Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Dolar stara się odrabiać straty

źródło: Błażej Kiermasz, Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 14 października 2014, 12:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Dolar stara si? odrabia? dzi? nieco z wczorajszych strat. Kurs EUR/USD ponownie schodzi poni?ej poziomu 1,27. Ameryka?ska waluta umacnia si? dzi? w stosunku do wszystkich pozosta?ych z grona G-10. USD/PLN jest w ostatnich dniach do?? zmienny, jednak ca?y czas oscyluje wok?? poziomu 3,30, natomiast kurs EUR/PLN zbli?a si? do 4,20.

Na uwag? zas?uguje si?a dolara australijskiego, kt?ry by? wczoraj drug? najsilniejsz? walut? w grupie G-10, a dzi? jako jedyny z tego grona traci wobec swojego ameryka?skiego odpowiednika mniej ni? 0,1 proc. Jest to pok?osie wczorajszej obni?ki stopy repo przez Ludowy Bank Chin, kt?ra mo?e sygnalizowa? zbli?aj?ce si? luzowanie warunk?w monetarnych w Pa?stwie ?rodka. O godz. 10:30 opublikowana zostanie inflacja z Wielkiej Brytanii za wrzesie?. Konsensus zak?ada jej spadek z 1,5 proc. r/r do 1,4 proc. Oznacza?oby to najni?szy poziom od 5 lat. Wydaje si? to bardzo prawdopodobne, szczeg?lnie bior?c pod uwag? bardzo niskie ceny ropy naftowej. Surowiec ten stara si? obecnie uformowa? dno w swoich notowaniach, jednak nale?y pami?ta?, ?e od szczytu w czerwcu zni?ki wynosz? ju? blisko 20 proc. W samym pa?dzierniku kurs ropy WTI spad? o niemal 10 proc. Wczorajszy wiecz?r przyni?s? siln? przecen? na ameryka?skich rynkach akcji. S&P 500 zako?czy? dzie? na ponad 1,5 proc. minusie, a ca?o?? tych spadk?w mia?a miejsce mi?dzy 20:00 a 22:00. Indeks znalaz? si? na najni?szym poziomie od maja tego roku.

S?abe dane ze strefy euro

O 11:00 poznamy dwie istotne publikacje ze strefy euro: pa?dziernikowy indeks ZEW dla Niemiec oraz produkcje przemys?ow? z Eurolandu za sierpie?. Wydaje si?, ?e oba te odczyty mog? nie wypa?? zbyt obiecuj?co. Konsensus zak?ada spadek nastroj?w niemieckich analityk?w z 6,9 pkt. do 0,0 pkt., czyli granicznej warto?ci rozdzielaj?cej oczekiwania co do rozwoju i kurczenia si? gospodarki. Warto tak?e zauwa?y?, ?e indeks ZEW w tym roku tylko spada. Produkcja przemys?owa ma natomiast wed?ug oczekiwa? spa?? odpowiednio o 0,9 proc. r/r i 1,6 proc. m/m. Opublikowana przed tygodniem produkcja przemys?owa z Niemiec odnotowa?a bardzo wyra?ne spadki zar?wno w uj?ciu miesi?cznym, jak i rocznym, co mo?e prze?o?y? si? na jeszcze s?absze od zak?adanych odczyty z ca?ej strefy euro.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze