąży do utrzymania dialogu z różnymi podmiotami, od lokalnych społeczności po partnerów biznesowych, co wspiera rozwój społeczny i gospodarczy regionów, w których są prowadzone inwestycje. Współpraca z lokalnymi społecznościami oparta na etyce i odpowiedzialności przyczynia się do harmonijnego rozwoju obszarów objętych projektami. Rozpoczynając każdą strategiczną inwestycję, GAZ-SYSTEM skupia się na dialogu z interesariuszami, co stanowi integralną część procesu planowania. Już na etapie projektowania spółka nawiązuje otwarty dialog, uwzględniając różne perspektywy i opinie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych GAZ-SYSTEM utrzymuje regularny przepływ informacji, przekazując istotne dane dotyczące realizowanych projektów mieszkańcom i właścicielom nieruchomości. Spotkania informacyjne dla władz samorządowych, radnych i mieszkańców gmin są kolejnym środkiem umożliwiającym dialog z lokalną społecznością. Cykliczne spotkania z interesariuszami tworzą platformę dialogu, uwzględniając różnorodne perspektywy i opinie społeczności lokalnej. Wszystko to wychodzi poza jednorazowe informowanie, umożliwiając spółce skuteczniejsze dostosowywanie swoich działań do potrzeb i oczekiwań społeczności.

Troska o środowisko jednym z filarów

Poszanowanie i troska o środowisko naturalne także są priorytetem spółki. GAZ-SYSTEM­ podejmuje działania mające na celu minimalizację wpływu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na otoczenie, dąży do zrównoważonego rozwoju i stosuje najnowsze rozwiązania technologiczne. Wymienione założenia znajdują swoje odzwierciedlenie m.in. w programie „Fundusz Naturalnej Energii”. Ta inicjatywa – odbyło się już 13. edycji – pozwala spółce GAZ-SYSTEM dofinansowywać wiele projektów ekologicznych. Przykłady to zagospodarowanie terenów zielonych na cele rekreacyjne, integracyjne i edukacyjne, takie jak ogrody deszczowe czy ścieżki edukacyjne.

Dodatkowo wsparcie obejmuje organizację warsztatów pszczelarskich, tworzenie zielonych pracowni do edukacji ekologicznej oraz sadzenie drzew i krzewów. Projekty te mają realny wpływ na poprawę jakości środowiska i przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej. Aby przedstawić te inicjatywy szerszemu gronu odbiorców, GAZ-SYSTEM udostępnia filmy prezentujące realizację wybranych projektów na swoim profilu w serwisie internetowym YouTube. To transparentne podejście pozwala społeczności i interesariuszom przyjrzeć się konkretnym inicjatywom i świadczy o zaangażowaniu spółki w odpowiedzialne działania na rzecz ochrony środowiska.

Szczęśliwi stypendyści programu „Szkoła z Energią” z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim

Fot. Materiały prasowe

Artykuł partnerski przygotowany we współpracy z redakcją

Powiązane tematy

Komentarze