Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Enea: Znamy wyniki spółki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 marca 2019, 08:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Wyniki Enei za 2018 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 719,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 686,7 mln zł.

W 2017 roku zysk netto grupy wynosił 1,165 mld zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 1,07 mld zł.

Zysk operacyjny wyniósł w 2018 roku 1,037 mld zł wobec 1,488 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła w 2018 roku 2,35 mld zł, co oznacza spadek o 12,5 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 12,672 mld zł wobec 11,4 mld zł przed rokiem.

Na początku marca Enea podała wstępne szacunki wyników. Szacowała wtedy zysk netto jednostki dominującej na 751 mln zł, EBITDA na 2,43 mld zł, a przychody na 12,67 mld zł. Kilka dni temu spółka poinformowała jednak o zawiązaniu 79 mln zł rezerw uwzględniających wpływ zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Po uwzględnieniu rezerwy spółka szacowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2018 rok na 687 mln zł, a EBITDA na 2,35 mld zł.

Spółka w raporcie rocznym podała też, że Grupa Enea zakłada, że jej nakłady inwestycyjne wyniosą w tym roku 2,62 mld zł. W segmencie wytwarzanie CAPEX ma wynieść 619,1 mln zł, a w dystrybucji 1 mld 11,5 mln zł. Nakłady w wydobyciu mają wynieść 580,5 mln zł.

W 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy Enea wyniosły 2,307 mld zł.

W 2018 roku EBITDA grupy Enea wyniosła 2,35 mld zł, co oznacza spadek o 12,5 proc. rdr. W segmencie obrotu spółka zanotowała stratę EBITDA na poziomie 76,3 mln zł. W dystrybucji zysk EBITDA wyniósł 1,11 mld zł, w wytwarzaniu EBITDA wyniosła 868,7 mln zł, a w wydobyciu 469,7 mln zł.

Spółka podała też, że analizuje możliwość wypłaty dywidendy za 2018 rok. Zarząd przedstawi rekomendację na przełomie I/II kwartału. „Zarząd Enea jest na etapie analizy możliwości wypłaty dywidendy za 2018 r. i na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego decyzja co do podziału zysku za 2018 r. nie została jeszcze podjęta. Zarząd Enea przedstawi rekomendację odnośnie podziału zysku za 2018 r. na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2019 r” - napisano w raporcie.

Enea spodziewa się, że w 2019 roku obszar obrotu będzie pod presją w porównaniu do 2018 roku. Przewiduje trend rosnący w obszarze wydobycia i wytwarzania oraz stabilizację w dystrybucji. W segmencie obrót wśród czynników pozytywnych Enea wymieniła rozwój kanałów sprzedaży i oferty produktowej, wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym i stabilne koszty obowiązków ekologicznych, a wśród negatywnych wpływ ustawy o cenach energii elektrycznej i wycena kontraktów CO2 według utrzymujących się wysokich cen.

W obszarze wydobycia spółka przewiduje natomiast wzrost cen węgla i dalsze zwiększenie długości nowych chodników. Na minus zadziałać mogą: wzrost kosztów stałych oraz remonty tras kolejowych.

W wytwarzaniu głównymi pozytywnymi czynnikami są wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej, wysokie ceny hurtowe energii elektrycznej i zakończenie prac modernizacyjnych bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice. Wśród negatywnych czynników spółka wymienia niższy wolumen darmowych CO2, wzrost cen węgla oraz kosztów transportu, wysoki poziom cen CO2.

Enea przewiduje stabilny trend w segmencie dystrybucji. Pozytywnie wpłynąć mogą wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji, optymalizacja zarządzania majątkiem oraz prace nad poprawą jakości usług.

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze