Informacje

Stalownia Huty Częstochowa / autor: Wikipedia, Cezary Miłoś
Stalownia Huty Częstochowa / autor: Wikipedia, Cezary Miłoś

Zgoda sądu na wydzierżawienie ISD Huty Częstochowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 września 2019, 20:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Na poniedziałkowym posiedzeniu sąd wyraził zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa ISD Huty Częstochowa - przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Teraz przyszłego dzierżawcę wybierze syndyk

W poniedziałek częstochowski sąd na kilkugodzinnym posiedzeniu wysłuchiwał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku ISD Huty Częstochowa. Wcześniej, w ostatnią środę, ogłosił upadłość likwidacyjną tej spółki, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z pominięciem postępowania upadłościowego (tzw. pre-pack).

Poddczas poniedziałkowego wysłuchania swoje oferty przedstawiły spółki Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska (spółka Corween Investments nie złożyła oferty dzierżawy). Obie miały półtorej godziny na przedstawienie oferty i przedłożenie dowodów potwierdzających wiarygodność składanych deklaracji co do uruchomienia produkcji.

W posiedzeniu wzięli też udział syndyk, prezes i główna księgowa upadłej spółki oraz siedem osób reprezentujących związki zawodowe Huty, którym sędzia-komisarz zezwoliła na zadawanie pytań dotyczących spraw pracowniczych i socjalnych.

Mając na uwadze konieczność niezwłocznego uruchomienia produkcji przed zbliżającym się okresem zimowym, celem zachowania przedsiębiorstwa upadłego w stanie niepogorszonym, sędzia-komisarz wyraziła zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa na czas określony 12 miesięcy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy - wskazał sędzia Bogacz. - Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego osobę ewentualnego dzierżawcy wybierze syndyk, który prowadzi postępowanie upadłościowe pod nadzorem sędziego-komisarza - dodał rzecznik częstochowskiego sądu.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. Na początku lipca zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu wyraził drugi z dwóch głównych wierzycieli huty; inwestor jednak przekazał, że jego oferta była uwarunkowana przyjęciem jej przed wnioskiem o rozpoczęcie procesu likwidacji. Następnie sąd powołał tymczasowego nadzorcę spółki.

Jak relacjonował w ostatnich dniach rzecznik częstochowskiego sądu, 28 sierpnia wpłynęła tam modyfikacja wniosku dłużnika - o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz spółki Sunningwell International Polska. Tego dnia wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożyła też powołująca się na status wierzyciela spółka Corween Investments, działająca w ramach międzynarodowej grupy Liberty Group. Nadto ofertę zakupu i dzierżawy huty złożyła spółka Cognor Holding.

Sędzia Bogacz zaznaczył, że analizując sprawę w ostatnią środę sąd miał na względzie zalety wynikające z pre-packu, przede wszystkim gwarantujące szybkość postępowania upadłościowego. Zwrócił też jednak uwagę na możliwe w tym wariancie wycofanie się nabywcy z oferty w każdej chwili - bez konsekwencji.

Sąd wyjaśnił następnie, że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz Corween Investments - choć bowiem spółka potwierdziła posiadanie środków na nabycie huty stwierdzono, że - wbrew procedurze - nie jest ona jej wierzycielem; nie posiada też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację. Spółka Sunningwell International Polska nie udowodniła posiadania środków na zakup huty.

W tej sytuacji sąd zdecydował w środę o ogłoszeniu upadłości ISD Huty Częstochowa na zasadach ogólnych. Akcentował, że rozwiązanie również umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy.

Wariant ten nie wyklucza szybkiego sfinalizowania sprzedaży. Wynika to z faktu, że złożone zostało oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika, wobec czego jeszcze w tym miesiącu planuje się wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargu. Syndyk przedstawił zainteresowanym podmiotom szczegółowy plan systematycznego uruchamiania produkcji z początkiem października br. - informował sędzia Bogacz.

Zaznaczył, że sąd rozważając dostępne warianty kierował się naczelnymi zasadami postępowania upadłościowego: zaspokojenia w maksymalnym stopniu wierzycieli, ale też zachowania przedsiębiorstwa, które wraz ze współpracującymi kontrahentami jest miejscem zatrudnienia tysięcy osób.

W tej sytuacji sędzia-komisarz wyznaczyła na poniedziałek wysłuchania oferentów zainteresowanych dzierżawą ISD Huty Częstochowa. Jednocześnie zobowiązała syndyka do poinformowania zainteresowanych o konieczności przygotowania szczegółowej dokumentacji - z określeniem jej zawartości.

Zgodnie z wiedzą sądu ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.

Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z zarządem upadłej spółki plan wznowienia produkcji z początkiem października br. Oszacowano koszty uruchomienia produkcji na ok. 60-80 mln zł.

Z materiałów sporządzonych przez biegłego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 to blisko 188 mln zł, natomiast powiększona o wartość materiałów niebędących surowcami i złomem (głównie części zamienne) - 230 mln zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy kwalifikacji i zasobów ludzkich.

Biegły wskazał też, że ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i ponadstuletnią tradycją, który zatrudnia 1239 pracowników.

Komentując w czwartkowym stanowisku środowe postanowienie sądu ws. upadłości ISD Huty Częstochowa tamtejsze związki deklarowały „zdumienie i rozgoryczenie”. Związkowcy zapowiedzieli, że jeżeli procedur związanych z dzierżawą majątku huty nie uda się przeprowadzić, podejmą akcję protestacyjną. Już w poniedziałek demonstrowali przed częstochowskim sądem, z transparentami m.in. „Chcemy pracować, kończcie negocjować!”

Częstochowski sąd informował w ostatnich dniach, że ze stanowiska tymczasowego nadzorcy i pisma związków wynikało, że sytuacja huty jest dramatyczna; brakuje środków na wypłaty dla pracowników. Dlatego 4 września sąd podjął decyzję umożliwiającą syndykowi uruchomienie dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według związków podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli ISD, poinformował związki, że nie ma odpowiednich środków. Właścicielem huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD).

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze