Informacje

Narodowy Bank Polski  / autor: Wikipedia
Narodowy Bank Polski / autor: Wikipedia

Pokaźny zysk NBP zastrzykiem dla budżetu państwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2020, 21:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2019 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w wysokości 7 mld 828,5 mln zł, z czego kwota 7 mld 437,1 mln zł trafi do budżetu państwa - wynika z piątkowego komunikatu banku centralnego.

W 2019 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 7 828,5 mln zł. Zgodnie z ustawą o NBP, tegoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 391,4 mln zł” - czytamy w informacji NBP.

Dodano, że wpłata do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

Zgodnie z wyjaśnieniami NBP główny wpływ na wielkość wyniku finansowego banku miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in.: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł).

Podstawowymi elementami kształtującymi wynik finansowy NBP są: dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi (na koniec 2019 r. stanowiły one prawie 100 proc. aktywów NBP) oraz ujemny wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (z uwagi na nadpłynność sektora bankowego)” - napisano.

NBP podał, że na wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi składają się przede wszystkim odsetki od lokat terminowych i dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, jak też wynik ze sprzedaży tych papierów oraz koszty z tytułu spadku wartości rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw. koszty niezrealizowane z ich wyceny).

Z kolei na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków.

Bank centralny przyznał, że „asymetria walutowa bilansu NBP” (na koniec 2019 r. prawie całość aktywów stanowiły waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów dominowały zobowiązania w złotych) powoduje ryzyko kursowe.

Wpływ ryzyka kursowego na wynik finansowy NBP (wynik z różnic kursowych) uzależniony jest od kształtowania się kursu złotego do walut obcych w trakcie i na koniec roku. W uproszczeniu, wzrost wartości złotego (aprecjacja), negatywnie wpływa na wynik finansowy NBP” - tłumaczy bank centralny.

Dlatego, jak napisano w komunikacie, w celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Na 31 grudnia 2019 r. rezerwa ta wyniosła 6,7 mld zł.

Dodano, że sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tzw. opinię bez zastrzeżeń.

Czytaj też: Emisja obligacji rządowych atrakcyjną alternatywą dla lokat

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze