Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Takie są skutki jednokierunkowego pozycjonowania

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 16 października 2014, 13:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Szokow? terapi? przesz?y wczoraj rynki finansowe, kiedy s?abe dane z USA podnios?y strach, ?e najwi?ksza gospodarka ?wiata nie uchroni si? przed negatywnym wp?ywem hamowania reszty globu. I cho? za??czenie ?trybu paniki? szybko przynios?o kontrreakcj?, to jeszcze nie mo?na powiedzie?, ?e najgorsze za nami.

Bez w?tpienia dane z USA nie by?y tak s?abe, jakby mo?na wnioskowa? po reakcji rynku. Sprzeda? detaliczna spad?a wszak?e tylko o 0,3 proc. (prog. -0,1 proc.), a indeks NY Empire State utrzyma? si? powy?ej zera (cho? spadek m/m by? najsilniejszy od lipca 2010 r. i drugi najmocniejszy w historii), zatem nie t?umaczy to 200-punktowego ruchu na EUR/USD i USD/JPY, t?pni?cia S&P500 o ponad 3 proc., a tym bardziej 30-punktowego zjazdu rentowno?ci 10-latek USA do 1,86 proc. Ale je?li do rozczarowuj?cych danych dodamy ju? podsycone obawy o hamowanie globalnego o?ywienia, albo strach przed ebol?, otrzymamy wszystkie sk?adniki dla rynkowej paniki. W tym otoczeniu dolar (i aktywa dolarowe) oberwa? najbardziej, gdy? strach przyni?s? masowe odwijanie d?ugich pozycji budowanych od wielu miesi?cy. Rynkowa wycena pierwszej podwy?ki st?p procentowych przez Fed przesun??a si? na koniec 2015 r., praktycznie rujnuj?c d?ugoterminow? strategi? dolarowych byk?w.

Nie da si? ukry?, ?e rynek przereagowa? (st?d zdumiewaj?co szybki odwr?t od lokalnych minim?w), jednak?e je?li inwestorzy dostan? kolejne powody, by wyj?? z rynku i wzi?? na przeczekanie, anty-dolarowy handel mo?e by? kontynuowany. Dotychczas jako prost? regu?? przyjmowa?em, ?e po przesadnym umocnieniu dolara zesz?otygodniowa korekta urealni?a wycen?, co powinno skonsolidowa? EUR/USD (przynajmniej do czasu pa?dziernikowego FOMC) w przedziale 1,26-1,28. Po wczorajszych danych g?rne ograniczenie przesta?o obowi?zywa?, a je?li dolar otrzyma dzi? kolejny cios ze strony danych (produkcja przemys?owa 15:15, Philly Fed 16:00), mo?emy widzie? wyj?cie kursu ponad 1,29. Ale w dalszej perspektywie wy?sze poziomy b?d? kusi? do ponownego kupowania dolara, gdy? nadal nie ma wystarczaj?cych dowod?w, ?e Fed odwlecze zacie?nianie monetarne (opublikowana wczoraj Be?owa Ksi?ga mia? wzgl?dnie pozytywny wyd?wi?k).

Dolarowi najtrudniej b?dzie odrobi? straty wobec jena, gdzie trend aprecjacyjny mo?na na jaki? czas wykluczy?, a i wyj?cie ponad 107,50 obecnie wydaje si? ponad si?y popytu (przy marnych wynikach rynku akcji). GBP/USD prze?y? wczoraj roller coaster i po po?udniu zaznaczy? nawet nowe minima (15,870), co pokazuje, ?e pesymizm wobec funta jest jeszcze wi?kszy ni? do dolara. Waluty surowcowe (AUD, NZD, CAD) broni? wczorajszego umocnienia, ale przy nasileniu obaw o globalne o?ywienie, presja na ich sprzeda? szybko wr?ci.

Wspomniane wcze?niej dane z USA s? kluczowymi pozycjami w czwartkowym kalendarium. Opr?cz tego mamy bilans handlu zagranicznego i inflacj? HICP z Eurolandu (11:00), inflacj? bazow? i dane z rynku pracy z Polski (14:00) oraz wnioski o zasi?ek dla bezrobotnych z USA (14:30). Uwag? przyci?gn? te? wyst?pienia przedstawicieli Fed: Plosser (14:00), Lockhart (15:00), Kocherlakota 16:00).

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze