Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Czas na wypoczynek dla dzieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2019, 07:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Od soboty 21 grudnia do 1 stycznia potrwa bożonarodzeniowa przerwa świąteczna w szkołach. Część uczniów wróci jednak do szkół dopiero po święcie Trzech Króli, czyli 7 stycznia.

Formalnie przerwa świąteczna w szkołach z okazji Bożego Narodzenia rozpoczyna się od poniedziałku 23 grudnia, a potrwa do 31 grudnia włącznie. 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w środę. Uczniowie powinni wrócić do szkoły 2 stycznia.

Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych” - informowało w ubiegłym roku MEN w komunikacie o przerwie świątecznej.

Przypomniano w nim także, że zimowa przerwa świąteczna nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli ani dniami ich urlopu wypoczynkowego. Urlop przysługuje nauczycielom w okresie ferii letnich i zimowych.

W trakcie przerwy - w dni robocze - nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły (w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy, wynikającego z przepisów Karty nauczyciela). Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w trakcie przerwy świątecznej” - wyjaśniał resort edukacji.

Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych” - zaznaczono.

Po dwóch dniach nauki (2 i 3 stycznia) rozpoczyna się przedłużony weekend, bo 6 stycznia wypada w poniedziałek. 6 stycznia - święto Trzech Króli - jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą zdecydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. Dlatego w części szkół przerwa świąteczna dla uczniów potrwa dłużej i wrócą oni do nauki dopiero 7 stycznia.

Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci. Oznacza to, że nawet jeśli w danej szkole nie ma lekcji 2 i 3 stycznia, to szkoła ma obowiązek zorganizowania w tych dniach opieki dla uczniów.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i w placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu.

Liczbę dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły określa rozporządzenie ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego.

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Od 11 do 26 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 18 stycznia do 2 lutego - z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego - z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego - z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Druga przerwa świąteczna - na Wielkanoc - będzie od 9 do 14 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych, więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze