Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Korekta siły dolara

źródło: Szymon Zajkowski Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 31 lipca 2014, 12:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Po publikacji protoko?u z posiedzenia FOMC dolar ameryka?ski odda? nieco zysk?w wypracowanych w ostatnich dniach. Kurs EUR/USD po osi?gni?ciu nowego, tegorocznego minimum na 1,3365, wzr?s? do 1,34.

Os?abienie dolara i wzrosty kursu EUR/USD, skutkowa?y spadkami ujemnie skorelowanych z nim kurs?w EUR/PLN i USD/PLN. Tym samym z?oty umocni? si? wobec euro i dolara, odpowiednio do 4,1540 i 3,10. Z?oty jednak ca?y czas pozostaje w trendzie deprecjacyjnym. Uwa?amy, ?e jest to wp?yw przede wszystkim rosn?cego na sile ameryka?skiego dolara oraz napi?? na linii Rosja ? Zach?d. Tak jak pisali?my w poprzednich raportach uwa?amy jednak, ?e ten drugi czynnik nie b?dzie w stanie wp?yn?? na d?ugoterminowe os?abienie polskiej waluty, dlatego te? nie widzimy du?ej przestrzeni do dalszych wzrost?w kursu EUR/PLN. Wraz jednak z kontynuacj? wzrostu warto?ci dolara, rosn?? powinien kurs USD/PLN.

W opublikowanym wczoraj protokole z posiedzenia FOMC decydenci, co prawda wyrazili wi?kszy optymizm na temat sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu inflacji w kierunku celu Fed, niemniej jednak brak by?o s??w na temat implikacji dla polityki pieni??nej, co naszym zdaniem sta?o si? pretekstem do zamkni?cia cz??ci d?ugich pozycji na dolarze. Nie zmienia to jednak faktu, ?e FOMC dostrzega popraw? na rynku pracy oraz znikaj?c? gro?b? uporczywej, niskiej inflacji, a co za tym idzie perspektywa zacie?nienia polityki pieni??nej zosta?a utrzymana. Obecnie rynek wycenia podwy?k? st?p na III kw. przysz?ego roku. Utrzymujemy nasze zdanie o tym, ?e w kolejnych tygodniach dolar zyskiwa? b?dzie na warto?ci, a wczorajsza korekta stwarza przestrze? do silniejszej reakcji na jutrzejszy raport z rynku pracy.

USA: ostatnie wskaz?wki przed wa?nymi danymi

Z danych makro dzi? poznamy wst?pne dane o inflacji w strefie euro za lipiec (11:00). Wczorajsze spadki dynamiki inflacji HICP w Niemczech i Hiszpanii sugeruj? ni?sz? dynamik? r?wnie? w ca?ej strefie euro. Niemniej jednak, tak jak pisali?my we wczorajszym raporcie porannym uwa?amy, ?e teraz, gdy ECB do?? jasno zarysowa? swoje dzia?ania na kolejne miesi?ce, dane o inflacji trac? nieco na znaczeniu i powinny mie? mniejszy wp?yw na notowania na rynku walutowym. Po po?udniu nap?yn? dane z USA w postaci nowo zarejestrowanych wniosk?w o zasi?ki dla bezrobotnych (14:30) oraz indeksu Chicago PMI (15:55). Tym samym poznamy ostatnie wskaz?wki przed jutrzejszymi, wa?niejszymi danymi ? zmian? zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz indeksem ISM dla przemys?u w ca?ych Stanach Zjednoczonych. Je?eli dzi?, dane zaskocz? in plus, pozytywny obraz ameryka?skiej gospodarki zostanie utrzymany, tym samym dolar ameryka?ski powinien dalej zyskiwa? na warto?ci.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze