Informacje

Redakcja "Gazety Wyborczej" przy ulicy Czerskiej w Warszawie, fot. Wikipedia
Redakcja "Gazety Wyborczej" przy ulicy Czerskiej w Warszawie, fot. Wikipedia

Agora liczy poważne straty - spadki sprzedaży, restrukturyzacje, zwolnienia, fatalne prognozy - wydawca "Gazety Wyborczej" jest w najgorszej sytuacji od lat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 lutego 2013, 09:15

  • 4
  • Powiększ tekst

Grupa Agory miała w czwartym kwartale 2012 roku 0,1 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 8,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. Strata netto okazała się niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 4,1 mln zł straty w czwartym kwartale.

Strata operacyjna grupy Agory w IV kw. 2012 roku wyniosła 3,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 7,4 mln zł zysku. Zanotowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 4,2 mln zł straty EBIT.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w IV kw. 2012 roku 309,6 mln zł wobec 336 mln zł rok wcześniej i były wyższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 305,4 mln zł.

Grupa Agory prognozuje, że w 2013 roku rynek reklamy spadnie o  5-8 proc. Spadki w kluczowym dla spółki segmencie dzienników wyniosą  22-25 proc. - podała Agora w raporcie kwartalnym.

Według szacunków spółki 13-16 proc. spadku zanotuje segment czasopism. O 7-10 proc. spadną wydatki na reklamę w telewizji, o 4-7 proc. w radiu i o 3-6 proc. w outdoorze.

Rok 2013 na plusie zakończy internet, który zyska 2-5 proc. oraz kino, gdzie spodziewany jest wzrost rzędu 0-3 proc.

Agora spodziewa się, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia mogą w 2013 roku wynieść 18 mln zł - podała spółka w raporcie.

W raporcie podano, że 31 stycznia 2013 r. spółka zakończyła proces zwolnień grupowych, w ramach którego wręczono 247 wypowiedzeń umów o pracę. Dodatkowo, w czwartym kwartale 2012 r., w jednej ze spółek zależnych, Agora Poligrafia Sp. z o.o., rozpoczęto zwolnienie grupowe, którego koszty obciążyły wynik Grupy Agora kwotą 0,3 mln zł.

"Spółka szacuje, że oszczędności z tego tytułu, w skali całego roku, mogą wynieść około 18 mln zł" - podano w raporcie.

Dodano, że Agora będzie kontynuować restrykcyjną politykę kontroli wszystkich kosztów operacyjnych.

Grupa Agory miała w czwartym kwartale 2012 roku 0,1 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 8,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. Strata netto okazała się niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 4,1 mln zł straty w czwartym kwartale.

Strata operacyjna grupy Agory w IV kw. 2012 roku wyniosła 3,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 7,4 mln zł zysku. Zanotowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 4,2 mln zł straty EBIT.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w IV kw. 2012 roku 309,6 mln zł wobec 336 mln zł rok wcześniej i były wyższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 305,4 mln zł.

Po czterech kwartałach 2012 roku Agora miała 9 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 13,1 mln zł straty EBIT oraz 1,14 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Sprzedaż reklam w Gazecie Wyborczej w okresie czterech kwartałów 2012 roku wyniosła 202,9 mln zł (spadek o 20,8 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 106,8 mln zł (spadek o 18,7 proc.). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 257 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ponad 36,5 proc.

W okresie I-XII 2012 r. przychody pionu Prasa Bezpłatna ze sprzedaży reklam wyniosły 27,3 mln zł i obniżyły się o 10,2 proc. przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe w dziennikach o około 20 proc. Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o 0,5 pkt proc. do prawie 5 proc., a wynik operacyjny EBIT pionu był pozytywny i wyniósł 2,8 mln zł.

Przychody segmentu Internet Agory po czterech kwartałach 2012 r. wyniosły 114 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 89,8 mln zł i wzrosły o 8,6 proc. Segment poprawił swój wynik operacyjny EBIT do poziomu 7,4 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w III kw. 2012 r. kwotą 1,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów wynik EBIT wyniósłby 8,6 mln zł. W grudniu 2012 r. serwisy grupy Gazeta.pl uzyskały zasięg 59,1 proc., co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali.

Przychody segmentu Kino po czterech kwartałach 2012 r. wzrosły o 0,6 proc. do 205,1 mln zł. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła ponad 7,7 mln sztuk i zmniejszyła się o około 7 proc., głównie w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które wpłynęły na spadek frekwencji w kinach, szczególnie w II kw. 2012 r. Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 6,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 25,8 mln zł.

Przychody grupy AMS wyniosły 162,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,4 proc., głównie w wyniku spadku przychodów w II kw. 2012 r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Wynik operacyjny EBIT segmentu wyniósł 4,2 mln zł, a EBITDA operacyjna sięgnęła 22,4 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 30 proc.

W okresie I-XII 2012 r. segment Radio Agory zwiększył przychody o 2,3 proc. do 88,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 5,6 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 8,3 proc.

Przychody segmentu Czasopisma wyniosły 65 mln zł (spadek o 13,7 proc.), a koszty wyniosły 72,7 mln zł. Na wyniki segmentu wpłynął odpis aktualizujący, który obciążył je kwotą 12,4 mln zł i koszt zwolnienia grupowego w wysokości 0,5 mln zł. W rezultacie, w 2012 r. Czasopisma odnotowały stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 7,7 mln zł. Gdyby wyeliminować negatywny wpływ odpisu aktualizującego i koszt zwolnienia grupowego, wynik operacyjny EBIT segmentu byłby pozytywny i wyniósłby 5,2 mln zł.

W okresie I-XII 2012 roku koszty operacyjne netto Grupy Agory spadły o 2,6 proc. do 1.151,7 mln zł. W raporcie podano, że oszczędności na kosztach operacyjnych wynikają głównie z ograniczenia wydatków na reprezentację i reklamę (o 29,5 proc.) oraz z niższych niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych.

Zatrudnienie etatowe w Grupie Agory na koniec 2012 r. wyniosło 3085 etatów i było niższe niż rok wcześniej o 397 etatów. W raporcie podano, że liczba ta nie uwzględnia osób, którym zostało wręczone wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych, a których stosunek pracy jeszcze nie wygasł.

Grupa prognozuje, że w 2013 roku rynek reklamy spadnie o  5-8 proc. Spadki w kluczowym dla spółki segmencie dzienników wyniosą  22-25 proc. - podała Agora w raporcie kwartalnym.

Według szacunków spółki 13-16 proc. spadku zanotuje segment czasopism. O 7-10 proc. spadną wydatki na reklamę w telewizji, o 4-7 proc. w radiu i o 3-6 proc. w outdoorze.

Rok 2013 na plusie zakończy internet, który zyska 2-5 proc. oraz kino, gdzie spodziewany jest wzrost rzędu 0-3 proc.

"Spółka zwraca uwagę, iż wszystkie szacunki dotyczące zmiany dynamiki wydatków reklamowych w poszczególnych mediach mogą być obarczone błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatową ze strony reklamodawców, brakiem wiarygodnych danych na temat średniej rynkowej wartości udzielanych rabatów oraz zmianami w sposobie korzystania z poszczególnych mediów i krótkimi okresami planowania kampanii reklamowych w poszczególnych mediach" - napisano w raporcie.

W raporcie dodano, że wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych informacji rynkowych w kolejnych kwartałach, Agora może skorygować szacunki dotyczące wydatków w poszczególnych mediach.

Ankietowani przedstawiciele domów mediowych spodziewają się, że w 2013 roku rynek reklamy ogółem spadnie o ok. 5-10 proc., zaś spadki w segmencie dzienników wyniosą od ok. 15 proc. do 20,5 proc.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze