Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

RPP: Nie będzie wypłaty z zysku NBP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2024, 17:58

  • Powiększ tekst

Wynik Narodowego Banku Polskiego (NBP) osiągnięty w 2023 r. będzie znany dopiero po I kwartale 2024 r., jednakże biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe jakie wystąpiły w IV kw. 2023 r., nie przewiduje się wpłaty z zysku NBP w 2024 r. - podała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w swojej opinii na temat projektu tegorocznej ustawy budżetowej.

W odniesieniu do założonej w projekcie Ustawy wpłaty z zysku NBP, należy wskazać, że wynik NBP osiągnięty w 2023 r. będzie znany dopiero po I kwartale 2024 r., to jest po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez audytora zewnętrznego. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe jakie wystąpiły w IV kw. 2023 r., nie przewiduje się wpłaty z zysku NBP w 2024 r.” - czytamy w opinii do projektu.

W świetle szacowanych wyników podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, w tym banków, w 2023 r. oraz polityki dywidendowej Komisji Nadzoru Finansowego dochody z dywidend i wpłat z zysku mogą być wyższe niż założono w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2024” - czytamy dalej.

W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok przewidziano wpłatę z zysku NBP w wysokości 6 mld zł, ale zaznaczono, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP „obciążone jest dużą niepewnością”.

Tarcza antyinflacyjna

W swojej opinii Rada nie wyklucza przedłużenia na II półrocze tego roku wsparcia dla gospodarstw domowych dla cen energii.

Począwszy od kwietnia 2024 r. - stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe ma wzrosnąć z 0 proc. do 5 proc. Natomiast zgodnie z ustawą o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, w I półroczu 2024 r. utrzymane mają zostać dopłaty do cen nośników energii. Ponadto, wspomniana ustawa przewiduje wypłatę dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, również za okres I półrocza 2024 r. Łączny koszt tego wsparcia w 2024 r. jest szacowany na 14,6 mld zł (0,4 proc. PKB), przy czym koszt ten ma zostać w części sfinansowany z jednorazowej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny” - czytamy w opinii do projektu.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się znaczącą różnicę pomiędzy cenami energii elektrycznej i paliw gazowych dla odbiorców końcowych zapisanymi w przedmiotowej ustawie, a taryfami zatwierdzonymi przez Prezesa URE, nie można wykluczyć, że wsparcie dla gospodarstw domowych w obszarze kosztów energii zostanie przedłużone również na II półrocze br. Projekt Ustawy nie zawiera informacji na temat ewentualnego finansowania takiego przedłużenia” – czytamy w opinii.

PKB

Zdaniem RPP, zakładane w projekcie ustawy budżetowej na ten rok realne tempo wzrostu PKB w 2024 r. (3 proc.) jest zgodne z listopadową projekcją, przedstawioną przez NBP, która zakłada wzrost na poziomie 2,9 proc.

W ocenie NBP, zakładane realne tempo wzrostu PKB w 2024 r. jest zgodne z oczekiwanym kształtowaniem się tej zmiennej uwzględnionym w „Projekcji inflacji i PKB” z listopada ub.r. Natomiast dynamika PKB w 2023 roku mogła się obniżyć silniej niż założono w projekcie Ustawy ze względu na niższe tempo wzrostu w otoczeniu gospodarczym Polski, co wynika z silniejszego pogorszenia aktywności gospodarczej w krajach strefy euro. Jednocześnie projekcja inflacji i PKB z listopada uwzględnia głębsze cykliczne dostosowanie zapasów przez firmy” - czytamy w opinii.

W Uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2024 założono, że w 2024 roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się do 3 proc. z 0,9 proc. spodziewanych w 2023 r.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie w 2023 roku 0,3 proc., a następnie przyspieszy w tym roku do 2,9 proc. w 2024 r. oraz 3,5 proc. w roku 2025.

Inflacja

W opinii RPP do projektu tegorocznego budżetu ścieżka inflacji CPI jest zgodna co do kierunku zmian z prognozami NBP, które wskazują, że do obniżenia inflacji w 2024 roku przyczyni się spadek wszystkich jej głównych składowych.

W projekcie Ustawy przyjęto, że średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. wyraźnie obniży się względem 2023 r. i wyniesie 6,6 proc. Założona w Uzasadnieniu ścieżka inflacji CPI jest zgodna co do kierunku zmian z prognozami NBP, które wskazują, że do obniżenia inflacji w 2024 roku przyczyni się spadek wszystkich jej głównych składowych - inflacji bazowej, dynamiki cen energii i żywności. W kierunku niższej inflacji cen konsumenta będzie oddziaływać obniżona presja popytowa oraz wygasanie wpływu wcześniejszych silnych impulsów kosztowych, będących skutkiem m.in. rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę” - czytamy w opinii.

Czynnikiem ryzyka dla przyjętego w Uzasadnieniu scenariusza makroekonomicznego jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki. Szczególnie istotne w tym kontekście są ryzyka związane z kształtowaniem się koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, w tym w Niemczech. Na koniunkturę w otoczeniu polskiej gospodarki może mieć także wpływ sytuacja geopolityczna, w tym poprzez jej potencjalne oddziaływanie na handel międzynarodowy oraz ceny surowców. Jednocześnie kształtowanie się krajowej koniunktury oraz przebieg procesów inflacyjnych w 2024 roku obarczone są niepewnością wynikającą z dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy, a także możliwych działań w zakresie kształtowania cen energii” - czytamy dalej.

Wcześniej dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja średnioroczna wyniosła 11,4 proc. w 2023 roku. Czytaj więcej: Inflacja jednak wyższa

ISBnews

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych