Informacje

Wynik finansowy banków wyniósł 11,6 mld złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 grudnia 2018, 11:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, czyli o 10,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. - podał w piątek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Ja poinformował GUS, „suma bilansowa banków wzrosła o 6,9 proc. i wyniosła 1 867,9 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,0% do kwoty 1 084,8 mld zł, a depozytów o 7,5 proc., do 1 095,5 mld zł”.

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,7 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,7 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,5 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 0,5 mld zł  - podano w komunikacie.

Urząd podsumował, że koszty pracownicze stanowiły 50,2 proc. kosztów administracyjnych (mniej o 0,1 p. proc.) .

Wzrost kosztów pracowniczych o 0,7 mld zł wynikał głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - o 0,5 mld zł (5,1 proc.) . Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 29,6 proc.) oraz koszty informatyczne (o 0,2 mld zł, tj. 10,6 proc.). Wynik finansowy netto w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, na co składały się zyski netto 589 banków w kwocie 12,2 mld zł oraz straty netto 24 banków (17 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 7 banków spółdzielczych) o wartości 0,5 mld zł  - czytamy w komunikacie.

Według stanu w dniu 30 września 2018 r. największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2 proc. aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,1 proc. pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 11 proc. - poinformował GUS.

W komunikacie czytamy, że kredyty dla przedsiębiorstw są w większości (54,3 proc.) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (409,7 mld zł, w tym 105,6 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (156,5 mld zł) stanowiły łącznie 81,5 proc. kredytów gospodarstw domowych.

GUS podał, że „depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 IX 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 200 mld zł (wzrost o 6,7 proc.), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 095,5 mld zł (więcej o 7,5 proc.), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 104,5 mld zł (mniej o 1,4 proc.). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 13,6 proc. i spadek depozytów terminowych o 2,4 proc.”

Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 13,8 proc., a depozytów terminowych zmniejszyła się o 1,3 proc. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,2 proc., a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 9,2 proc. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,7 p. proc. (do 39,8 proc.). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się o 3,4 p. proc. (do 38,2 proc.), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,9 p. proc. (do 57,1 proc.) - czytamy w komunikacie.

GUS poinformował również, że działalność operacyjną na koniec IX 2018 r. prowadziło 613 banków, tj. o pięć mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63.

Jednak, na skutek połączenia dwóch banków z przeważającym udziałem kapitału polskiego oraz rozpoczęcia działalności przez jeden nowy oddział instytucji kredytowej zaszły zmiany w strukturze tej grupy. Liczba banków z przewagą kapitału polskiego zmniejszyła się o 1 bank, a liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego zwiększyła się o 1 bank. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 550, z powodu połączenia 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi - podano.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze