Informacje

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniósł 2,8-2,9 proc. PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 stycznia 2017, 13:51

  • 4
  • Powiększ tekst

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 roku wyniósł 2,8-2,9 proc. PKB, natomiast deficyt budżetu zamknął się kwotą 46,3 mld zł - wynika ze wstępnych szacunków MF przedstawionych we wtorek przez wiceministra finansów Leszka Skibę.

Skiba zastrzegł, że dane o deficycie sektora finansów publicznych biorą pod uwagę, że Eurostat zgodzi się na zaliczenie do zeszłorocznych dochodów tylko ułamka wpływów z aukcji LTE. Natomiast dane o deficycie budżetowym mogą się jeszcze nieznacznie zmienić w ciągu najbliższych dni, bowiem nie wszystkie jednostki budżetowe przedstawiły pełne informacje.

Mamy dochody na poziomie 314,6 mld zł, jest to wartość większa od założonej w ustawie budżetowej, a jednocześnie ta wielkość dochodów (...), jest to wartość o prawie 9 proc. wyższa od dochodów uzyskanych w roku 2015. Jednocześnie ta wartość jest wyższa o prawie miliard złotych od założonych dochodów w ustawie budżetowej - powiedział.

Czytaj także: Dochody budżetu wyższe o 9 proc.

Wskazał, że dochody podatkowe wzrosły w relatywnie trudnych warunkach makroekonomicznych, bowiem założenia dotyczące wzrostu gospodarczego były większe niż rzeczywisty wzrost PKB pokazany przez GUS (2,8 proc.).

Skiba powiedział, że pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego niż planowano wzrostu wpływów z PIT oraz większego wzrostu dochodów z akcyzy. Łącznie te dwa źródła dochodów podniosły dochody o ponad 3 mld zł w stosunku do pierwotnego planu. Dochody z CIT były na poziomie zbliżonym do zakładanych - nieznacznie niższe. Poinformował, że dynamika dochodów z VAT w skali całego roku była o 3 proc. wyższa w stosunku do tego, co odnotowano w roku 2015.

Wiceminister zwrócił uwagę, że ta dynamika była pod silnym wpływem dwóch czynników, szczególnie danych z grudnia 2016 r.

Po pierwsze w grudniu 2015 r. mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem dochodów z VAT-u wynikającym z faktu, że kończyły się wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2014. Wtedy w dużym stopniu zrealizowano szereg transakcji, które wiązały się z bardzo wysokim wzrostem dochodów z VAT. W związku z tym ten efekt bazy bardzo silnie wpłynął na dynamikę dochodów z VAT-u. Po drugie mieliśmy do czynienia pod koniec roku 2016 z realizacją również projektów inwestycyjnych (...), a jednocześnie administracja podatkowa zrealizowała kwalifikowane zwroty (VAT - PAP) bez zbędnej zwłoki - poinformował.

Tłumaczył, że mechanizm ten niekorzystnie oddziaływał na wpływy z VAT, bowiem wyższe zwroty oznaczają jednocześnie mniejsze dochody netto z VAT.

Zjawisko to pokazuje, że mamy do czynienia z silnym ożywieniem inwestycyjnym i realizacja zwrotów w naturalny sposób oddziaływała pozytywnie na płynność przedsiębiorców, na procesy inwestycyjne. W związku z tym z jednej strony te dochody z VAT (...) nie są tak dobre, jak byśmy oczekiwali, a jednocześnie mamy tutaj bardzo pozytywne informacje, które wskazują, że ożywienie w inwestycjach jest trwałe - powiedział.

Skiba dodał, że wydatki budżetowe wyniosły prawie 361 mld zł, co oznacza realizację planów prawie na poziomie 91 proc.

W związku z tym mamy deficyt 46,3 mld zł czyli na poziomie prawie 85 proc. planu - powiedział.

Wyjaśnił, że liczby te przekładają się na wstępny szacunek deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. Poinformował, że zgodnie z obliczeniami MF wyniósł on 2,8-2,9 proc. PKB. Wiceminister podkreślił, że dane te zakładają, iż do dochodów sektora w zeszłym roku zaliczono jedynie 1/15 wpływów z aukcji LTE, które wyniosły ok. 10 mld zł, a nie całe wpływy.

Ta decyzja (Eurostatu - PAP) jeszcze nie jest ostateczna, ale my bierzemy ją pod uwagę, jako prawie przesądzoną (...). W związku z tym tylko jedna piętnasta tego dochodu wejdzie do dochodów roku 2016, podobnie jak jedna piętnasta tego dochodu trafi do dochodów roku 2017 r. - wyjaśnił.

Podkreślił, że szacowana wartość deficytu w wysokości 2,8-2,9 proc. PKB to więcej niż ostatnio podawano w dyskusji ekonomistów i analityków, ale samo LTE podwyższa ten wskaźnik o ok. 0,5 pkt. proc. Według Skiby oznacza to, że mamy do czynienia z księgowym powiększeniem deficytu.

Warto pamiętać, że dochody z LTE fizycznie zostały przekazane i pojawiły się w budżecie państwa - zastrzegł.

Resort finansów podał w wtorkowym komunikacie, że deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł tj. 84,6 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on wyższy o 3,7 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2015 r. (42,6 mld zł).

Zgodnie z komunikatem dochody budżetu państwa były wyższe o 8,8 proc. w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2015 r.

Opierając się na wstępnych informacjach, dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł. i były wyższe niż prognozowano w ustawie budżetowej o 0,8 mld zł. Ocena wykonania dochodów budżetu jest pozytywna - napisano.

MF podało, że prognoza dochodów zapisana w ustawie budżetowej na 2016 r. została zrealizowana pomimo faktu, że warunki makroekonomiczne w ubiegłym roku były mniej korzystne niż przyjęto do ustawy budżetowej.

W szczególności odnotowano nieco niższy wzrost PKB tj. 2,8 proc. w ujęciu realnym oraz, co najważniejsze dla poziomu gromadzonych dochodów, kolejny rok deflacji. Pomimo trudniejszych z punktu widzenia realizacji budżetu państwa warunków makroekonomicznych zrealizowano wyższe niż pierwotnie prognozowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku akcyzowego (łącznie o ok. 3,0 mld zł.) - czytamy w dokumencie MF.

Wpływy z CIT były na poziomie zbliżonym do założonych w ustawie budżetowej. Niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych. Największym źródłem dochodów budżetowych był podatek od towarów i usług.

Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły 126,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r. W grudniu ubiegłego roku, zgodnie z planowanym rozkładem dochodów, wpływy z VAT były niższe niż w grudniu 2015 r., co wynikało m.in. z faktu odnotowania rekordowo wysokich wpływów w ostatnim miesiącu 2015 r. (roczna dynamika przekroczyła wówczas 125 proc.) - napisano.

Dodano, że dochody z VAT w grudniu 2015 r. jak i styczniu 2016 r. determinowane były m.in. wyjątkowo wysokimi obrotami, które związane były z koniecznością finalizowania projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z poprzedniej perspektywy budżetowej UE.

Ponadto, kształtowanie się poziomu dochodów z tytułu VAT w grudniu ubiegłego roku było zdeterminowane większą skalą zwrotów, które zaburzają ekonomiczną dynamikę tej kategorii. Wprawdzie nie ma jeszcze danych dotyczących inwestycji w IV kw., ale skala zwrotów może być oznaką wychodzenia inwestycji ze stagnacji, czemu sprzyjają również lepsze od oczekiwań wyniki w zakresie produkcji budowlano-montażowej - podano w komunikacie.

Administracja podatkowa realizuje kwalifikowane zwroty bez zbędnej zwłoki. W okresie odwracania się trendu inwestycji na przełomie roku, w kierunku ożywienia, sprzyja to przedsiębiorcom, poprawia ich płynność i tym bardziej wspomaga procesy inwestycyjne, które powracają na ścieżkę wzrostu - podkreśla MF.

MF odnotowało też znacząco wyższą, od przyjętej w ustawie budżetowej, wpłatę z zysku NBP (do budżetu trafiło 7,9 mld zł). Zgodnie z planem uzyskano ponad 9 mld zł z tytułu aukcji na rezerwacje częstotliwości LTE.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 360,9 mld zł tj. 97,9 proc. planu. Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa w 2016 r. wynikało głównie z tzw. naturalnych oszczędności. Dysponentów środków budżetowych obowiązuje zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów - napisano.

Natomiast wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych dotyczy przede wszystkim budżetów wojewodów, co związane jest z realizacją w 2016 r. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500 plus- dodano.

Powiązane tematy

Komentarze