Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Jedna jaskółka wiosny nie czyni

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 17 października 2014, 15:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Na koniec tygodnia jest zdecydowanie spokojniej, cho? do ca?kowitego wygaszenia rynkowych obaw jeszcze daleko. Rynek walutowy szuka stabilizacji; jen oddala si? od lokalnych maksim?w, a funt korzysta na obudzeniu niepokoj?w wok?? kryzysu zad?u?enia strefy euro.

Indeks S&P500 zako?czy? czwartkowe notowania p?asko, rentowno?ci ameryka?skiego d?ugu odbi?y w g?r?, indeks VIX zszed? z dwuip??letnich szczyt?w. Dla kontrastu ?rodowego szoku, wczorajsze dane z USA (produkcja przemys?owa, indeks Fed z Filadelfii) mia?y pozytywny wyd?wi?k, os?abiaj?c obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego w USA. Ale czynnik?w ryzyka kr???cych nad rynkiem finansowym jest wi?cej (trendy deflacyjne, potencjalna recesja w strefie euro, spowolnienie Chin, ebola) i ?jedna jask??ka wiosny nie czyni?. Ale wst?pna panika zosta?a opanowana i mo?emy liczy? na spokojne dobrni?cie do weekendu.

Na rynku walutowym widzimy s?abn?cy popyt na jena podkre?laj?cy och?odzenie poszukiwa? ?bezpiecznych przystani?. Ale wzrosty USD/JPY pozostaj? niemrawe, gdy? dolar utraci? wsparcie ze strony rynku stopy procentowej. Cho? rentowno?ci 10-latek wr?ci?y ponad 2,12 proc. (do?ek ze ?rody 1,86 proc.!), to dopiero powr?t ponad 2,30 proc. mo?emy nap?dzi? dodatkowy popyt na dolara. Komentarze z Fed, ?e bank powinien rozwa?y? op??nienie momentu wygaszenia QE (Bullard wczoraj), bynajmniej nie pomagaj?. Na marginesie warto zaznaczy?, ?e pogl?d szefa Fed z St. Louis opiera si? o obawy o? gospodark? strefy euro. Tak, czy inaczej, prawdopodobnie przez jaki? czas nie zobaczymy istotnego przyrostu d?ugich pozycji w dolarze wobec jena i euro, przynajmniej do czasu a? FOMC nie wyrazi wi?kszej pewno?ci w si?? gospodarki USA (posiedzenie 28-29.10.). Oczekuj?, ?e ?rodowe minima dolara s? niezagro?one, ale z drugiej strony wyj?cie USD/JPY ponad 106,50, czy EUR/USD poni?ej 1,27 tak?e wydaje si? trudne. Dzi? w kalendarium dane z rynku nieruchomo?ci USA (14:30), indeks Michigan (15:55) i wyst?pienie prezes Fed Janet Yellen (14:30). Temat wyst?pienia (?Inequality of Economic Opportunity?) studzi oczekiwania na prze?omowe komentarze.

Obawy o plany Grecji dotycz?ce wyj?cia z procedury bailoutowej oraz d??enie w?oskich polityk?w do przeprowadzenia referendum w sprawie euro wywo?uj? skok rentowno?ci peryferyjnego d?ugu. Wczoraj dodatkowego strachu nap?dzi?a nieudana aukcja hiszpa?skich obligacji, gdzie sprzedano papiery jedynie za 3,2 mld euro przy planie 3,5 mld euro. Od pocz?tku tygodnia rentowno?ci greckich 10-latek skoczy?y o ponad 200 pb do prawie 9 proc. i s? najwy?ej od grudnia ubieg?ego roku. Presja rozlewa si? na pozosta?e rynki: na miesi?cznych maksimach znajduj? si? rentowno?ci 10-letnich obligacji skarbowych W?och, Portugalii, S?owenii i Irlandii. Osobi?cie s?dz?, ?e powt?rka zawirowa? z lat 2011-2012 nam nie grozi i ryzyko rozprzestrzenienia si? paniki z rynku greckiego na pozosta?e kraje peryferyjne Eurolandu na ten moment wydaje si? niewielkie. Ale seria gorszych danych makro z Eurolandu mo?e nakr?ca? spiral? wycofywania kapita?u z europejskiego rynku d?ugu. Ju? teraz widzimy, ?e korzystnie na sytuacji wychodzi funt (w tamtym okresie brytyjski rynek d?ugu stanowi? ?bezpieczn? przysta?? dla europejskiego kapita?u). EUR/GBP oddala si? od miesi?cznych maksim?w, a bierno?? EUR/USD pcha GBP/USD w rejon 1,61.

Z pozosta?ych danych makro w pi?tek mamy dane z polskiego przemys?u (14:00), gdzie oczekujemy wzrostu produkcji o 1,4 proc. r/r, poni?ej konsensusu (2,7 proc. r/r). Z?oty jest pod wp?ywem globalnego sentymentu, kt?ry zdecyduje, czy EUR/PLN ucieknie powy?ej 4,2350. O 14:30 poznamy dane o inflacji CPI z Kanady. Bior?c pod uwag? ostatnie sygna?y deflacyjne, zaskoczenie in plus jest ma?o prawdopodobne (prog. 2 proc. r/r), w rezultacie czego bycie dzi? na kr?tko z CAD mo?e by? ciekaw? inwestycj?.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze