Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Rząd pracuje nad konsolidacją finansów publicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2023, 18:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych, zmian dotyczących funduszy BGK, czy zwiększenie limitu sumy rezerw celowych do 8 proc. wydatków budżetu - przewidują projektowane przepisy związane z konsolidacją finansów publicznych.

We wtorek wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowywany przez resort finansów projekt ma być przyjęty przez rząd w drugim kwartale br.

W wykazie przekazano, że projekt przewidywać będzie zmiany w zakresie obowiązku przyjmowania w depozyt przez Ministra Finansów wolnych środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw i określenie podstawowych w tym zakresie warunków.

Lokowanie wolnych środków ww. funduszy odbywałoby się jak dotychczas na podstawie umowy z ministrem finansów, która będzie określała zasady i warunki lokowania. Materia lokowania pozostanie w gestii zarządzających funduszami, z zastrzeżeniem, że środki te będą przyjmowane na zasadach analogicznych jak dla jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do lokowania w formie depozytu, tj. w zakresie terminów i w wysokości oprocentowania lokat” - przekazano.

Dodano, że przy konsolidacji środków ww. funduszy zostanie przyjęte podobne rozwiązanie jak przy konsolidacji środków publicznych sektora finansów publicznych.

Z konsolidacji wyłączono zatem środki w walucie obcej. W związku z powyższą zmianą niezbędne jest dokonanie zmian w ustawach powołujących fundusze w BGK, przy czym część z tych zmian będzie polegać na wprowadzeniu jednej formy lokowania wolnych środków i dostosowaniu do tej formy lokowania. W ustawach regulujących poszczególne fundusze, w których taka forma miała charakter wyłączny, dostosowane zostaną przepisy w zakresie wynikającym ze zmian ustawy o finansach publicznych” - wyjaśniono.

Projekt noweli przewiduje w odniesieniu do wszystkich ww. funduszy, które w swoich regulacjach ustawowych miały prawo występowania o nieodpłatne przekazanie skarbowych papierów wartościowych, usunięcie takiej podstawy prawnej.

Ten sposób finansowania będzie możliwy wyjątkowo, o ile przepis szczególny, np. w ustawie budżetowej, tak będzie stanowił, jak ma to obecnie miejsce” - wskazano w wykazie.

Poinformowano ponadto, że niektóre fundusze zostaną częściowo pozbawione możliwości zaciągania nowego długu, tj. zobowiązań zaliczanych do długu, takich jak emisja obligacji, czy zaciąganie kredytów lub pożyczek.

Ujednolicone zostaną także terminy, tryb oraz zakres sprawozdawczości funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw.

Projektowana nowela ma wprowadzić też regulację, „zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. ze środków Funduszu zasilonego z budżetu państwa finansowane będą co do zasady zadania, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 2024 r.”.

Intencją jest możliwość sfinansowania powstałych zobowiązań z tytułu realizacji zadań finansowych z Funduszu (np. udzielone promesy, o których mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) z jednoczesnym brakiem możliwości wskazywania nowych zadań do sfinansowania z tego Funduszu” - przekazano w wykazie.

Nowe przepisy mają też wprowadzić mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych wyznaczaną przez prognozy wyników (deficytów) sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010).

Nowy mechanizm korekty zastąpiłby dotychczasowy w stabilizującej regule wydatkowej. W efekcie SRW miałaby rolę wykonawczą dla ww. reguły – poprzez mechanizm korekty zapewniałaby konsolidację finansów publicznych na poziomie wynikającym z reguły deficytu” - wskazano.

Jednocześnie przewiduje się wprowadzenie w SRW „klauzuli obronnej”, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego.

Rozbudowa potencjału obronnego wymaga – szczególnie w przypadku Polski, kraju przyfrontowego – ponadprzeciętnych nakładów na cele obronne. Ponadto w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023 konieczne jest ponowne przeliczenie kwoty startowej urealniającej poziom wydatków do warunków po latach powtarzających się szoków” - dodano.

Projekt doprecyzować ma także przepisy dotyczące planowania rezerw budżetu państwa oraz zwiększyć limit sumy rezerw celowych do 8 proc. wydatków budżetu.

Rozszerzone ma być też uzasadnienie projektu ustawy budżetowej poprzez włączenie do jego treści planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz ująć w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej omówienie wykonania ww. planów finansowych.

Czytaj także: UE gorączkowe szuka funduszy na spłatę zadłużenia

Czytaj także: Deficyt budżetu państwa wyniósł 10 mld zł

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze