Informacje

PZU i Polski Fundusz Rozwoju finalizują zakup akcji Pekao SA

br

  • Opublikowano: 7 czerwca 2017, 10:11

  • 2
  • Powiększ tekst

PZU i PFR sfinalizowały zakup 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej strategicznej inwestycji, PZU staje się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzięki finalizacji transakcji zakupu akcji Banku Pekao PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem zarówno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że dobrze będzie nam się współpracowało z Pekao SA. To bardzo duży podmiot o szerokiej skali działalności, z rozległą siecią dystrybucyjną i dobrymi relacjami z klientami. Jest to pole do stworzenia wielu nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ale także inwestycji czy polis na życie np. dla małych i średnich firm rodzinnych. Myślę, że połączenie sił PZU i Pekao w znaczący sposób wpłynie na stabilność i perspektywy finansowe polskiej gospodarki – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Zakup akcji Pekao jest zgodny ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich. Transakcja wpisuje się jednocześnie w program Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) realizacji inwestycji ważnych z perspektywy polskiej gospodarki, zapewniając atrakcyjną stopę zwrotu w dłuższym czasie.

Po kilkunastu latach Pekao SA jest znów polskim bankiem i wraca na rynek znana klientom marka żubra. To oznacza, że udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym zwiększy się do ponad 50 proc., co jest istotne z punktu widzenia stabilności sektora bankowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dla Polskiego Funduszu Rozwoju jest to inwestycja długoterminowa i korzystna finansowo. PFR będzie inwestorem wspierającym realizację strategii Pekao, ukierunkowanej na inwestycje w nowe technologie, jakość usług dla klientów oraz efektywność działania banku, budując trwałą wartość dla akcjonariuszy – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Umowa kupna akcji została zawarta między PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia zeszłego roku. Transakcji obejmuje nabycie bezpośrednio przez PZU 20 proc. akcji Pekao za 6,5 mld złotych. Jednocześnie PFR nabywa bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. akcji Pekao za 4,1 mld złotych. Cena nabycia jest o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku.

W efekcie tej inwestycji PZU stanie się największą grupą oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ok. 360 mld PLN (aktywa PZU SA, Pekao SA oraz Alior Banku). Połączona Grupa PZU będzie oferować w Polsce pełen wachlarz: usług ubezpieczeniowych w ramach największego ubezpieczyciela - PZU, produktów bankowych w ramach drugiego największego banku - Pekao oraz Alior Bank, a także zarządzania aktywami w ramach największego podmiotu w tym sektorze -TFI PZU, TFI Pioneer, PTE PZU i PTE Pioneer. Połączenie rozszerzy również istniejącą sieć dystrybucji do 1.356 placówek, co ułatwi klientom dostęp do świadczonych usług.

Zakup akcji Banku Pekao potwierdza naszą konsekwencję w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym – powiedział Paweł Surówka.

Dodał, że z technicznego punktu widzenia jest to aktywo, które w długim okresie będzie generować stabilny strumień dywidend dla Grupy PZU.

Jeszcze w tym roku spodziewamy się wpływów z tego tytułu na poziomie ponad 450 mln zł – dodał Paweł Surówka.

Według Pawła Borysa, celem PFR jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy finansowej.

Wierzę, że współpraca PZU i Pekao wykreuje nowoczesną i kompleksową ofertę dla klientów, a zarazem przyczyni się do wzrostu wartości obu instytucji – powiedział Paweł Borys.

Pekao jest wiodącym polskim bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami, która regularnie przynosi bardzo dobre wyniki finansowe. W roku obrotowym 2016 Pekao posiadało 14,0 proc. udział w rynku kredytów hipotecznych oraz 17,0 proc. udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2017 roku spadł do 349,7 mln zł z 573,4 mln zł rok wcześniej, ale okazał się o 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku.

Oczekujemy, że w efekcie tej transakcji istotnie zwiększy się wartość wyniku skonsolidowanego przypadającego na akcję Grupy PZU (EPS), a rentowność kapitałów Grupy PZU wzrośnie po transakcji o 1-2 p.p.. Jest to efekt uroczniony, zakładający kontrybucję banku do wyników PZU w pełnym roku finansowym. Jednocześnie dzisiejsza sytuacja kapitałowa banku wpłynie pozytywnie na wskaźnik wypłacalności całej grupy, który zgodnie z polityką kapitałową PZU, ogłoszoną w 2016 r., powinien pozostać na bezpiecznym poziomie powyżej 200 proc. – powiedział Tomasz Kulik, CFO PZU.

PZU informowało wcześniej, że PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Pekao. Jak wynikało z komunikatu PKO BP bank podpisał umowę pożyczki z "klientem" na kwotę 3,2 mld zł, nie podając nazwy klienta. Jednocześnie PFR, PZU i PKO BP zawarły porozumienie trójstronne, które przewiduje m.in. prawo pierwszeństwa dla PZU do nabycia części lub całości akcji Pekao nabytych przez PFR.

Strony zdecydowały o zawarciu Porozumienia Trójstronnego, które ma na celu uregulowanie kwestii wykonywania niektórych uprawnień przysługujących PKO BP w związku z umową pożyczki w odniesieniu do akcji banku, które zostaną nabyte przez PFR (...) - napisano we wcześniejszym komunikacie PZU.

Powiązane tematy

Komentarze