Informacje

Jean-Yves Le Drian i Jacek Czaputowicz / autor: PAP
Jean-Yves Le Drian i Jacek Czaputowicz / autor: PAP

Od teraz Polska i Francja zagrają bardziej zespołowo?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lutego 2020, 20:00

  • 4
  • Powiększ tekst

Wzmocnienie dialogu politycznego, wspólne konsultacje ważnych kwestii z zakresu polityki europejskiej oraz współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności Europy w ramach NATO, UE i ONZ zakłada program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego

Program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego podpisali w poniedziałek w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych: Polski i Francji Jacek Czaputowicz i Jean-Yves Le Drian. Szef francuskiej dyplomacji towarzyszy prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi w jego dwudniowej wizycie w Polsce.

Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne to dokument, który zakłada na najbliższe cztery lata współpracę m.in. polityczną (w relacjach dwustronnych, wewnątrz Unii Europejskiej i NATO) oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska, świadome łączących je historycznych więzów głębokiej przyjaźni, zdeterminowane, by tworzyć bardziej zjednoczoną, bardziej solidarną i bardziej zintegrowaną Europę, ustalają, że będą rozwijać stabilną i stałą współpracę powracając do partnerstwa strategicznego ustanowionego dnia 28 maja 2008 roku w Warszawie - głosi deklaracja.

Partnerstwo strategiczne między oboma państwami będzie - jak zapisano w dokumencie - realizowane w ramach współpracy odnoszącej się do dziedzin, w których oba kraje mają wspólne interesy, na poziomie stosunków dwustronnych i europejskich, jak również w wymiarze wielostronnym. Polska i Francja zamierzają m.in. „wspólnie działać na rzecz Europy służącej realizacji interesów państw członkowskich oraz chroniącej obywateli Unii, dla zagwarantowania praw i dobrobytu ich obywateli oraz na rzecz umacniania w Unii Europejskiej i w świecie wartości leżących u źródeł projektu europejskiego”.

Deklaracja zakłada regularne konsultacje, prowadzone w duchu zrozumienia i wzajemnego szacunku, które „będą sprzyjały bliskości, jaką powinny charakteryzować się obecnie relacje polsko-francuskie, aby oba kraje mogły wspólnie tworzyć Europę jutra”.

W ramach partnerstwa politycznego ustalono, że Polska i Francja wzmocnią dialog polityczny. Będą wspólnie konsultować wszystkie ważne kwestie z zakresu polityki europejskiej, w pierwszym rzędzie dotyczące interesów wspólnych dla obu państw, w celu zbliżenia stanowisk - stanowi poniedziałkowa deklaracja.

Niezbędne kierunki mają wskazać głowy państw i szefowie rządów obu państw. W tym celu co roku będą odbywać się konsultacje międzyrządowe. Ministrowie Spraw Zagranicznych będą czuwać nad przygotowaniem oraz wdrażaniem decyzji wypracowanych i przyjętych przez obu partnerów w wyniku każdych konsultacji międzyrządowych - napisano w dokumencie. W miarę możliwości, co najmniej raz do roku, mają spotykać się wysocy rangą urzędnicy Ministerstw Spraw Zagranicznych.

Służby dyplomatyczne obydwu krajów będą wspierać wymianę dyplomatów w ramach swoich struktur. Ośrodki analityczne będą wspierały zbliżenie polskich i francuskich liderów opinii, pracując nad lepszym zrozumieniem przez Polskę priorytetów francuskiej polityki zagranicznej oraz nad lepszym zrozumieniem przez Francję priorytetów polskiej polityki zagranicznej poprzez utworzenie grupy refleksji z udziałem polskich i francuskich dyplomatów oraz ekspertów - czytamy w deklaracji.

Będą również - zgodnie z dokumentem - organizować konferencje, debaty i seminaria z udziałem ekspertów i dyplomatów polskich oraz francuskich, w tym w formacie Trójkąta Weimarskiego, kładąc nacisk na kwestie dotyczące integracji europejskiej, wzmocnienia więzi transatlantyckich i kwestii strategicznych.

Regularnie (również w miarę możliwości co najmniej raz do roku) spotykać mają się szefowie komórek do spraw europejskich lub międzynarodowych innych zainteresowanych resortów. Na marginesie spotkań międzynarodowych, organizowanych przez Unię Europejską, Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbywać się mają, w miarę możliwości, konsultacje dwustronne.

Tę samą częstotliwość spotkań przewidziano dla spotkań szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) oraz francuskiego Sekretarza Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN). „Partnerzy będą kontynuować spotkania w ramach dialogu strategicznego w zakresie bezpieczeństwa prowadzonego pod przewodnictwem resortów obrony oraz spraw zagranicznych” - stanowi deklaracja.

W dokumencie napisano, że „Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska potwierdzają swoje przywiązanie do multilateralizmu, opartego na poszanowaniu prawa międzynarodowego i praw człowieka”. „Wspólnie będą działać na rzecz jego promowania uznając, że jest on najlepszym środkiem reagowania na obecne i przyszłe wyzwania o charakterze globalnym” - dodano. Polska i Francja zobowiązały się ponadto do wspólnego „promowania działań na rzecz zwalczania antysemityzmu we wszystkich jego przejawach”.

Oba państwa - zgodnie z deklaracją - mają wzajemnie informować się o inicjatywach, z jakimi zamierzają wystąpić na forum Unii Europejskiej, a tam, gdzie to możliwe, będą koordynować swoje działania i ujednolicać swoje stanowiska.

W ramach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska ustaliły m.in., że będą wspólnie pracować, poprzez wzmocnioną współpracę bilateralną, nad inicjatywami, które przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności Europy w ramach NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych.

Współpraca ta ma dotyczyć m.in.: promowania kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba również we współpracy z innymi wspólnymi partnerami, zwłaszcza z Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz z członkami Grupy Wyszehradzkiej; wzmocnienia zdolności NATO do realizowania jego kluczowej misji - obrony kolektywnej, poprzez zaangażowanie w inicjatywy sojusznicze wzmacniające jego zdolność odstraszania i obrony; konsultacji pomiędzy sztabami generalnymi w kwestii wspólnego zaangażowania operacyjnego za granicą oraz wspólnych szkoleń i ćwiczeń ich sił zbrojnych; rozwoju interoperacyjności sił zbrojnych obu państw w celu zwiększenia ich zdolności do działania oraz wsparcia dla narodowych przemysłów zbrojeniowych obydwu krajów.

Poniedziałkowa deklaracja zakłada także intensyfikację partnerstw w zakresie badań i technologii, w połączeniu z refleksją nad ich możliwościami operacyjnymi, oraz pomiędzy odpowiednimi branżami przemysłowymi, tak, aby wypracować długoterminową odpowiedź na wyzwania związane z wyposażeniem sił zbrojnych obydwu krajów, w tym z wykorzystaniem możliwości współpracy na poziomie europejskim.

Przewiduje ponadto: zachęcanie do współpracy pomiędzy podmiotami przemysłowymi obydwu krajów w celu wspierania i współuczestniczenia w rozwoju zdolności i technologii oraz wzmacniania własnych baz przemysłowych, przy wykorzystaniu nowych instrumentów europejskich (stała współpraca strukturalna, Europejski Fundusz Obronny); intensyfikację wymiany pomiędzy wojskowymi strukturami szkoleniowymi i kształcącymi (Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj), Institut des hautes ,tudes de d,fense nationale [francuski Instytut Wyższych Studiów Obrony Narodowej], szkoły wojenne, szkoły oficerskie; wzmocnienie dwustronnej współpracy wojskowej i zbrojeniowej oraz jej potencjalnego rozszerzenia na wspólnych partnerów z Unii Europejskiej oraz z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Polsko-francuska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności dotyczy ponadto: wzmocnienia współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa; wzmocnienia współpracy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wzmacniania odporności państw i społeczeństw, a także wspólnych wysiłków na rzecz walki z dezinformacją; uznania doniosłości i promowania wspólnego historycznego dziedzictwa wojskowego (jednostki polskie w Wielkiej Armii, Armia Hallera podczas I wojny światowej, francuska misja wojskowa podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, II wojna światowa).

Polska i Francja uzgodniły również, że pogłębią współpracę w takich dziedzinach jak: wspólna analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy we wszystkich ich postaciach, płynących ze wszystkich kierunków; wymiana informacji dotyczących oceny ryzyka i możliwych odpowiedzi; wspólna analiza zdolności odnośnie do planowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego, w szczególności w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz NATO, zwłaszcza poprzez analizę scenariuszy wspólnego zaangażowania; rozwój wspólnej kultury strategicznej i wzmacnianie interoperacyjności polskich i francuskich sił zbrojnych poprzez wspólne ćwiczenia i wspólne rozmieszczanie sił w teatrach mających wpływ na bezpieczeństwo europejskie; operacyjne przygotowanie jednostek, od szkolenia wstępnego aż do wspólnych szkoleń bojowych; każdorazowo, kiedy będzie to możliwe, prowadzenie wspólnych działań w dziedzinach związanych z rozwojem zdolności wojskowych; zaangażowanie operacyjne na wspólnych teatrach działań.

Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska zobowiązują się również do promowania ścisłej współpracy na forach międzynarodowych w celu wspierania walki z terroryzmem i przyczyniania się w ten sposób do: zapewnienia trwałego zwycięstwa nad takimi organizacjami terrorystycznymi, jak Daesh i Al-Qaida; zwalczania finansowania terroryzmu; zapobiegania swobodnemu przemieszczaniu się terrorystów między państwami; zwalczania bezkarności terrorystów, walki ze zjawiskiem wykorzystywania Internetu do celów terrorystycznych - czytamy w deklaracji.

Polska i Francja mają - jak wynika z dokumentu - kontynuować również promowanie ścisłej koordynacji działań w ramach właściwych forów międzynarodowych, jak również w ramach współpracy z głównymi partnerami europejskimi i w NATO, w celu konsolidacji systemu nieproliferacji, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, wspierania rozbrojenia i kontroli zbrojeń, a także wzmacniania systemów międzynarodowych w tej dziedzinie, w tym poprzez wspólne działania na rzecz walki z bezkarnością związaną z użyciem broni chemicznej.

Oba kraje mają też zintensyfikować dialog dotyczący kontroli zbrojeń, zwłaszcza w kontekście wygaśnięcia traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF Treaty).

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze