Informacje

Nagrody w konkursie wPolsce.pl / autor: Fratria
Nagrody w konkursie wPolsce.pl / autor: Fratria

10 tysięcy fanów wPolsce.pl na Facebooku. KONKURS!

wPolsce.pl

wPolsce.pl

wPolsce.pl to nowy telewizyjny projekt grupy medialnej Fratria: aktualne komentarze i programy publicystyczne oraz felietony filmowe

 • Opublikowano · 29 listopada 2019, 17:17

  Aktualizacja · 29 listopada 2019, 19:27

 • 0
 • Tagi: Facebook Konkurs regulamin social media telewizja TV wPolsce.pl
 • Powiększ tekst

Dziennikarze w Polsce.pl / autor: Fratria
Dziennikarze w Polsce.pl / autor: Fratria

REGULAMIN KONKURSU „10 tysięcy fanów wPolsce.pl”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „10 tysięcy fanów wPolsce.pl” (dalej: „Konkurs”). 2. Fratria Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; 81-472 ul. Legionów 126-128 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429681, o kapitale zakładowym w wysokości 5.570 600 zł, NIP 113285-77-90 jest organizatorem „Konkursu”,( dalej: „Organizator”). 3. Konkurs promowany jest na profilu facebookowym „wPolsce.pl” (dalej: telewizja wPolsce.pl). 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 30.11.2019 r. i trwać będzie do 2.12.2019 r. 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Fanpage wPolsce.pl / autor: Fratria
Fanpage wPolsce.pl / autor: Fratria

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie ma ukończonych 18 lat może być reprezentowany wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. oraz krewni pracowników wymienionej spółki w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej. 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 2 powyżej osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

§3 Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 30.11.2019 r. do 2.12.2019 r. odpowiedzieć na pytanie konkursowe zamieszczone na fanpage’u wPolsce.pl na Facebooku. 2. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie jako jedna z 10 pierwszych osób. 3. Spośród nadesłanych odpowiedzi, jury Konkursu złożone z  przedstawicieli Organizatora wybierze 10 odpowiedzi, które będą poprawne i pojawią się jako pierwsze. 4. Podstawowe kryteria oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe są następujące: prawidłowość i kolejność. 5. Autorzy wybranych odpowiedzi (dalej: „Zwycięzcy”) zostaną wyłonieni maksymalnie do 5.12.2019 r. przez jury Konkursu według kryteriów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu. 6. O wygranej Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez aplikację Messenger (Facebook). 7. W celu przekazania nagród, Zwycięzcy, po otrzymaniu informacji o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości-mail swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jej odmowa podania będzie skutkować niemożliwością przekazania Zwycięzcy nagrody.

§4 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. dla pierwszych pięciu osób, które odpowiedzą prawidłowo książka „Nowy Herbarz Polski” – autor: Tadeusz Gajl, wydawnictwo Latarnia,
 3. dla kolejnych pięciu osób, które odpowiedzą prawidłowo film „Autsajder” na DVD (Kino Świat).
 4. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Zwycięzców adres w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora. 3. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5 Prawidłowość przebiegu Konkursu

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu. 2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba. 3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Fratria Sp. z o.o.; ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, z dopiskiem ” Ankieta”. 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest komisja sprawdzająca (dalej: Komisja Sprawdzająca) w składzie: -Przewodniczący -Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu. 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania oraz do złożenia sprzeciwu. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz wysyłka nagród. 4. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych administratora danych osobowych oraz przetwarzającego dane osobowe. 5. Administrator danych osobowych oraz przetwarzający dane osobowe zobowiązują się dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych Zwycięzców Konkursu oraz przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej bazie danych Fratria Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 7. w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§8  Postanowienia Końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.wsieciprawdy.pl  bądź w siedzibie Organizatora: (Fratria Sp. z o.o.; ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia ). 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: redakcja@fratria.pl, lub na adres siedziby Organizatora. 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Komentarze