Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Historyczny dzień

źródło: Błażej Kiermasz, Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano · 13 sierpnia 2014, 12:08

  • 0
  • Tagi: akcje biznes DM TMS giełda gospodarka handel
  • Powiększ tekst

Dzi? poznamy wiele odczyt?w inflacyjnych. Najwa?niejszym z nich b?dzie kwartalny raport o inflacji Banku Anglii. Ponadto o godz. 14:00 opublikowana zostanie dynamika cen z Polski. Najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii inflacja z Polski mo?e przyj?? warto?? ujemn?.

Poznali?my ju? odczyty finalne dotycz?ce inflacji w Niemczech i Francji. Oba z nich okaza?y si? zgodne z konsensusem w uj?ciu rocznym. W zwi?zku z tym euro pozosta?o stabilne. W nocy opublikowane zosta?y istotne figury makroekonomiczne z Azji. By?y to lipcowe: produkcja przemys?owa i sprzeda? detaliczna z Chin oraz dynamika PKB w II kwartale z Japonii. Publikacje te nie wp?yn??y jednak w znacz?cy spos?b na rynki. Najsilniejsz? walut? z grona G10 jest dzi? dolar australijski. Jest to pok?osie lepszych od oczekiwa? sierpniowych nastroj?w konsument?w opublikowanych dzi? w nocy. O godz. 14:30 opublikowane zostan? dane o lipcowej sprzeda?y detalicznej ze Stan?w Zjednoczonych. Konsensus zak?ada utrzymanie tempa przyrostu z poprzedniego miesi?ca, czyli 0,2 proc. m/m. Wydaje si?, ?e mo?liwy jest nieco lepszy odczyt, co mog?oby wesprze? USD. Ryzykiem dla dolara mog? by? dwa dzisiejsze wyst?pienia go??bich cz?onk?w Fed, w tym jednego uprawnionego do g?osowania na posiedzeniach (Dudleya). Najprawdopodobniej jednak nie b?d? oni wypowiadali si? na temat aktualnej sytuacji oraz terminu potencjalnej podwy?ki st?p procentowych w USA.

Polska: tymczasowa deflacja

Prognozujemy, ?e ceny b?d? ni?sze ni? przed rokiem o -0,2 proc., co jest nieco ni?sz? warto?ci? od tej, kt?rej spodziewali?my si? jeszcze miesi?c temu. Wcze?niej sygna?y p?yn?ce z gospodarki zapowiada?y deflacj? dochodz?c? nawet do -0,5 proc. r/r, jednak zaskakuj?ce dla dzisiejszego odczytu mog? by? ceny ?ywno?ci, kt?re oczywi?cie nadal pozostaj? poni?ej warto?ci wynikaj?cych z szablonu sezonowo?ci, jednak dane z regionu wskazuj? na ich mniejszy spadek. Wp?yw na obni?enie si? inflacji CPI b?dzie mia?a g??wnie inflacja bazowa, kt?ra naszym zdaniem obni?y si? do 0,4 proc. r/r. Spadek ten wynika ze wspomnianego wcze?niej efektu statystycznego na cenach wywozu nieczysto?ci, kt?ry wchodzi w sk?ad definiowanej przez NBP inflacji bazowej.

W. Brytania: publikacje mog? wesprze? funta

Najwa?niejsz? dzisiejsz? publikacj? z Wielkiej Brytanii b?dzie kwartalny raport o inflacji, publikowany o godz. 11:30. Z tym wydarzeniem zwi?zana b?dzie tak?e zaplanowana na t? sam? godzin? konferencja Marka Carneya. Godzin? wcze?niej poznamy dane z brytyjskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia wed?ug konsensusu ma spa?? do 6,4 proc. Wydaje si?, ?e dane z rynku pracy mog? okaza? si? lepsze od oczekiwa? co wspar?oby funta. Je?eli w raporcie o inflacji pojawi si? informacja o zbli?eniu gospodarki do jej potencjalnego poziomu to fakt ten r?wnie? powinien sprzyja? notowaniom GBP. Istotna b?dzie tak?e konferencja Marka Carneya, kt?ry jeszcze niedawno wskazywa? na mo?liwo?? podwy?ki st?p procentowych nawet w tym roku. Je?eli takie stanowisko szefa Banku Anglii si? utrzyma to przy sprzyjaj?cych publikacjach funt szterling mo?e by? dzi? najsilniej zyskuj?c? walut? z grona G10.

tytuł

Komentarze