Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

W styczniu duże zmiany dla biznesu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 grudnia 2020, 10:00

  • Powiększ tekst

Od Nowego Roku zaczną obowiązywać ważne dla przedsiębiorstw przepisy - m.in. Mały ZUS Plus, dający najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne czy przepisy przyznające małym przedsiębiorcom z CEIDG prawa konsumenckie - mówił wiceszef MRPiT Marek Niedużak.

Dodatkowo największe firmy w Polsce będą miały obowiązek przedstawiania sprawozdania z tego, jakie terminy płatności stosują wobec swoich kontrahentów - podkreślił wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Mały ZUS Plus to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych z najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów” - wskazał Niedużak, którego resort przygotował zmiany w przepisach.

Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej przychodu. Z ulgi mogą korzystać najmniejsi przedsiębiorcy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł.

Jak podkreślił wiceminister, w dotychczasowym stanie prawnym często podnoszonym przez przedsiębiorców postulatem było wydłużenie terminu na dokonywanie zgłoszeń. Mieli na to czas tylko do 8 stycznia. Tymczasem na początku roku kalendarzowego wielu z nich nie ma jeszcze dokładnej wiedzy o pełnych wynikach finansowych ich firmy za rok poprzedni. „Dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom drobnego biznesu i wydłużyliśmy ten termin do końca stycznia” - powiedział.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS Plus, i którzy po Nowym Roku nadal się do niego kwalifikują, nie będą musieli składać ponownego zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy wcześniej nie korzystali z Małego ZUS-u Plus, a spełniają warunki wskazane w ustawie, będą mieli czas na dokonanie zgłoszenia w terminie 1-31 stycznia 2021 r. Gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku (np. na skutek zakończenia korzystania z „preferencyjnych składek” lub wznowienia działalności), zgłoszenia będzie można dokonać w ciągu siedmiu dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień.

Wraz z 1 stycznia 2021 r. wejdą też w życie przepisy przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami.

Od Nowego Roku każda osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów” - wyjaśnił Niedużak. Ochrona dotyczyć będzie każdej umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej - dodał.

Z nowych przepisów, jak szacuje resort, skorzysta nawet 2,5 mln przedsiębiorców.

W myśl nowych rozwiązań osobie prowadzącej własną działalność będzie przysługiwać prawo do rękojmi za wady. To oznacza, że sprzedawca nie będzie mógł odmówić przedsiębiorcy przyjęcia jego reklamacji. Wprowadzona zostanie również ochrona przedsiębiorcy przed tzw. niedozwolonymi postanowieniami umownymi, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy.

Niedużak zwrócił uwagę, że przedsiębiorca będzie miał też możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. „Jeżeli sprzedawca wcześniej nie poinformuje dokonującego zakupu przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od umowy, ten będzie miał prawo do odstąpienia od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy” - zaznaczył.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie również regulacja dotycząca sporządzania przez największe firmy sprawozdań dotyczących praktyk płatniczych.

Jak wyjaśnił wiceminister Niedużak, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nakłada na ok. 2,6 tys. największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek przekazywania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat ich praktyk płatniczych. Rzecz dotyczy podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość przychodu, i firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Podmioty te będą raz do roku przedstawiać sprawozdanie o wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy płatności - do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni.

Dzięki takim sprawozdaniom wszyscy przedsiębiorcy oraz obywatele będą mieć wiedzę na temat tego, jak swoje zobowiązania handlowe regulują najwięksi przedsiębiorcy w Polsce” - mówił Marek Niedużak. Jego zdaniem duże firmy będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci. Ponadto obniży to ryzyko, w szczególności dla firm z sektora MŚP, wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami lub takimi, którzy stosują długie terminy.

Brak informacji o stosowanych przez największe firmy praktykach płatniczych utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw MŚP, dla których kontrakty z największymi graczami mogą być szansą na rozwój, ale są również obarczone dużym ryzykiem” - powiedział wiceszef MRPiT.

Dotychczasowe regulacje prawne dopuszczają jedynie możliwość skorzystania z usług Biur Informacji Gospodarczej, które posiadają dane o nierzetelnych płatnikach zgłoszonych przez wierzycieli. Brak jest natomiast informacji o terminach płatności, które są proponowane potencjalnym kontrahentom - przypomniał Niedużak.

Zgodnie z nowymi przepisami pierwsze sprawozdanie – za 2020 r. – przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 31 stycznia 2021 r. Będzie to można zrobić za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na portalu biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych.

Obowiązek złożenia sprawozdania będzie spoczywał na członku zarządu lub innego organu zarządzającego. W spółce komandytowo-akcyjnej sprawozdanie złoży komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Z kolei w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie odrębnie złoży kierownik każdej z tworzących ją spółek. Osoba, która nie dopilnuje złożenia sprawozdania w terminie, będzie podlegać karze grzywny.

Następnie minister rozwoju, pracy i technologii poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa. W przypadku powzięcia podejrzenia, że sprawozdanie jest nierzetelne lub zawiera nieprawdziwe informacje, poinformuje o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” - wyjaśnił Niedużak.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych