Informacje

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła dobry wynik finansowy mimo rekordowo niskich cen ropy i gazu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2016, 07:13

  • 6
  • Powiększ tekst

Grupa Kapitałowa PGNiG opublikowała raport roczny z którego wynika, że w 2015 roku osiągnęła ponad 2,1 mld zł zysku netto. Polskiemu gigantowi udało się obronić dobry wynik mimo rekordowo niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych

Na poziomie działalności operacyjnej GK PGNiG wartość EBITDA wyniosła 6,1 mld zł, co oznacza niewielki, 4-procentowy spadek w stosunku do 2014 roku. Z kolei wynik operacyjny wyniósł 3,3 mld zł i zmniejszył się wobec analogicznego okresu o 14 proc. Wpływ na wyniki finansowe grupy miały niskie ceny ropy naftowej, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe oferowane Klientom.

Z raportu PGNiG wynika, że w 2015 roku nadal największy udział w zysku operacyjnym Grupy Kapitałowej miały segmenty "Poszukiwanie i wydobycie" oraz "Dystrybucja", jednak w odróżnieniu od 2014 roku, dominujący wpływ na wynik grupy miały wzrosty w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, co pozwoliło na utrzymanie poziomu zysku EBITDA na poziomie 6,1 mld zł.

Mimo trudnych zewnętrznych okoliczności GK PGNiG znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, a poziom zadłużenia netto jaki osiągnęła na koniec 2015 roku był bliski zeru. W sierpniu 2015 r. Spółka wypłaciła Akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę w wysokości 1,18 mld zł, a na każdą akcję przypadło po 20 gr.

Dystrybucja

W porównaniu do 2014 roku wynik operacyjny segmentu "Dystrybucja" za 2015 rok zwiększył się o 27,4% i osiągnął poziom 1,45 mld zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2,34 mld zł, czyli wzrósł o 337 mln zł. Dobry wynik to skutek między innymi wyższych rok do roku o 302 mln zł (7,1%) przychodów, przede wszystkim z powodu wzrostu ilości przesłanego gazu i wyższej taryfy za usługę dystrybucyjną. Koszty operacyjne segmentu pozostały na zbliżonym poziomie (spadek o 10 mln zł tj. 0,3%).

Wytwarzanie

Wynik operacyjny segmentu "Wytwarzanie" za 2015 rok wyniósł 367 mln zł i był o 205 mln zł wyższy niż w 2014 roku. Wynik EBITDA wyniósł 679 mln zł, co oznacza poprawę o 46,7% rok do roku. Na znaczącą poprawę wyniku wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła oraz spadek kosztów zakupu węgla, będącego głównym paliwem do produkcji ciepła w tym segmencie (średnia cena surowca spadła rok-do-roku o 9%).

Poszukiwanie i wydobycie

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i wydobycie na koniec 2015 roku wyniósł 1,1 mld zł i był o 911 mln zł (-45,4%) niższy niż w 2014 roku. Przychody segmentu spadły o 1,2 mld zł (20,0%), do poziomu 4,86 mld zł, w relacji do przychodów uzyskanych na koniec 2014 roku.

Obniżenie przychodów w segmencie jest skutkiem spadku cen ropy naftowej (średnia cena ropy Brent wyrażona w PLN w 2015 roku była niższa o ok. 36% w stosunku do roku poprzedniego). Spadek notowań cen ropy naftowej, skutkujący obniżeniem rentowności projektów poszukiwawczych, wpłynął również negatywnie na popyt na usługi poszukiwawcze świadczone przez spółki tego segmentu – przychody z tytułu usług geofizycznych i poszukiwawczych były w 2015 roku o 416 mln zł niższe niż w roku poprzednim.

Wzrost wolumenu wydobycia osiągnięty w Norwegii pozwolił ograniczyć negatywny wpływ spadku cen surowców energetycznych. Przez ostatni rok łączne wydobycie gazu, ropy i NGL wzrosło prawie o połowę, do poziomu 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy, jednak ze względu na naturalne wyczerpanie złóż, należy spodziewać się spadku wydobycia z aktualnie zagospodarowanych aktywów w kolejnych latach. W 2015 roku spółka norweska nabyła cztery nowe koncesje, dzięki czemu posiadamy obecnie udziały w 19 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu w 2015 roku wzrosły o 2,9 mld zł (wzrost o 10,1%) w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miał głównie wzrost przychodów z tytułu sprzedaży paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii, którego wolumen na koniec 2014 roku wyniósł 8,33 mld m3, w stosunku do 3,74 mld m3 w roku poprzednim. Ma to związek z realizowanym przez spółkę tzw. obligo gazowym obrotu surowcem na TGE i warto pokreślić, że PGNiG w roku 2015 zrealizowało je na poziomie ponad 15 % wyższym od wymaganego minimum.

Zysk operacyjny segmentu "Obrót i Magazynowanie" wyniósł w 2015 roku 381 mln zł, co oznacza spadek o 202 mln zł w relacji do wyniku operacyjnego w wysokości 583 mln zł w 2014 roku. Obniżenie wyniku operacyjnego segmentu jest wynikiem postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce, która pozwala największym klientom segmentu na dywersyfikację dostaw paliwa gazowego. Ponadto, kilkukrotnie w minionym roku PGNiG SA i PGNiG OD obniżały taryfy regulujące sprzedaż paliwa gazowego, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w czwartym kwartale 2015 roku była niższa o ok. 10% od cen w 2014 roku. Dodatkowo, w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku, spółki Grupy sprzedające paliwo gazowe w Polsce wprowadziły programy rabatowe, zwiększając konkurencyjność ofert dla klientów.

Na obniżenie wyniku operacyjnego segmentu negatywnie wpłynął również zwiększony odpis aktualizujący wartość zapasów paliwa gazowego, którego saldo w 2015 roku zostało powiększone o 190 mln zł.

Stabilna pozycja

Załamanie cen ropy naftowej na rynkach światowych postawiło wszystkie spółki sektora ropy i gazu przed trudnym wyzwaniem. Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych PGNiG SA zachowało w 2015 roku stabilną pozycję na rynku oraz poprawiło wyniki w segmentach dystrybucji i wytwarzania.

"Spółka renegocjuje warunki dostaw gazu z importu z wykorzystaniem procedury arbitrażowej. Rosnąca presja konkurencyjna na rynku wewnętrznym wymaga od PGNiG szczególnej dbałości o niskie ceny zakupu. Przed Zarządem stoi potrzeba dopasowania struktury Grupy do aktualizowanej strategii. Kontynuowany będzie Program Poprawy Efektywności i profesjonalizacja działalności w poszczególnych segmentach." - czytamy w podsumowaniu raportu.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze