Informacje

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2017, 16:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd nieprawidłowo obliczył dochody i deficyt sektora finansów publicznych za 2016 r. - prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r."

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, podobnie jak w latach poprzednich, dochody i deficyt sektora finansów publicznych zostały obliczone nieprawidłowo, gdyż w obliczeniach po stronie dochodów nie wyeliminowano wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymanych z budżetu państwa z tytułu refundacji składki przekazanej do otwartych funduszy emerytalnych - czytamy w dokumencie przesłanym do Sejmu.

W rezultacie dochody i wynik sektora finansów publicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. Prawidłowa wielkość tych dochodów w 2016 r. wyniosła 698,7 mld zł, co odpowiadało wartości 37,7% PKB. Był to najniższy poziom dochodów publicznych od 2011 r. Jednocześnie prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%. Bardzo podobny poziom deficytu sektora finansów publicznych obserwowano w dwóch poprzednich latach - czytamy dalej.

NIK zwróciła uwagę, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government), obliczony według metodologii unijnej, wyniósł 2,4% PKB, czyli był nieco niższy od deficytu sektora finansów publicznych obliczonego zgodnie z metodologią krajową.

Mimo że Polska wyróżniała się w 2016 r. na tle innych krajów unijnych pod względem tempa wzrostu gospodarczego, to miała również jeden z największych poziomów deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że w przypadku Polski wyższy niż średnio w innych krajach Unii deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie stanowił dotychczas zagrożenia dla stabilności finansowej państwa, choć Polska znajduje się od wielu lat w stanie permanentnej nierównowagi finansowej - czytamy w dokumencie.

Średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest to możliwe dzięki temu, że Polska utrzymuje stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stwierdziła Izba.

Skala i rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. nie były znaczące, a ich zakres był podobny jak w latach ubiegłych. Dotyczyły najczęściej nieprawidłowego udzielania i wykorzystania dotacji, niecelowego wydatkowania środków publicznych, naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych, błędów w sprawozdaniach budżetowych oraz niedochodzenia należności budżetowych - napisano także w "Analizie".

Nadal w szybkim tempie rosły zaległości podatkowe, które w trakcie 2016 r. wzrosły blisko o 1/3 i na koniec roku wyniosły 76,8 mld zł. Na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego pozostawał wskaźnik zrealizowanych dochodów podatkowych do sumy tych dochodów i przyrostu ich należności, który wyniósł 92,9%. W 2016 r. podjęto szereg działań mających na celu ograniczenie szarej strefy w gospodarce oraz uszczelnienie systemu podatkowego, podkreśliła Izba.

Realny poziom stóp procentowych w Polsce w 2016 r. pozostawał relatywnie wysoki na tle innych krajów europejskich, z uwagi na deflację i brak zmian nominalnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie dokonała zmiany stóp procentowych, ponieważ przyczyną deflacji były czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej, tj. spadek cen surowców energetycznych na świecie, w tym cen ropy i gazu ziemnego. Deflacja nie przełożyła się negatywnie na oczekiwania i decyzje konsumentów, ani nie spowodowała istotnych zaburzeń w gospodarce - wskazano także.

Najwyższa Izba Kontroli podsumowała, że ocenia pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2016. Ogólną ocenę potwierdzają oceny wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetu państwa.

Budżet państwa w 2016 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Dochody budżetu państwa wyniosły 314,7 mld zł i były o 0,3% wyższe niż zaplanowano oraz o 8,8% większe niż w 2015 r. Wydatki budżetu państwa wyniosły 360,8 mld zł. W kwocie tej 0,75 mld zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 roku.

Zrealizowane wydatki były o 2,1% niższe od limitu ustawowego. W rezultacie deficyt budżetu państwa wyniósł 46,2 mld zł i ukształtował się o 15,7% poniżej kwoty planowanej w ustawie budżetowej (54,7 mld zł). Uzyskane dochody, podobnie jak w roku poprzednim, pozwoliły na sfinansowanie 87,2% wydatków budżetu państwa, podano w dokumencie.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze