Informacje

Koniec giełdowej przygody Petrolinvestu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lipca 2016, 22:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła we wtorek bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW - poinformowała KNF w komunikacie. Spółka została założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego, była notowana na GPW od 2007 roku

Ponadto KNF nałożyła na spółkę Petrolinvest SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych.

Powodem kar było wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę przy okazji przekazywania przez spółkę sprawozdań finansowych. Wykluczeniem Petrolinvest SA nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna.

"Dotychczasowe zachowanie spółki nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu" - głosi komunikat KNF.

Komisja dodaje, że "ukaranie spółki Petrlinvest SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi".

Dokonane przez spółkę Petrolinvest SA naruszenia KNF szereguje w jedenastu grupach. Niektóre z nich to m.in. "niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej na dzień zmiany warunków umów-" (chodzi o sprawozdania za lata 2008-09) oraz "_niedokonanie przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza" (sprawozdania z lat 2008-10).

Były to także "niezakwalifikowanie przez spółkę w sprawozdaniach półrocznych (jednostkowym i skonsolidowanym) za półrocze 2011 r. kredytu długoterminowego jako krótkoterminowego, w związku z niewypełnieniem jednego z warunków umownych" oraz prezentowanie "przez spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za 2012 r. i jednostkowym sprawozdaniu za półrocze 2013 r. pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych".

Były też naruszenia związane z opóźnieniem przekazania sprawozdań okresowych za 2014 rok, z "niewzięciem pod uwagę wszystkich obiektywnych dowodów utraty wartości przy ocenie ich występowania oraz odpowiednio niedokonaniem odpisu aktualizującego wartość niespłaconej pożyczki, udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu w sprawozdaniach okresowych za rok 2014 oraz I półrocze 2015 r. (skonsolidowanych i jednostkowych)".

Ostatnią, jedenastą grupę naruszeń stanowiło "sporządzenie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), począwszy od sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. w sposób, w którym poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania i powodował, iż badający je biegły rewident nie był w stanie wydać opinii z badania lub raportu z przeglądu tych sprawozdań".

"Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest SA w związku z publikacją ww. sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki" - głosi komunikat komisji.

"Ponadto biorąc pod uwagę zarówno ilość dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, zwłaszcza naruszeń wskazanych powyżej w jedenastej grupie, wskazać należy, iż począwszy od czerwca 2013 r. uczestnicy rynku kapitałowego, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje spółki, bazują na informacjach, których poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdań był na tyle istotny i szeroki, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę tych sprawozdań przez biegłego rewidenta" - dodaje KNF.

Petrolinvest S.A. to przedsiębiorstwo przemysłu paliwowego z siedzibą w Gdyni, wchodzące w skład koncernu Prokom Investments. Ma charakter wydobywczy. Działa głównie w Kazachstanie, gdzie poszukuje ropy naftowej. Spółka została założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego. 16 lipca 2007 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze