Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 sierpnia 2019, 10:30

  • Powiększ tekst

Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Polsce zakłada Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, której projekt został przekazany do konsultacji - poinformował resort cyfryzacji. Konsultacje mają potrwać do 16 sierpnia tego roku.

Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli” - napisano w komunikacie.

Według resortu cyfryzacji podstawą rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jest dokonanie pełnego wdrożenia i oceny funkcjonowania przepisów ustanawiających ten system, w powiązaniu z innymi przepisami, w szczególności z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, ustawą o ochronie informacji niejawnych, strategią bezpieczeństwa narodowego.

Rezultatem dokonanej oceny może być konieczność przygotowania niezbędnych zmian przepisów usuwających bariery dla skutecznej wymiany informacji oraz skoordynowanego i niezakłóconego reagowania na incydenty” - czytamy w projekcie strategii.

W strategii zawarto pięć celów szczegółowych: rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, stymulowanie podniesienia poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom, zwiększanie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa i aktywna rola RP na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Strategia zakłada, że w roku 2021 zostanie uruchomiony specjalny system teleinformatyczny, który będzie m.in. ostrzegał o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

Projekt strategii zakłada, że należy zbudować odporny na cyberzagrożenia system wymiany informacji dla potrzeb administracji publicznej wykorzystujący najnowocześniejsze technologie wymiany informacji, uwzględniające konieczność wysokiej mobilności. „System ten będzie wykorzystywany w różnych stanach nadzwyczajnych oraz stanach gotowości obronnej państwa” - napisano w projekcie.

W projekcie strategii napisano też, że w zakresie zwiększania zdolności do zwalczania cyberprzestępczości, w tym cyberszpiegostwa, zdarzeń o charakterze terrorystycznym (w tym działań o charakterze hybrydowym), ważne jest zapewnienie wsparcia dla operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych oraz operatorów infrastruktury krytycznej w wykrywaniu oraz zwalczaniu incydentów we wszystkich ich fazach. „W tym celu wymagana jest współpraca oraz koordynacja działań organów ścigania niezależnie od motywów, którymi kierują się sprawcy przestępstw, a szczególnie istotne znaczenie ma prawidłowe zabezpieczenie dowodów cyfrowych” - czytamy w dokumencie.

Źródłami finansowania realizacji działań opisanych w dokumencie będą plany finansowe poszczególnych jednostek zaangażowanych we wdrażanie Strategii Cyberbezpieczeństwa, a także środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środki Unii Europejskiej.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych