Informacje

Blok energetyczny Turów prawie gotowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 maja 2019, 14:41

  • 1
  • Powiększ tekst

Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem, według raportu wykonawcy, wynosi ok. 89%, poinformowała spółka.

Budowa nowoczesnego i wysokosprawnego bloku energetycznego w Turowie, obok budowanych bloków w Elektrowni Opole, jest przykładem realizacji celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowy blok w Elektrowni Turów to nie tylko jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, ale również gwarancja przedłużenia działalności turoszowskiego kompleksu wydobywczo-wytwórczego aż do całkowitego wykorzystania pokładów węgla brunatnego z pobliskiej kopalni, a co za tym idzie, zapewnienia przez kolejne lata wielu atrakcyjnych miejsc pracy i dalszego, dobrego funkcjonowania gospodarki w tym regionie - powiedział prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych.

Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin. Nowa inwestycja będzie też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii, które zaczną obowiązywać od 2021 r. - podano także.

Obecnie w Elektrowni Turów funkcjonuje sześć bloków energetycznych - wszystkie zasilane są węglem brunatnym z pobliskiej kopalni Turów. Po wyłączeniu z eksploatacji ostatniego z trzech najstarszych bloków energetycznych w 2013 roku i w obliczu wystarczających zasobów węgla brunatnego, podjęto decyzję o uzupełnieniu ubytku mocy poprzez budowę nowego bloku energetycznego.

Równolegle, Elektrownia Turów prowadzi inną, wielką inwestycję, której zakończenie zaplanowane jest jeszcze w tym roku - gruntowną modernizację bloków 1-3. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności - czytamy także.

W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania. Realizacja projektu zaowocuje również istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu.

Ochrona środowiska to dla nas priorytetowy aspekt działalności. Przede wszystkim koncentrujemy się na rekultywacji terenów pogórniczych, ograniczeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery, ochronie wód i gleb oraz ich racjonalnym wykorzystywaniu. Od początku funkcjonowania Elektrowni Turów wprowadzano niestandardowe rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Dzięki innowacyjnym technologiom Elektrownia Turów jest teraz w pełni nowoczesnym, strategicznie ulokowanym oraz przyjaznym dla środowiska i pracowników zakładem produkującym energię elektryczną. W ramach prowadzonych prac zmodernizujemy instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin oraz oczyszczalnię ścieków, jak również zabudujemy instalacje redukcji emisji rtęci i monitoring emisji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Konkluzji BAT. Ponadto, planujemy modernizację elektrofiltrów na blokach 4–6, co w znaczący sposób przyczyni się do redukcji emisji pyłu - dodał Ostrowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

SzSz(ISBnews)

Powiązane tematy

Komentarze