Informacje

Program "Rodzina 500+" wyraźnie poprawił sytuację materialną w gospodarstwach domowych w 2016 roku

br

  • Opublikowano: 3 czerwca 2017, 21:03

  • 7
  • Powiększ tekst

W 2016 r. gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2016 r. 1.475 zł i był realnie wyższy o 7,0 proc. od dochodu z roku 2015 (w 2015 r. wzrost realny wyniósł 4,3 proc.). Wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce - wynika z publikacji GUS o sytuacji gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

Najwyższy wzrost realnego dochodu rozporządzalnego zanotowano w gospodarstwach domowych rolników (o 11,0 proc.) a najniższy wzrost – w grupie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek (o 3,7 proc.), co było relacją odwrotną do roku 2015 (gospodarstwa rolników – 1,2 proc., a gospodarstwa pracujących na własny rachunek – 7,6 proc.).

Jak czytamy w opublikowanej informacji, przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2016 r. wartość 1.132 zł na osobę i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015, stanowiły 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. – 78,7 proc.). Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1.083 zł i były realnie wyższe o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł ok. 2 proc.).

tytuł

* źródło GUS

Uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę (na podstawie wyników za II–IV kwartał.) (…) Małżeństwa z 3 lub większą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc. - czytamy w analizie.

GUS informuje także, że utrzymała się tendencja spadkowa w ilościowym spożyciu większości podstawowych artykułów żywnościowych, poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, w tym nowej generacji – zwłaszcza w smartfon, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarkę do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy. Nieco wzrosła średnia powierzchnia mieszkania. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z 3,0 pokoi (w 2015 r. 76,7 m2 i 2,9 pokoi).

Podobnie jak w roku poprzednim, ponad połowa badanych w 2016 r. gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną. Wzrósł odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo bardzo dobrą (33,5 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 28,5 proc. w 2015 r.) oraz obniżył się odsetek gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (13,0 proc. wobec 15,7 proc. w 2015 r.).

Według GUS z roku na rok zmniejszają się – choć nadal są istotne - różnice między miastem a wsią z powodu szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc.

W gospodarstwach rolników realny poziom przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego na osobę wzrósł o 6,0 proc. w porównaniu z rokiem 2015, a więc był znacznie niższy niż wzrost dochodu rozporządzalnego ogółem w tej grupie społeczno-ekonomicznej. Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników miał wpływ nie tylko realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego o 6,0 proc. oraz dochodów z pracy najemnej o 6,2 proc., ale także ze świadczeń społecznych – aż o 38,7 proc. (w kategorii tej mieści się m. in. uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+) - czytamy w informacji.

Ponownie najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania notowały gospodarstwa domowe pracowników (81,5 proc.), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (62,2 proc.).

Czytaj także: KPF: Coraz lepiej radzimy sobie z bieżącymi rachunkami

Powiązane tematy

Komentarze