Informacje

Wakacje składkowe ZUS / autor: Fratria / AS
Wakacje składkowe ZUS / autor: Fratria / AS

Wakacje składkowe dla biznesu. Jak skorzystać?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 czerwca 2024, 15:00

    Aktualizacja: 10 czerwca 2024, 15:07

  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm poprzez wprowadzenie możliwości skorzystania raz w roku z tzw. wakacji składkowych. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br. Już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane są zmiany umożliwiające skorzystanie, na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu, na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Zwolnienie z opłacania składek będzie przysługiwało za jeden, wskazany we wniosku, miesiąc kalendarzowy w danym roku” - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zapłaci budżet państwa

Niewpłacone, w wyniku skorzystania ze zwolnienia, składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienie z opłacania składek będzie stanowiło pomoc publiczną de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących tej pomocy.

Warunki czasowego zwolnienia ze składek

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składek jest, by:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przedsiębiorca miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;

  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości 2 mln euro;

  • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe będą miały odpowiednie zastosowanie także do składki na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym. W ustawie dodany został również przepis, który ogranicza podstawę wymiaru składek za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem, do najniższej obowiązującej danego ubezpieczonego podstawy.

Wniosek wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca będzie składał wniosek o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego. Ustawa zakłada niewydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia z opłacania składek, w sytuacji, w której rozstrzygnięcie w całości uwzględnia wniosek płatnika składek.

Płatnik składek zostanie wówczas poinformowany o przyznaniu zwolnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Jest to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać.

Zmiany wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ustawie wprowadzone zostało również, zwolnienie ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na zamówienia na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS, w związku z wykonywaniem przepisów dotyczących wprowadzanego ustawą zwolnienia z opłacania składek.

Ustawa co do zasady ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie czterech miesięcy od dnia ogłoszenia. Przepisy zaczną więc obowiązywać od 1 listopada br. Już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

ISBnews, materiały prasowe MRiT, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fala zwolnień sunie przez Niemcy

Złe wieści dla Polaków z kredytami

Zaczęło się! Migrant z Rwandy demolował auta w stolicy

Dezubekizacja do śmieci: Sądy zwracają miliardy

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych