Informacje

Sejm znowelizował tegoroczny budżet

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 listopada 2017, 18:09

  • Powiększ tekst

Sejm znowelizował tegoroczny budżet i ustawę okołobudżetową, co umożliwi m.in. wypłatę 2,3 mld zł rekompensat dla górników oraz 980 mln zł dla publicznych telewizji i radia. Przepadły wnioski PO i N o odrzucenie noweli oraz poprawki dot. m.in. wstrzymania przekazania pieniędzy dla mediów

W czwartkowym głosowaniu nad nowelizacją budżetu wzięło udział 432 posłów, za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 235, przeciw było 193 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu. Natomiast w głosowaniu nad nowelą ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle powiązana z budżetem, wzięło udział 430 posłów, 233 poparło nowelę, 196 było przeciw, a jeden się wstrzymał.

Wiceminister finansów Teresa Czerwińska tłumaczyła podczas pierwszego czytania projektu, że nowelizacja budżetu na 2017 rok (oraz powiązana z nią nowelizacja tzw. ustawy okołobudżetowej) nie jest rezultatem, jak to bywało w przeszłości „istotnych niedoborów w budżecie państwa”, a podstawowe wielkości pozostają bez zmian. Wyjaśniła, że „zmienia się struktura wydatków budżetu państwa”, co jest możliwe dzięki oszczędnościom budżetowym. W ich wyniku limit wydatków zwiększa się o 9,4 mld zł.

Zaoszczędzone środki mają być przede wszystkim wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób. Ma na to trafić ok. 2,3 mld zł, natomiast generalnie sektor górniczy ma otrzymać 3,2 mld zł (około 1 miliarda zł ma trafić na restrukturyzację kopalń).

Z dodatkowych środków ma być także sfinansowane zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

Na ten ostatni cel ma trafić kwota 980 mln zł. Kwota taka ma być przekazana, mówiła Czerwińska, do „publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej”. W sumie dla resortu kultury ma trafić 1,2 mld zł.

W nowelizacji przewidziano również utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł m.in. na program Rodzina 500 plus. Utworzona ma być także rezerwa celowa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). Będzie to ok. 88 mln zł.

Ponadto, zgodnie z nowelą, minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (w sumie 1,9 mld zł). Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł).

W głosowaniu odrzucono wnioski o odrzucenie obu nowelizacji złożone przez posłów PO i Nowoczesnej oraz poprawki dotyczące m.in. zmniejszenia o 980 mln zł wydatków na telewizję i radio publiczne. PO proponowała, by pieniądze te przeznaczyć na drogi, podwyżki dla lekarzy oraz refundację świadczeń podwójnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi, natomiast Nowoczesna, by dzięki temu obniżyć deficyt budżetu.

Przepadły także poprawki Nowoczesnej, które zmierzały do tego, by zmniejszyć o 1,5 mld zł kwotę na dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, zmniejszyć o 1,9 mld zł wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek prawa handlowego i zmniejszyć o 900 mln zł wydatki na restrukturyzację w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Poprawki przewidywały przekazanie tych pieniędzy na zmniejszenie deficytu budżetu.

Nie zyskał uznania także tzw. wniosek mniejszości złożony przez Kukiz‘15, który także zmierzał do zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 980 mln zł na działalność radiową i telewizyjną oraz przeznaczenia tej kwoty na zwiększenie wydatków na świadczenia wysokospecjalistyczne oraz podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

Przewodniczący komisji finansów publicznych Jacek Sasin (PiS) tłumaczył wcześniej podczas prac nad zmianami, że komisja opowiedziała się przeciw takiej zmianie, bowiem bez zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie ma możliwości przeznaczenia środków na podwyżki wynagrodzeń.

Komisja wprowadziła natomiast do noweli kilka innych poprawek m.in. Sasina. Jedna zakłada przesunięcie 140 mln zł z wydatków na sądy - w tym ponad 112 mln zł z wydatków majątkowych i bieżących resortu sprawiedliwości na sądownictwo powszechne oraz na sądy apelacyjne. Pieniądze mają pochodzić z oszczędności zgłoszonych przez resort sprawiedliwości i sądy apelacyjne.

Przesunięto też 723 tys. zł z części budżetu poświęconej gospodarce morskiej na ”żeglugę śródlądową”. Większość tej kwoty ma zostać przeznaczona na wyposażenie nowo utworzonego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zestaw pływający „Westerplatte II”.

Inna poprawka zaakceptowana przez komisję dotyczy przesunięcia 75 mln zł w wydatkach zaplanowanych na kulturę. Kwota ta ma zostać przeznaczona m.in. na regulację kwestii związanych z przejęciem zbiorów byłego Muzeum Techniki NOT w Warszawie przez Narodowe Muzeum Techniki, zakup Folwarku Wschodniego przy Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, czy zakup historycznego szpitala przy ul. Siennej w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego, a także zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie na Muzeum Kresów.

Część pieniędzy objętych tą poprawką zostanie wydana na „potrzeby dofinansowania inwestycji instytucji kultury działających w obszarze filmu podległych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z rozwojem polskiego rynku filmowego i kultury filmowej (…)”. Dofinansowane mają też zostać inwestycje uczelni artystycznych działających w obszarze filmu i kultury filmowej.

Komisja zdecydowała też o przesunięciu w ramach budżetu na kulturę 4,5 mln zł. Kwota pochodząca z wydatków bieżących jednostek budżetowych zostanie przekazana na dofinansowanie działalności muzeów i archiwów państwowych.

Wprowadzono też poprawkę, która przewiduje przesunięcie 1 mln zł w części budżetu dotyczącej gospodarki. Pieniądze te mają zostać przekazane na dotację celową dla Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w związku z tym, że ma on uzyskać status państwowego instytutu badawczego.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych