Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Do Polski napływa coraz więcej imigrantów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 października 2016, 08:26

  • Powiększ tekst

Ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową złożyli cudzoziemcy przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem - wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 azylantów.

Najwięcej wniosków (73 proc.) złożyli obywatele pochodzących z: Rosji - głównie osoby narodowości czeczeńskiej. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Ukrainy (10 proc.) oraz Tadżykistanu (8 proc.). "W porównywaniu z analogicznym okresem 2015 roku widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc., czyli o około 2 tysiące" - powiedział PAP szef UdSC Rafał Rogala.

Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 osób (2 proc. ogółu), 1,6 tys. osób (16 proc.) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82 proc.) umorzono. "Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i najprawdopodobniej opuścił kraj, najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej" - wyjaśnił Rogala.

Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę międzynarodową byli obywatele: Rosji (38 proc.), Syrii (17 proc.), Ukrainy (15 proc.) oraz Iraku (8 proc.).

W tym roku cudzoziemcy złożyli także 100 tys. wniosków o zalegalizowanie pobytu w Polsce. To o 30 proc. więcej niż w przed rokiem. Spośród wniosków dotyczących zalegalizowania pobytu, 90 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 8 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta Unii Europejskiej.

W sprawie zezwolenia na pobyt czasowy 69 proc. wniosków złożyli obywatele Ukrainy. To (o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.), 4 proc. - Chińczycy, po 3 proc. Hindusi i Wietnamczycy, po 2 proc. Białorusini i Rosjanie. O zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE również najczęściej ubiegali się obywatele Ukrainy.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. 87 proc. wszystkich procedur zakończyło się decyzją pozytywną, przyznającą zezwolenie pobytowe. W przypadku 10 proc. spraw wydano decyzje negatywne, a 4 proc. procedur umorzono.

Do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jako instancji odwoławczej, wpłynęło ponad 4,8 tys. odwołań, z czego 74 proc. dotyczyło spraw związanych z zalegalizowaniem pobytu czasowego. W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. liczba odwołań składanych przez cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu wzrosła ponad dwukrotnie.

Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z nią cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych