Informacje

ZWZ PKN Orlen: dywidenda, absolutorium dla zarządu i zmiany w radzie nadzorczej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 czerwca 2017, 12:47

  • 0
  • Powiększ tekst

Ustalenie wysokości dywidendy PKN Orlen za 2016 r., absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej spółki oraz zmiany w składzie rady to najważniejsze punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) płockiego koncernu, które obradować będzie w piątek

W połowie marca zarząd PKN Orlen zaproponował, by dywidenda z zysku netto spółki za 2016 r., w rekordowej wysokości ponad 5,3 mld zł, wyniosła 3 zł na jedną akcję. Byłaby to największa dywidenda dla akcjonariuszy w historii płockiego koncernu.

Można przypuszczać, że jak poprzednio, decyzje w sprawach, które znalazły się w porządku obrad ZWZ PKN Orlen, zależeć będą przede wszystkim od stanowiska Skarbu Państwa - największego akcjonariuszem płockiego koncernu, reprezentowanego tam obecnie przez ministra energii.

To właśnie na wniosek ministra energii porządek obrad najbliższego ZWZ PKN Orlen uzupełniono o projekty uchwał dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej spółki, ustalenia zasad rozporządzania składnikami jej aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, w tym na usługi prawne, marketingowe i doradztwa związanego z zarządzaniem oraz określenia wymagań dla kandydata na członka zarządu płockiego koncernu.

Wniosek o rozpatrzenie projektów uchwał w tym zakresie minister energii uzasadnił koniecznością wypełnienia zapisów ustawy z grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także zapisami statutu PKN Orlen i Kodeksu spółek handlowych w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, które przysługują akcjonariuszowi.

W uzasadnieniu wniosku minister energii podkreślił, że ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym "nałożyła na podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa obowiązek podejmowania działań w celu określenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w statucie spółki spraw, które powinny wymagać szczególnego nadzoru w zakresie rozporządzania majątkiem spółki, jak również określiła wymagania dla kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających.

Dodatkowo nałożyła obowiązek wprowadzenia procedury wyboru członków zarządu po przeprowadzeniu przez radę nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem będzie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów - wyjaśnił resort energii.

W ostatnim czasie rada nadzorcza PKN Orlen powołała ponownie na stanowisko prezesa spółki Wojciecha Jasińskiego, który objął tę funkcję w grudniu 2015 r. Będzie to nowa, 3-letnia kadencja, rozpoczynająca się dzień po najbliższym ZWZ płockiego koncernu, zwołanego na 30 czerwca. Jak podkreślił PKN Orlen, "rada powierzyła również Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia zarządu nowej kadencji".

Wiadomo już, że skład zarządu płockiego koncernu nowej kadencji zmieni się - wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk i członek zarządu Piotr Chełmiński złożyli w ostatni poniedziałek oświadczenia, iż nie będą ubiegać się o stanowiska w zarządzie spółki.

Jędrzejczyk został powołany do zarządu PKN Orlen w czerwcu 2008 r., a od września 2008 r. jest wiceprezesem ds. finansowych. Z kolei Chełmiński jest członkiem zarządu koncernu od marca 2012 r., obecnie ds. rozwoju i energetyki, a wcześniej ds. petrochemii. Spółka nie podała przyczyn ich decyzji o rezygnacji z ponownego kandydowania do zarządu - w dotychczasowym składzie, obecnej jeszcze kadencji, zasiada w nim sześć osób.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd może tam liczyć 5-9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

W zarządzie PKN Orlen dobiegającej końca kadencji, oprócz Jasińskiego, Jędrzejczyka i Chełmińskiego, zasiadają też: wiceprezes ds. korporacyjnych Mirosław Kochalski - od lutego 2016 r. - oraz członkowie zarządu: Krystian Pater - od marca 2007 r., który odpowiada za produkcję i Zbigniew Leszczyński - od lutego 2016 r., odpowiedzialny za sprzedaż.

Z kolei w radzie nadzorczej płockiego koncernu zasiada teraz siedem osób, w tym przewodnicząca Angelina Sarota (w radzie od 2008 r., a jako jej przewodnicząca od 2013 r.), wiceprzewodniczący Radosław Kwaśnicki oraz sekretarz Mateusz Bochacik, a także członkowie - Artur Gabor, Agnieszka Krzętowska, Adrian Dworzyński i Wiesław Protasewicz.

Obecny skład rady nadzorczej PKN Orlen został ustalony przez ZWZ spółki w czerwcu 2016 r. Poza Dworzyńskim - zgłoszonym wówczas przez OFE Nationale Nederlanden oraz Gaborem - zgłoszonym przez Aviva OFE, pozostali zostali zgłoszeni tam przez Skarb Państwa.

Według statutu PKN Orlen, rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra, czyli obecnie energii.

Zmianami w składzie rady nadzorczej miało zająć się, na wniosek ministra energii, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen, które w styczniu tego roku zatwierdziło m.in. nowy sposób ustalania sposobu kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu. Ostatecznie pełnomocnik Skarbu Państwa podczas posiedzenia NWZ zrezygnował ze składania wniosków o zmiany radzie spółki.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 8,32 proc., Aviva OFE - 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 57,15 proc.

SzSz PAP

Powiązane tematy

Komentarze