Informacje

Bank Pekao / autor: Fratria
Bank Pekao / autor: Fratria

Strategia ESG Banku Pekao: odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 czerwca 2021, 15:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników – to tylko niektóre z elementów ogłoszonej dzisiaj strategii ESG Banku Pekao do 2024 roku

Strategia ESG jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście banku do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową Pekao na lata 2021-2024 opublikowaną w marcu tego roku.

Oparta jest na trzech filarach: środowisko, zaangażowanie i ład. W każdym z tych obszarów bank postawił sobie konkretne cele, z którymi zmierzy się w ciągu kolejnych lat. Zidentyfikował też inicjatywy, które będą wspierały realizację strategii. Dokument został opracowany przy zaangażowaniu przedstawicieli jednostek banku kluczowych dla tematyki ESG, w tym Rady ds. ESG.

Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój banku są dziś nieodłącznymi elementami biznesowej działalności. Zdecydowanego podejścia do tych kwestii wymagają od nas inwestorzy. Jest to również odpowiedź na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze przed jakimi staje współczesny świat. Dlatego Bank Pekao zdecydował się na publikację strategii ESG, w której w jasny sposób deklaruje swoje plany w tym obszarze na najbliższe lata. Przyjmujemy w niej konkretne zobowiązania wobec naszego otoczenia i pracowników – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Środowisko: zielone finansowanie, gospodarka niskoemisyjna i neutralność klimatyczna Bank Pekao w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zaangażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Bank zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Udział finansowania wysokoemisyjnego będzie mniejszy niż 1 proc. Wspierając transformację polskiej energetyki, jednocześnie Pekao zamierza zaangażować się we wsparcie regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian. W perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną (zakres 1 i 2), ale działania mające doprowadzić do tego celu rozpoczyna już teraz. Bank będzie wprowadzał sukcesywnie kolejne etapy planu, jak proekologiczne usprawnienia w placówkach, monitoring zużycia surowców czy redukcja emisji własnych. Pomiar emisji własnych (zakres 1 i 2) rozpocznie już w tym roku. Bank będzie też dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw uwzględniając ESG we wszystkich istotnych procesach.

Zaangażowanie: wsparcie otoczenia, edukacja, cyfryzacja i rozwój

Kolejnym filarem strategii jest zaangażowanie. Bank będzie wzmacniać działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

W tym obszarze Pekao stawia sobie za cel zaangażowanie w działania społeczne mające nieść pomoc, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu.

Strategia zakłada, że z roku za rok będzie rosła kwota przeznaczona przez bank na cele społeczno-środowiskowe. Bank planuje zwiększyć zaangażowanie pracowników w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu pracowniczego w horyzoncie strategii ma zwiększyć z poziomu 4,4 tys. do 5,5 tys. godzin. Co roku bank zobowiązuje się do podjęcia co najmniej pięciu nowych inicjatyw z obszaru ESG.

Pekao będzie również stawiać na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi m.in. UNEP - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych czy „Razem dla Środowiska” oraz dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom.

Zaangażowanie Pekao rozumie też jako ekologiczny, wygodny dla klientów i łatwy dostęp do usług bankowych. W tym przypadku celem jest, podobnie jak w strategii biznesowej, 100-procentowy wskaźnik digitalizacji, a więc możliwość załatwienia wszystkich spraw bankowych całkowicie zdalnie.

Ten filar to w strategii Pekao również zaangażowanie w programy wspierające rozwój i innowacyjność firm, co bank planuje realizować poprzez gwarancje, akceleratory start-upów oraz współpracę z fintechami i uczelniami.

Ład: etyka, reputacja i inkluzywna organizacja

Dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. To również transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników.

Cele, jakie w tym aspekcie ESG, stawia sobie Pekao to wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – m.in. dzięki programom rozwojowym, planom sukcesji i powiązanym z wynikami atrakcyjnym systemem wynagrodzeń. To również dbałość o równouprawnienie i dalsza redukcja luki w wynagrodzeniach między płciami o 5 proc. oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich (58 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich na koniec 2020). Wreszcie to też wzmacnianie pozycji banku w rankingach i indeksach ESG, takich jak Bloomberg GEI, FTSE Russell ESG czy MSCI ESG.

Czytaj też: Pekao najlepszy wśród dużych banków

Bank Pekao/KG

Powiązane tematy

Komentarze