Informacje

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC pyta premiera

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 września 2012, 13:07

    Aktualizacja: 12 września 2012, 13:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC skierowali do premiera pytania i postulaty związane z expose i planowanymi działaniami koalicyjnego rządu PO-PSL do końca drugiej kadencji.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu, aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec expose premiera będą jednym z tematów najbliższego zamkniętego posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które odbędzie się 20 września (czwartek), o godz. 11.00. Po posiedzeniu, o godz. 13.00 zapraszamy na briefing prasowy podsumowujący spotkanie ministrów.

Marek Goliszewski
przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

W związku z zapowiedzią Pana kolejnego expose i przedstawienia propozycji działań, które mają uchronić kraj przed coraz bardziej wyraźnym spowolnieniem gospodarczym oraz naprawić te obszary Państwa, które nie funkcjonują w należyty sposób, spodziewalibyśmy się usłyszeć:

1.Czy planowana jest kampania edukacyjna rządu skierowana do obywateli w kwestii niezbędnych i radykalnych reform w takich obszarach jak finanse publiczne, ochrona zdrowia i szkolnictwo?
2.Czy i kiedy rząd zamierza rozpocząć debatę publiczną o przyszłości UE i miejscu Polski w jej strukturach?

Oczekiwalibyśmy także odpowiedzi w expose na następujące pytania pozostałych członków Gabinetu Cieni:

Prof. Stanisław Gomułka
minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

3.Czy spowolnienie wzrostu będzie kontynuowane w 2013 r. i jakiego wzrostu (spadku) PKB oczekiwać?

4.Czy zostanie zrealizowana obietnica obniżenia deficytu sektora finansów publicznych do 3% PKB w roku bieżącym i dalszego obniżania tego deficytu, aż do 1% PKB w roku 2015, czy ta obietnica z expose, z listopada ub. r., wymaga korekty?

5.Jeśli nie wymaga korekty ścieżka zmniejszania deficytu, to jak rząd proponuje urealnić  sposoby utrzymania finansów publicznych na takiej ścieżce?

6.Czy zgodnie z deklaracjami wyborczymi rynkowy dług publiczny Polski zostanie obniżony do 47% PKB w 2015 r.?

7.Czy zapowiedziane przez rząd rok temu dość drastyczne zmniejszenie inwestycji publicznych w roku przyszłym i w latach 2014 – 2015, to właściwa polityka w sytuacji tak dużego spowolnienia wzrostu, może nawet niewielkiej recesji?

8.Kiedy minister finansów zacznie informować o wielkości nowego, nierynkowego długu publicznego,  jaki powstaje w ZUS-ie po przejęciu przez budżet części składki emerytalnej przesyłanej do niedawna do OFE? Jaka jest przewidywana wielkość tego długu na koniec 2015 roku?

9.Czy w 2014 r. nastąpi obniżenie najwyższej stawki VAT-u,  zgodnie z obietnicą złożoną w kwietniu br. przez ministra finansów?

10.Czy zostaną zwiększone podatki CIT i PIT w latach 2013-2014?

11.Czy budowany jest terminarz wejścia Polski do strefy euro?

12.Czy i kiedy nastąpi odblokowanie progów podatkowych, które to blokowanie  dziś de facto zwiększa podatki PIT?

Pytania zmierzają do uzyskania wyraźnej deklaracji ze strony rządu, iż nadal zamierza  zmniejszać naszą zależność od rynków finansowych poprzez zmniejszanie deficytu sektora finansów publicznych, ale również, że zamierza ten deklarowany przez rząd i popierany przez BCC cel osiągnąć, metodami innymi niż wzrost obciążeń podatkowych oraz manipulacje statystyczne.

Dr Wojciech Nagel
minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

13.Czy nastąpi zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur, poprzez zmianę jej mechanizmu z cenowo-płacowej na cenową w sytuacji, gdy inflacja nie przekroczy 5%?
Obecnie waloryzacja świadczeń uwzględnia poziom inflacji oraz udział w realnym przyroście wynagrodzeń na poziomie 20%. Kwota waloryzacji wyniesie w kolejnym roku 7,1 mld zł. W okresie kryzysu oraz trudności w sfinansowaniu FUS należy rozważyć ograniczenie waloryzacji do wysokości inflacji.

14.Pracodawcy opłacają składkę na fundusz rentowy w wysokości 6,5% wynagrodzeń brutto, a pracownicy odpowiednio - 1,5 proc. Czy planowane jest podniesienie składki rentowej dla pracowników? Kiedy rząd dostosuje system rentowy do emerytalnego po reformie, co pozwoli na oszczędności w wypłatach i zmniejszenie deficytu funduszu?
Od lutego br. obowiązuje regulacja podwyższająca składkę rentową po stronie pracodawcy o 2% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto). Osiągnęła ona łącznie 6,5%, co jest maximum ustawowym. Aby uniknąć podniesienia składki po stronie pracownika, należy pilnie dostosować system rentowy do mechanizmu zdefiniowanej składki, który obowiązuje w systemie emerytalnym. Pozwoli to na obniżenie niedoboru w funduszu rentowym, który wynosi blisko 18 mld zł rocznie.

15.Kiedy osoby prowadzące gospodarstwa rolne zostaną objęte powszechnym podatkiem dochodowym, zgodnie z zapowiedziami z expose premiera z 18 listopada 2011 r.? Czy od 2013 r. rolników będą obowiązywały zasady rachunkowości?
Bez wprowadzenia zasad rachunkowości do gospodarstw rolnych prowadzących działalność wytwórczą nie jest możliwe wprowadzenie powszechnego systemu podatku dochodowego w rolnictwie. Zgodnie z expose, miało to nastąpić w 2013 r., jednakże termin ten zapewne nie zostanie dotrzymany. Premier powinien wskazać ew. osoby winne tej sytuacji i przedstawić konkretny harmonogram wdrożenia zmian.

16.Kiedy zostaną przedstawione zmiany w zasadach i organizacji ubezpieczeń rolniczych i od kiedy zaczną obowiązywać?
Zmiany te są przygotowywane przez zespół działający w Kancelarii Premiera powołany w 2008 roku. Niestety nie są znane efekty ich prac. Powinny one zmierzać w kierunku wydzielenia w systemie części zaopatrzeniowej i ubezpieczeniowej, która będzie powiązana z poziomem dochodu do opodatkowania i wysokością opłacanej składki.

17.Czy i kiedy rząd zamierza wdrożyć zmiany w systemie emerytalnym górników oraz kontynuować eliminację przywilejów emerytalnych w innych grupach zawodowych, które są niesprawiedliwe i kosztowne?
W lipcu br. zapowiedziano przygotowanie zmian w emeryturach górniczych, w celu ograniczenia nadmiernego uprzywilejowania emerytalnego wymienionej grupy zawodowej. Dalsze utrzymywanie przywilejów emerytalnych narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.

Oczekiwania mają charakter systemowy (kontynuacja reform) oraz operacyjny (wspieranie wzrostu zatrudnienia). W zakresie potrzeby zmian systemowych premier powinien uwzględnić:

1.Dalsze ograniczenie przywilejów grup zawodowych, zmiany zasad przyznawania emerytur górniczych.

2.Dostosowanie systemu rentowego (renty są wyliczanie na podstawie starego mechanizmu zdefiniowanego świadczenia) do emerytalnego po reformie (zdefiniowanej składki).

3.Wprowadzenie zasad rachunkowości do działalności rolnej, co pozwoli na opodatkowanie dochodów gospodarstw rolnych.

W zakresie wspierania wzrostu zatrudnienia:

1.Uczynić Fundusz Pracy elastycznym mechanizmem prozatrudnieniowym przy zmienionej formule funkcjonowania urzędów pracy, aktywnego pośrednika pomiędzy pracodawcami a poszukującymi pracy.

2.Poszerzać pilotażowe programy zatrudnienia absolwentów oraz przedstawienie zapowiedzianego przy zmianie wieku emerytalnego programu 50+.

Oczekujemy dotrzymania obietnicy nie podwyższania podatków i utrzymania zasad funkcjonowania OFE, w tym w zakresie podnoszenia poziomu składki w kolejnych latach.

Dr Janusz Steinhoff
minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

18.Jaka jest ostateczna, rządowa koncepcja rozwoju polskiej energetyki?

19.Czy i kiedy nastąpi wydobycie gazu łupkowego w Polsce?


Dr Jerzy Kwieciński
minister ds. rozwoju regionalnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

20.Jaki jest harmonogram rządu na negocjacje budżetowe i programowe w UE oraz plan na wykorzystanie pieniędzy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-20?
Fundusze unijne pozwalają na dokonanie skoku cywilizacyjnego naszego kraju. W obecnej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji z UE 68 mld euro w ramach polityki spójności. Szacunki rządu podają, że możemy liczyć na 68 do 80 mld euro w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

21.Czy rząd ma plan jak powstrzymać spadek inwestycji w polskich regionach?
Inwestycje w polskich regionach bardzo silnie spadają, zarówno te realizowane przez samorządy jak i te finansowane z budżetu państwa. Jest to spowodowane zarówno wyczerpywaniem się funduszy unijnych jak i obostrzeniami Ministerstwa Finansów związanymi z ograniczaniem deficytu budżetowego. Bez tych inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, trudno będzie zapewnić podniesienie konkurencyjności polskich regionów jak i całej gospodarki.

22.Czy rząd ma pomysł jak podnieść innowacyjność polskich regionów i polskiej gospodarki?
Polska gospodarka określana jest jako mało innowacyjna. Wydatki w Polsce na badania i rozwój należą do jednych z najniższych w UE. Spore środki na projekty innowacyjne są kierowane do Polski w ramach unijnej polityki spójności, ale nie przyniosły one jeszcze zasadniczej zmiany. Samo kierowanie środków publicznych na innowacyjność nie wystarczy. W opinii wielu ekspertów otoczenie dla prowadzenia działalności innowacyjności, a szerzej dla prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest przyjazne w Polsce, co potwierdzają liczne rankingi międzynarodowe.

Dr Stanisław Kluza
minister ds. rynków finansowych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

23.Czy rząd planuje przygotować i wdrożyć program polityki demograficznej państwa?
Główną barierą rozwojową Polski w perspektywie już najbliższych kilku i kilkunastu lat będzie sytuacja demograficzna. Stworzenie polityki demograficznej państwa opartej na inwestycjach w kapitał ludzki i przedefiniowanie polityk socjalnych jest zadaniem kluczowym rządu. Niepokojący jest brak istotnych pozytywnych działań w tym obszarze w okresie ostatnich kilku lat.

Czy rząd ma pomysł na inne zarządzanie ryzkiem bilansowania budżetu w czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego niż przez wzrost fiskalizmu?
Rząd powinien mieć świadomość, że narzędzie wyższych podatków jest jedynie iluzorycznie i daje poczucie poprawy wpływów podatkowych w krótkim okresie. W praktyce i długookresowo nie sprzyja koniunkturze gospodarczej, wydłuża okres wychodzenia ze spowolnienia wzrostu gospodarczego i obniża poziom bazy podatkowej.

Pytania i postulaty z obszaru rynków finansowych:

Jaki jest pogląd i jakie działania zostaną podjęte przez premiera i ministra finansów wobec europejskich propozycji unii bankowej?

Jaki jest pogląd premiera i ministra finansów w kwestii wspólnego nadzoru bankowego w UE?

Jaki jest pogląd premiera i ministra finansów w kwestii solidarnej pomocy UE dla banków w kłopotach?

Jaki jest pogląd premiera i ministra finansów w kwestii, czy krajowe oraz europejskie organy powinny decydować o ratowaniu lub likwidacji banków i sposobie rozdysponowywania ich aktywami?

Jak premier i minister finansów oceniają przygotowania państwa do zarządzania kontrolowaną upadłością w obszarze nadzorowanych podmiotów w sektorze finansowym w Polsce?

Jaki jest pogląd premiera i ministra finansów w zakresie uregulowania działalności parabankowej i parainwestycyjnej w Polsce?

Kiedy zostanie przeprowadzone odejście od państwowych egzaminów na maklera i doradcę inwestycyjnego?

Jaki jest pogląd premiera i ministra finansów dotyczący zapowiedzi, że Europejski Bank Centralny jest gotowy do nielimitowanego skupu obligacji krajów strefy euro? Czy działania te są w interesie Polski i sprzyjają rynkowym procesom w UE?
Rolą państwa w obszarze rynku finansowego jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowego. Jednocześnie w związku z trwającymi pracami regulacyjnymi w UE istnieje istotne ryzyko ograniczania praw nadzoru goszczącego na rzecz kompetencji nadzorów macierzystych w obszarach: zarządzanie płynnością, zabezpieczenia kapitałowego oraz poprzez proces zarządzania procesem upadłości.

Ostatnie propozycje UE rozpoczęły europejską dyskusję w zakresie pomocy bankom z krajów, które niegdyś nie stosowały się do standardów unijnych, a dziś chciałyby otrzymać pomoc na kosz tych, którzy niegdyś już ponieśli koszt dostosowania się do wymogów europejskich.

Jednocześnie w trakcie debaty europejskiej pojawiły się nowe pomysły: unii bankowej, europejskiego nadzoru bankowego oraz pomocy z środków EBC tym państwom, które są w strefie euro. Zakres tych propozycji nie jest bez znaczenia dla zarządzania stabilnością rynków finansowych również w krajach niebędących w strefie euro. Choć w krótkim terminie wybrane z w/w rozwiązań mogą stwarzać iluzję odsunięcia lub przykrycia problemu, to w długim okresie mogą być wehikułem rozprzestrzeniania się bodźców kryzysowych po UE. Kluczowe jest wypracowywanie i prezentowanie stanowiska Polski w tych obszarach przez Ministra Finansów.

Bieżącym tematem jest sprawa Amber Gold. Niemniej wywołała dyskusję, czy i w jakim zakresie powinien wyglądać nadzór nad parabankami, a także ile było możliwe do zrobienia w obecnym reżimie prawnym, zaś problemem nie jest niedobór regulacji tylko brak ich egzekwowania. Warto tu przypomnieć, że szkodliwy dla rynku jest zarówno niedobór jak i nadmiar regulacji. Stąd kluczowe jest pytanie o zasadę dobrej proporcji.

Nadmiar regulacji to większe koszty, a także czynnik ograniczający rozwój sektora finansowego. Zaś niedobór regulacji skutkuje mniejszym poziomem bezpieczeństwa rynku finansowego. Wzrasta wtedy premia za ryzyko, a dodatkowo element drenażu reputacji wpływa na wyższe koszty usług i odbudowy utraconego kapitału.

Gen. Leon Komornicki
minister przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

Dzisiaj niebezpiecznym zjawiskiem dla świadomości obronnej elit politycznych i społeczeństwa są złudzenia braku pojawienia się w bliżej nieokreślonej perspektywie czasu zagrożeń militarnych, a tym bardziej agresji wojskowej na pełną skalę wobec Polski, a także i to, że będąc członkiem NATO, w jakiś istotny sposób może to zastąpić własne wysiłki w budowie narodowego systemu bezpieczeństwa, którego jednym z najistotniejszych elementów jest własny przemysł obronny. Stąd pojawiają się pytania:

Kiedy w sposób jednoznaczny polski przemysł obronny zostanie podporządkowany pod jednego konstytucyjnego ministra, którym powinien być minister gospodarki?

Uporządkowanie formalno-prawne systemu podległości polskiego przemysłu obronnego pod jednego konstytucyjnego ministra, systemu współpracy polskiego przemysłu obronnego z Wojskiem Polskim, promocji i wsparcia polskiego produktów polskiego przemysłu obronnego za granicą i powołanie centralnego urzędu ds. uzbrojenia.

Kiedy zostanie powołany, wzorem innych państw (Francji, USA), stosowny Urząd Centralny (Agencja), który zajmowałby się zakupami sprzętu i uzbrojenia oraz promocją wyrobów polskiego  przemysłu obronnego zagranicą?

Współcześnie, narodowy przemysł obronny będąc jednym z najistotniejszych elementów siły obronnej państwa, który jak nigdy w przeszłości, jest obecnie koniecznym atrybutem jego suwerenności, pozwalającym prawie w całości wytwarzać dla Wojska Polskiego podstawowe rodzaje uzbrojenia, zwłaszcza broń i sprzęt konwencjonalny. Powinien być jednym z podstawowych środków oddziaływania politycznego, gospodarczego i militarnego na inne państwa poprzez operowanie eksportem, wymianom i pomocą w zakresie środków walki,  technologii i uzbrojenia, a także zaopatrywania w części, amunicje oraz remont i obsługę.

Kiedy zostaną opracowane wdrożone w Ministerstwie Obrony Narodowej kompleksowe i systemowe rozwiązania formalnoprawne, które regulowałby współpracę Wojska Polskiego z polskim przemysłem obronnym?

Elementem tych rozwiązań powinna być znowelizowana decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 125. Potrzeba rzeczywistego i praktycznego usankcjonowania polskiego przemysłu obronnego w systemie obronnym państwa, w tym jego wsparcie przez najwyższe władze oraz uzdrowienie jego współpracy z Wojskiem Polskim, jest nie tylko potrzebą chwili, ale przede wszystkim polską racją stanu. Suwerenne państwa demokratyczne takie jak Polska, będące członkami NATO, strzegą i chronią własny przemysł zbrojeniowy. Przyczyną bynajmniej nie jest megalomania narodowa, lecz groźba uzależnienia politycznego i militarnego państwa wykorzystującego poprzez import lub „darowiznę” uzbrojenie produkowane przez inne państwo.

Kiedy zostaną opracowane i wdrożone przez rząd systemowe rozwiązania w zakresie skoordynowania działania przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej, placówek dyplomatycznych i wojska na rzecz promocji eksportu sprzętu i uzbrojenia produkowanego przez polski przemysł obronny?

Czy są plany udzielenia pomocy polskiemu przemysłowi obronnemu przy podejmowaniu wspólnych projektów produkcji uzbrojenia z producentami  z różnych państw, a szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej, które wymagają wyższych kosztów wytwarzania i zapewnienia większej skali produkcji?

Takie kosztowne i ryzykowne projekty wymagają wsparcia władz państwowych, a także gwarancji rządowych. Podejmowanie wspólnych projektów produkcyjnych z producentami z różnych państw ma służyć zwiększaniu konkurencyjności tych wyrobów na rynku uzbrojenia. Uzbrojenie obcej produkcji stwarza ryzyko załamania się zdolności danego rodzaju sił zbrojnych lub rodzaju wojsk w przypadku przerwania z różnych przyczyn dopływu środków walki, części zamiennych i amunicji oraz technologii modernizacyjnych. Niebagatelne są również przyczyny ekonomiczne, bowiem wydatki na uzbrojenie produkowane przez własny przemysł zwracają się w części lub z nadwyżką. Ewidentne są także korzyści społeczne oraz korzyści wynikające z postępu nauki i technologii, których motorem jest własny przemysł obronny.

Kiedy nastąpi uruchomienie narodowych programów obronnych z udziałem polskiego przemysłu obronnego, dotyczących:
a. obrony powietrznej kraju, w tym  budowy narodowej tarczy antyrakietowej?
b. obrony terytorialnej, wyposażenie pododdziałów jednostek obrony terytorialnej w sprzęt i uzbrojenie produkowane przez polski przemysł obronny, dostosowany do konkretnych warunków terenowych i zadań militarnych obrony terytorialnej kraju, a także uwzględniające stan bazy technicznej, poziom cywilizacji technicznej i zgrania z innymi systemami uzbrojenia będącymi na wyposażeniu wojsk operacyjnych?

Nasze członkostwo w NATO nie oznacza przyzwolenia na zaniedbywanie skutecznej zdolności obronnej własnego państwa, w tym i własnego przemysłu obronnego. Wręcz zobowiązuje nas, aby wobec sojuszników i wobec społeczeństw Europy, z racji naszego położenia i doświadczeń historycznych, zapewnić efektywną obronę  własnego państwa. Bowiem bezsilna Polska, tak jak w przeszłości, może być źródłem destabilizacji w Europie.

Dr Wojciech Warski
minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

39.Co rząd zamierza zrobić, aby środki na promocję gospodarczą Polski za granicą (miliard złotych), nie były marnotrawione jak obecnie w przypadkowych, nieskoordynowanych, pseudopromocyjnych działaniach kilkudziesięciu agend rządowych?

Pat pomiędzy MSZ i MG uniemożliwia wyznaczenie podmiotu wiodącego, który realizował by cele operacyjnego – a nie informacyjnego – wspierania polskich przedsiębiorców za granicą. Jednocześnie, rząd łoży na zbliżone tematycznie ale nieskoordynowane działania duże kwoty, które konsumują rozliczne agencje i komórki organizacyjne, w dużej części o charakterze synekur i „turystyki biznesowej”.

40.Czy rząd faktycznie zmniejsza liczbę, kosztownych dla  gospodarki i mało pożytecznych dla państwa, postępowań administracyjnych w celach zezwoleń i koncesji, oraz działań kontrolnych?

Największymi uciążliwościami dla osób prowadzących działalność gospodarczą (niemal w każdej branży i bez względu na wielkość biznesu) są liczba i opieszałość drobnych postępowań administracyjnych oraz kontroli. Wydłużony czas oczekiwania na decyzje hamuje aktywność gospodarczą w Polsce i znacząco podnosi jej koszty.

41.Które z propozycji złożonych Ministerstwu Finansów  przez BCC i ministra gospodarki w sprawie ograniczania zatorów płatniczych rząd zamierza wprowadzić w życie i kiedy?

BCC przekazał wiosną ministrowi finansów propozycje ograniczania zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie kasowej metodę rozliczania podatków, zwiększenia częstotliwości rozliczenia podatku VAT i zakazu rozliczania podatków od faktur niezapłaconych. Niektóre z tych postulatów znajdują się też w katalogu propozycji deregulacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Należy wskazać, że propozycje te są szczególnie istotne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z racji ich słabości kapitałowej – stąd propozycja MG zwiększenia zakresu definicji „małego podatnika”.

42.Czy rząd zamierza radykalnie przebudować sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy tak, by służyły bezpośredniemu wsparciu podejmowanej pracy, a nie działaniom szkoleniowym i finansowaniu staży lekarskich oraz Urzędów Pracy?

Radykalna zmiany wykorzystywania środków Funduszu Pracy i animacji rynku pracy jest konieczna, bo obecnie wydawane kilka miliardów złotych to pieniądze w dużej mierze tracone na nieefektywne szkolenia, fundusze startowe działalności gospodarczej i finansowanie zadań niezgodnych z ustawowym celem FP, w tym samych Urzędów.  W to miejsce pilnie konieczne jest bezpośrednie wsparcie finansowe pierwszej pracy absolwentów i powiązanie szkolnictwa zawodowego z przyszłymi pracodawcami.

Maciej Grelowski
minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

43.Jaka jest krótko- i długoterminowa strategia modernizacji polskich kolei?

Pilnego rozwiązania wymaga sytuacja w obszarze kolei zarówno w zakresie infrastruktury jak i struktury organizacyjnej oraz form własności w tej dziedzinie gospodarki. Wobec skandalicznie niskich wskaźników wykorzystania środków unijnych, a także osiąganych wskaźników ekonomicznych przez Grupę PKP należałoby oczekiwać wyraźnego określenia działań krótkookresowych działań w tym zakresie, a także znaczącego zweryfikowania długoterminowej strategii dla rozwoju transportu kolejowego, niewykorzystanej szansy gospodarczej.

Czy rząd ma plan powrotu do realizacji projektów drogowych o system „koncesji” wykorzystujących finansowanie ze źródeł pozapublicznych jak np. OFE?

Z najnowszej propozycji budżetu o zmniejszeniu środków na budowę infrastruktury drogowej o 3 mld zł. Wobec zmniejszonych środków europejskich (koniec perspektywy budżetowej), a także ewidentnej niechęci banków do długoterminowego ryzyka oraz wymogów formalnych (relacja długu do kapitału), które znacząco ograniczą udział w finansowaniu infrastruktury, powstaje pytanie o nowe sposoby finansowania tego tak ważnego i wzrostotwórczego sektora.

Czy rząd rozważa wykorzystanie rozwiązań krajów rozwiniętych UE prywatyzacji w oparciu o system „koncesji” istniejących i wybudowanych ze środków publicznych autostrad?
Pozyskane środki umożliwiłyby realizację programu rozwoju dróg ekspresowych i krajowych.

Czy rząd planuje działania zmierzające do modernizacji pozostałej (poza lotniskami) infrastruktury technicznej związanej ze wzmożonym ruchem lotniczym?

W zakresie infrastruktury lotniczej znacząco zmodernizowano sieć lotnisk krajowych. To stworzyło możliwość istotnego zwiększenia siatki połączeń lotniczych na terytorium kraju. Oznacza to wzrost ruchu lotniczego. Problemem jednak pozostaje stan infrastruktury technicznej skutecznie zwiększającej bezpieczeństwo tego ruchu. Premier powinien wyraźnie odnieść się do tego aspektu naszego postępu cywilizacyjnego.

Kiedy zostanie skrócony czas oczekiwania na wydanie pozwolenia budowlanego?

Anna Janczewska-Radwan
minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:


48.Czy tematyka  zdrowia znajdzie się w przewidywanym expose premiera? Czy Pan Premier zamierza nadać  właściwą, wysoką rangę sprawie zdrowia publicznego, która wymaga zaangażowania wielu resortów i powinna być koordynowana na poziomie rządu? Czy powstanie Rada Zdrowia przy premierze?

Zdrowie to bardzo ważna gałąź gospodarki. Zgodnie z wnioskami Rady Unii Europejskiej z czerwca 2011 r. polityka zdrowotna powinna być postrzegana nie tylko jako źródło wydatków, ale przede wszystkim jako zyskowna inwestycja i motor ekonomiczny kraju, determinujący jakość kapitału ludzkiego. Starzenie się w szybkim tempie społeczeństwa  ma bezpośrednie skutki na  finanse publiczne i PKB. Według prognoz Komisji Europejskiej, wzrost zapotrzebowania na publiczne świadczenia zdrowotne w Polsce, będzie jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Narastać będzie też problem niskiej dostępności kadry medycznej. Z tych wielu, ważnych powodów zdrowie publiczne powinno być przedmiotem zainteresowania i współdziałania wielu resortów oraz władz samorządowych i  wszystkie te działania wymagają koordynacji  przez urząd premiera.

49.Czy nastąpi i kiedy likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez podział  na konkurujące ze sobą instytucje ubezpieczenia zdrowotnego? Kiedy na rynek będą mogli wejść prywatni płatnicy, jako konkurencja dla płatników publicznych?

Decentralizacja i demonopolizacja NFZ poprzez dopuszczenie prywatnych płatników przyczyni się do  zwiększenia efektywności i dostępności leczenia, lepsze dostosowanie świadczeń do regionalnych potrzeb pacjentów. Zmieni dotychczasowy model, w którym pieniądze idą „przed pacjentem” na model, w którym pieniądze pójdą „za pacjentem” Decentralizacja i demonopolizacja płatnika powinna uwzględniać, poprzez odpowiednie regulacje, zachowanie zasady solidaryzmu i niedyskryminacji pacjentów.

Czy planowane jest wprowadzenie najpóźniej w 2013 r. dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych ? Czy będą to zarówno ubezpieczenia suplementarne jak i komplementarne? Czy w związku z tym przewidywane jest zrewidowanie koszyka świadczeń gwarantowanych?

Wprowadzenie DDUZ zapowiadane jest już przez wiele lat, zarówno przez aktualny jak i poprzednie rządy. DDUZ zwane często ubezpieczeniami od niewydolności systemu stworzyłyby szansę na „ucywilizowanie” 30 mld zł wydatków na ochronę zdrowia z prywatnych kieszeni pacjentów. Stanowiłoby to zastrzyk finansowy m.in. dla publicznej ochrony zdrowia. DDUZ poprawiłyby jakość, dostępność i terminowość otrzymywanych przez pacjentów usług medycznych, zmniejszenie kolejek w systemie publicznym, zwiększenie środków w systemie ochrony zdrowotnej, długoterminową stymulację zachowań  prozdrowotnych.     

51.Czy rząd zamierza połączyć w jeden e-dokument elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego i dowód osobisty?

Przepis art. 13 ustawy o dowodach osobistych umożliwia wykorzystanie dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego, tj. dokonywania potwierdzenia wykonania świadczenia oraz potwierdzenia uprawnień do korzystania ze świadczeń. W świetle koniecznych oszczędności w wydatkach państwa połączenie tych dwóch ważnych dokumentów wydaje się rozsądne i ekonomiczne.

52.Czy rząd zamierza pozyskiwać finansowanie na ochronę zdrowia ze zwiększonego opodatkowania niektórych dóbr konsumpcyjnych, zmniejszając przy tym na przykład opodatkowanie pracy jako jedynego źródła finansowania ochrony zdrowia?

W ocenie Komisji Europejskiej kraje UE, by pobudzić wzrost gospodarczy, powinny odciążać koszty pracy i przenosić opodatkowanie na mniej szkodliwe dla gospodarki obszary np. konsumpcję. Wobec  ciągle jeszcze niskich wydatków na zdrowie w Polsce – 7,5% PKB (łącznie z wydatkami prywatnymi) w stosunku do innych krajów UE – średnia w OECD wynosi 9,5%, konieczne wydaje się rozważenie również tego źródła finansowania ochrony zdrowia. Według wyliczeń ekspertów zapotrzebowanie na finansowane publicznie świadczenia ochrony zdrowia w Polsce może wzrosnąć do 2030 r. nawet o 1,4 % PKB.


Dr Grażyna Magdziak
minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

53.Ile procesów prywatyzacji spółek ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa planuje się zakończyć do końca kadencji rządu oraz dla ilu spółek, w których SP ma udziały mniejszościowe, prywatyzacja zostanie dokończona do końca kadencji rządu?

Ministerstwo podaje jedną liczbę dla obu tych działań, podczas gdy drugi proces jest prostszy, tańszy i z założenia szybszy w realizacji niż zbycie całych firm. Monitorowanie działań resortu skarbu, rzetelna ocena skuteczności jego poczynań wymaga rozdzielenia obu planowanych wielkości.

Kiedy rząd planuje wdrożyć Ustawę o nadzorze właścicielskim w spółkach Skarbu Państwa?
Projekt tej ustawy konsultowany był z organizacjami społecznymi w roku ubiegłym i został oceniony pozytywnie. Potem jednak ślad po nim zaginął. Gdyby Ustawa ta weszła w życie nie byłoby afer w stylu „taśmy PSL-u”.

Kiedy rząd zamierza zakończyć „żywot” Ministerstwa Skarbu Państwa w dzisiejszym kształcie i kto odpowiadał będzie potem za nadzór nad spółkami państwowymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Zakres zadań,zytywnie. Potem jednak ślad po  jakie realizuje Minister Skarbu Państwa zmniejsza się wraz z postępem prywatyzacji. Nawet po zakończeniu tego procesu w rękach Skarbu Państwa pozostanie jednak własność nad spółkami strategicznymi, lub też Skarb Państwa będzie miał znaczące udziały w spółkach ważnych dla gospodarki kraju. Niezbędne jest przedstawienie struktury nadzoru nad tym majątkiem.

Zbigniew W. Żurek
minister ds. prawa pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

56. Czy w sytuacji rosnącego bezrobocia zostanie przywrócony honor pracy nieetatowej, dziś nazywanej „umowami śmieciowymi”?

Nazywanie „śmieciową” umowy zgodnej z polskim prawem jest obraźliwe dla obu jej stron. Pamiętać należy, że wolą wielu osób jest realizacja swojej aktywności zawodowej w inny sposób niż na podstawie umowy o pracę. Czasem alternatywą dla umowy innej niż umowa o pracę na czas nieokreślony, szczególnie w obliczu postępującego spowolnienia gospodarczego i groźby recesji, może być brak umowy i praca na czarno. Reformując stosunki pracy należy pamiętać także o tym, że ewentualne zmiany powinny sięgać przyczyn, a nie tylko skutków.

57.Czy zostanie wreszcie podjęta kompleksowa reforma Kodeksu pracy?

Polski Kodeks pracy powstał w 1974 r. Wielokrotnie nowelizowany, jest dziś i nieczytelny i archaiczny. Przeregulowany i niejednoznaczny. Aby poprawić ten stan rzeczy w latach 2002-2006 działała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która stworzyła „Projekty indywidualnego i zbiorowego kodeksu prawa pracy”. Mogłyby być one bazą do prac nad nowym Kodeksem pracy. Tymczasem kolejne rządy dystansują się od tego zadania.

58.Czy rząd zdaje sobie sprawę z faktu, że odważne i kompleksowe uelastycznienie stosunków pracy przyniesie w efekcie powszechne korzyści, przede wszystkim pracobiorcom?

Im elastyczniejsze stosunki pracy tym większa konkurencyjność gospodarki, która przekłada się na wzrost zamówień, co pociąga za sobą wzrost popytu na pracę, a tym samym spadek stopy bezrobocia. W XXI wieku to nie warunki (stosunki) pracy lecz bezrobocie jest największym problemem.

59.Czy w obliczu postępującego spowolnienia gospodarczego i groźby recesji rząd jest w stanie uznać za priorytet ochronę miejsc pracy?

Aby skutecznie walczyć z bezrobociem należy przestać tłumić przedsiębiorczość obywateli. Należy popierać i wspomagać tych, którzy utrzymują i tworzą miejsca pracy – należy szybko i radykalnie, w czynach a nie w słowach, odbiurokratyzować polską gospodarkę. Polacy należą do najbardziej przedsiębiorczych narodów świata. Gdyby zdjąć z nich narastający z roku na rok gorset przepisów utrudniających bądź uniemożliwiających działalność gospodarczą – moglibyśmy być może doznać „cudu gospodarczego” na miarę tego z roku 1989.


Mec. Jacek Świeca
minister ds. prawa gospodarczego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:


60.Czy nastąpiło skrócenie długości rozpraw sądowych w sądach gospodarczych?

61.Czy wprowadzona zostanie w życie deregulacja zaproponowana przez obecnego  ministra sprawiedliwości?


Dominika Staniewicz
minister ds. rynku pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

62.Czy istnieje plan redukcji 60-tysięcznego przyrostu liczby urzędników państwowych, jaki miał miejsce  w latach 2007-2012?

Wzrost pracowników państwowych służb powoduje naszym zdaniem kolejne obciążenia budżetowe, których efektem jest pozyskiwanie pieniędzy i nakładanie dodatkowych obciążeń na pracodawców przez ministra finansów.

63.Czy Kodeks pracy zostanie zliberalizowany w celu ułatwienia pracodawcom zatrudniania nowych pracowników?

Obecne przepisy KP oraz ilość biurokracji za tym idąca wstrzymują wielu pracodawców przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu pracowników. Liberalizacja i odbiurokratyzowanie pozwoliłoby na zatrudnianie większej liczby pracowników. Koszty pracy są obecnie bardzo wysokie, ok. 70% poza wynagrodzeniem netto z tej wartości pracodawca płaci dodatkowo zatrudniając pracownika.

64.Czy obciążenia małych przedsiębiorstw, które stanowią podstawę rynku pracy, gdyż zatrudniają więcej pracowników niż międzynarodowe korporacje, zostaną zredukowane?

Czy planowana jest realizacja założeń ministra pracy, aby odbiurokratyzować Urzędy Pracy, a następnie urealnić ich wsparcie dla bezrobotnych poprzez aktywne doradztwo i szkolenia, które oparte będą na potrzebach rynku?


Krzysztof Szubert
minister ds. rynku pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:


66.Jakie są aktualne priorytety rządu w zakresie cyfryzacji, informatyzacji, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wsparcia innowacyjności?
67.Czy planowana jest debata publiczna w zakresie planów budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce ?

Potrzebny jest „okrągły stół” nt. „E-karty identyfikacyjnej obywatela” – w kontekście nowego dowodu osobistego z chip’em i elektronicznej karty pacjenta.

68.Czy planowane jest zwiększenie uprawnień Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC)?

Aktualne uprawnienia MAC, z nadzorem jedynie nad głównym geodetą kraju i UKE, wydają się niewystarczające do realizacji wizji budowy społeczeństwa informacyjnego, innowacyjnej gospodarki i budowy przewagi konkurencyjnej.


Mieczysław Grodzki
minister ds. spółdzielczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:


69.Czy i kiedy Komisja Nadzoru Finansowego dokona analizy wymogów stawianych w swoich rekomendacjach dotyczących warunków udzielania kredytów, w tym na budownictwo mieszkaniowe?

Aktualnie tylko nieliczne osoby mogą według tych warunków otrzymać kredyt. Należy dokonać ich weryfikacji i wydać stosowne regulacje.

70.Kiedy nastąpi zrównanie podmiotów z sektora spółdzielczego z innymi przedsiębiorstwami pod względem naliczania podatku dochodowego?

Każda spółdzielnia mieszkaniowa musi wyodrębnić prowadzoną działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi – to traktowane jest jako działalność statutowa, a od pozostałej działalności musi zapłacić podatek dochodowy np.: od własnych lokali użytkowych i innych przychodów. W większości spółdzielni całe przychody z tego tytułu zasilały fundusz remontowy. Wszystkie przedsiębiorstwa rozliczają dochody i koszty ogółem i od uzyskanego dochodu płacą podatek dochodowy. Powoduje to zmniejszenie funduszu remontowego o zapłacony podatek.

71.Czy i kiedy rząd zamierza przedstawić program budownictwa mieszkaniowego?

Brak programu budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności dla osób ze średnimi dochodami, młodych rodzin, powoduje masowe ich wyjazdy zagraniczne i to osób wykształconych, przygotowanych zawodowo do podjęcia pracy. Oferowane wsparcie „mieszkać na swoim” przestało już być pomocą dla ogółu obywateli, poprzez stawiane uwarunkowania korzystają z tego programu już bardzo nieliczne osoby.

72.Czy i kiedy rząd zamierza zająć się opracowaniem  programu naprawy domów mieszkalnych i nie tylko, wybudowanych w niektórych technologiach prefabrykowanych, w ramach programów rządowych?

Przekazanie mieszkań czy lokali w ramach uwłaszczenia poprzez ustawy sejmowe, np.: w spółdzielczości „za przysłowiową złotówkę”, użytkownikom-właścicielom, nie rozwiązuje problemu ich wad konstrukcyjnych. Wycofanie się rządu z naprawy konstrukcji bloków, może doprowadzić je do katastrofalnego stanu. Zubożone społeczeństwo nowych właścicieli lokali nie będzie mogło finansowo wykonać niezbędnych remontów kapitalnych konstrukcji budynku. Przykładem mogą być tu wschodnie landy niemieckie, gdzie problem bloków wykonanych w tych technologiach został już rozwiązany.


Witold Michałek
minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

Czy rząd przyjmie postulaty przedsiębiorców i wprowadzi pakiet antykryzysowy dla gospodarki (na 3 lata, z możliwością przedłużenia) zakładający:

a) zwiększenie elastyczności rynku pracy poprzez m.in. wydłużenie okresu rozliczania czasu pracy, umożliwienie łatwiejszego zwalniania pracowników, uruchomienie dużego programu stażowego dla młodych ludzi podejmujących pracę, itp.,
b) zróżnicowanie wysokości płacy minimalnej w zależności o przeciętnych kosztów utrzymania w danym regionie,
c) pakiet deregulacyjny zmniejszający obciążenia biurokratyczne dla firm,
d) znaczne rozszerzenie systemu gwarancji kredytowych dla firm oraz dostępu do zewnętrznego finansowania?

Czy wprowadzone zostanie ustawowe uregulowanie zasad publicznych konsultacji, w celu szerokiego i równoprawnego dopuszczenia obywateli do procesu stanowienia prawa?

Czy i kiedy nastąpi kontynuacja „pierwszego kroku reformy emerytalnej” jakim było podniesienie wieku emerytalnego:

a) rozpoczęcie budowy systemu profilaktyki zdrowotnej i opieki lekarskiej skierowanej do ludzi starszych,
b) rozpoczęcie budowy systemu przekwalifikowania zawodowego oraz ustawicznego kształcenia dla pracowników w wieku przedemerytalnym,
c) rozpoczęcie budowy systemu skłaniającego do podejmowania aktywności zawodowej osób stale lub czasowo nieaktywnych, w tym ułatwień w opiece nad dziećmi oraz osobami dorosłymi wymagającymi takiej opieki.

Kiedy nastąpi racjonalizacja systemu wsparcia socjalnego tak, aby było ono skierowane jedynie dla rodzin o najniższych dochodach?

Kiedy rząd zamierza dokonać radykalnej reformy Karty Nauczyciela?

Kiedy powstanie efektywny systeme wspierania eksportu?

Powyższe propozycje programowe będą wymagały jedynie bardzo umiarkowanego zaangażowania finansów publicznych lub wcale.


Dariusz Żuk
minister ds. przedsiębiorczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

Jakie działania ukierunkowane na sektor startujących przedsiębiorców i małych firm, jako recepty na szybszy wzrost Gospodarczy, planuje rząd?

Z punktu widzenia takich firm ważne jest stworzenie narządzi finansujących przedsiębiorczość, kredyty, pożyczki, poręczenia kredytowe, których dostępność jest ograniczona szczególnie w ostatnich dwóch latach.

Czy rząd planuje zwiększenie efektywności wydatkowania środków unijnych na przedsiębiorczość w nowej perspektywie finansowej UE?
Należy wyciągnąć wnioski z obecnej perspektywy finansowej UE i przeznaczyć więcej środków na narzędzia dla funduszy i instytucji otoczenia biznesu niż na bezpośrednie dotacje.


Ryszard Pazdan
minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:


Kiedy problemy środowiskowe zostaną przez rząd zauważone?
W poprzednim expose premiera temat ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem środowiskowym został w ogóle pominięty.

Kiedy nastąpi uproszczenie i ujednolicenie procedur dotyczących decyzji środowiskowych celem przyspieszenia procesów inwestycyjnych?

Musi nastąpić identyfikacja zagrożeń gospodarczych w związku z implementacją dyrektyw UE (CAFE) dotyczących nowych standardów zanieczyszczania powietrza oraz nowych zobowiązań klimatycznych UE.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze