Informacje

Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA / autor: materiały prasowe
Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Celem czyste powietrze dla Warszawy i całej Polski

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 10 listopada 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Sektor ciepłowniczy w Polsce wobec zaostrzających się norm środowiskowych stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. Transformacja energetyki i ciepłownictwa wymaga wielomiliardowych nakładów i niejako wymusza wprowadzenie nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wszystko po to, aby energia elektryczna i ciepło były produkowane w sposób najbardziej nowoczesny i efektywny oraz przyjazny dla środowiska, a Polska mogła się cieszyć czystym powietrzem – deklaruje Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Dane Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wskazują, że z powodu pandemii koronawirusa w tym roku można się spodziewać spadków globalnej emisji CO2. Wiele instytucji branżowych podkreśla jednak, że obecna pandemia nie może być traktowana jako wyznacznik redukcji emisji CO2, gdyż jest tylko czasowa i może nie przełożyć się na długofalowe korzyści dla środowiska. Biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska zakłada dalsze obniżenie emisji CO2 – o 40 proc. do 2030 r. – to redukcja zarówno CO2, jak i innych związków zanieczyszczających środowisko, takich jak pył, tlenki siarki, tlenki azotu, chlorowodory i fluorowodory, skłania przedsiębiorstwa energetyczne do wzmożonych wysiłków na rzecz unowocześniania swoich jednostek wytwórczych, zarówno przez stosowanie instalacji ochrony środowiska, jak i przez całkowitą zmianę miksu paliwowego w stronę paliw niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych.

Sektor ciepłowniczy w Polsce wobec zaostrzających się norm środowiskowych stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. Transformacja energetyki i ciepłownictwa wymaga wielomiliardowych nakładów inwestycyjnych i niejako wymusza wprowadzenie nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wszystko po to, aby energia elektryczna i ciepło były produkowane w sposób najbardziej nowoczesny i efektywny oraz przyjazny dla środowiska, a Polska mogła się cieszyć czystym powietrzem.

W tym momencie jednym z priorytetów sektora ciepłowniczego staje się adaptacja do unijnych regulacji czy standardów emisyjnych, związanych z polityką klimatyczną.

Istnieje kilka dróg osiągnięcia tego celu. Z jednej strony przedsiębiorstwa energetyczne kładą nacisk na zabudowę nowoczesnych instalacji ochrony środowiska, z drugiej jednak – wymusza to zmianę miksu paliwowego w stronę paliw niskoemisyjnych; natomiast jest jeszcze jeden aspekt: kierunkiem rozwoju są inwestycje w źródła OZE. Kolejnym elementem pozwalającym na sprostanie wyzwaniom klimatycznych jest wykorzystanie potencjału kogeneracji w tych źródłach, w których kogeneracja nie jest wykorzystywana, a mogłaby być (systemy ciepłownicze, które mają podstawę ciepłowniczą lub potencjał do jej budowy, zapewniając tym samym opłacalność rozwiązań kogeneracyjnych). Rozwój rynku ciepłej wody użytkowej czy program likwidacji lokalnych nieefektywnych źródeł ciepłowniczych to tylko przykłady działań wspierających rozwój efektywnego rynku kogeneracji. Poprzez takie kroki ciepłownictwo w Polsce może sprostać wyzwaniom związanym z poprawą sytuacji klimatycznej i środowiskowej w kraju. Nowe źródła wytwórcze oparte na paliwie gazowym i technologii kogeneracyjnej Duże znaczenie w sektorze ciepłowniczym ma efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych. Ważne będzie tu elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie ekonomiczne przez dywersyfikacje portfela paliwowego i wykorzystanie różnych źródeł energii. W tej chwili źródła węglowe zamieniane są na gazowe źródła wytwórcze, które charakteryzują się blisko dwukrotnie niższym poziomem emisyjności CO2 w porównaniu ze źródłami opalanymi węglem kamiennym. Nie emitują pyłu ani związków siarki, nie wymagają również uciążliwego i kosztownego transportu węgla oraz składowania ubocznych produktów spalania. PGNiG TERMIKA SA koncentruje się dziś na budowie nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych opartych na paliwie gazowym, pamiętając przy tym o wykorzystaniu potencjału kogeneracji jako najbardziej efektywnego sposobu produkcji energii cieplnej i eklektycznej w skojarzeniu.

Ważnym projektem inwestycyjnym wykorzystującym potencjał kogeneracyjny, opartym na paliwie gazowym, jest blok gazowo-parowy w Stalowej Woli. Planowane oddanie do eksploatacji tej jednostki wytwórczej to druga połowa roku 2020. Blok o mocy 450 MWe oraz 240 MWt powstał na terenie obecnej elektrowni Stalowa Wola jako wspólna inwestycja dwóch podmiotów, w której po 50 proc. akcji obejmują Tauron Wytwarzanie i PGNiG TERMIKA. Blok będzie pracował w kogeneracji; obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych.

Drugą ważną inwestycją w tym zakresie jest budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie o mocy elektrycznej 497 MWe i mocy cieplnej 326 MW. Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji tej elektrociepłowni. Program inwestycyjny zawierający w swym zakresie budowę bloku gazowo-parowego oraz pięciu kotłów gazowych o mocy 650 MWt pozwoli na wyłączenie wyeksploatowanych kotłów węglowych (pięć kotłów typu OP-230 oraz cztery typu WP-120). Wraz z zabudową kotłów gazowych i wycofaniem znaczącej części majątku opartego na węglu projekt ten przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz do odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Najnowsza inwestycja to rozpoczęta w Przemyślu budowa gazowego układu kogeneracyjnego. Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie będzie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA SA będzie ograniczenie emisji CO2 o 4300 ton rocznie. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. Redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa efektywności energetycznej PGNIG TERMIKA SA od wielu lat prowadzi działania inwestycyjne związane z poprawą jakości powietrza w Warszawie oraz unowocześnia swój park maszynowy. Rok 2016 był pierwszym rokiem związanym z zaostrzającymi się standardami emisyjnymi (dyrektywa IED).

W tym celu zrealizowano wiele kluczowych inwestycji, m.in. takich jak: • zabudowa instalacji mokrego odsiarczania spalin (MIOS) w EC Siekierki, • konwersja kotła pyłowego opalanego węglem na kocioł fluidalny opalany w stu procentach biomasą, • zabudowa filtrów workowych na kotłach fluidalnych w EC Żerań, • zabudowa katalitycznej instalacji odazotowania spalin (SCR) na czterech blokach w EC Siekierki, • głębokie modernizacje półsuchego odsiarczania spalin i instalacji SCR na jednym z kotłów.

W wyniku zaostrzających się norm środowiskowych w dalszych latach (tzw. konkluzje BAT), PGNiG TERMIKA SA w dalszym ciągu modernizowała i udoskonalała swoje jednostki wytwórcze. Stąd m.in.: • zabudowa CCGT i kotłów gazowych w miejsce kotłów węglowych, • modernizacja instalacji MIOS (zabudowa czwartego poziomu zraszania oraz zabudowa półki sitowej), • zabudowa instalacji SCR na kotle wodnym WP-200, • konwersja paliwa w ciepłowni Kawęczyn z paliwa węglowego na paliwo gazowo-olejowe.

Spółka przeprowadziła także wiele innych mniejszych inwestycji, pozwalających spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe od 2021 r., przyczyniając się tym samym do dalszej poprawy jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej. Efektywność energetyczna PGNiG TERMIKA SA dzięki eksploatowanemu w Elektrociepłowni Siekierki od ponad dziesięciu lat największemu w Polsce akumulatorowi ciepła (pojemność 30 tys. m?) znacząco poprawia efektywność produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. W tej chwili trwają przygotowania do realizacji projektu budowy drugiego, o dwukrotnie większej pojemności (60 tys. m?), akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Żerań, który będzie współpracował z blokiem gazowo-parowym. Działania akwizycyjne Grupa PGNiG TERMIKA SA aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych oraz akwizycyjnych na terenie kraju. Prowadzi wiele projektów na różnym stopniu zaawansowania, pozwalających w przyszłości zrealizować cele związane z rozwojem spółki, zakładając przy okazji modernizację, unowocześnienie i rozwój systemów ciepłowniczych w Polsce. Obecnie jest prowadzonych co najmniej kilka projektów akwizycyjnych o skali od małych układów ciepłowniczych do znaczących w skali kraju. Spółka ma ambicję odgrywać kluczową rolę w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa, być liderem pod względem wprowadzanych nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz pełnić rolę integratora systemów ciepłowniczych, tworząc znaczący, w skali kraju, podmiot energetyczny w branży ciepłowniczej.

Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, że branża ciepłownicza jest w trakcie transformacji skutkującej wieloma zmianami w jej funkcjonowaniu, a przedsiębiorstwa ciepłownicze będą musiały wyjść naprzeciw wyzwaniom stawianym przez zaostrzającą się legislację, związaną zarówno z ograniczeniem emisji gazów, jak i rozwojem odnawialnych źródeł energii – nie zapominając o efektywności energetycznej. PGNiG TERMIKA SA odpowiada na kierunki transformacji, realizując projekty związane z wymianą przestarzałych technologicznie instalacji opalanych węglem na rzecz nowoczesnych i wysokosprawnych układów gazowych oraz wykorzystuje efektywne instalacje ochrony środowiska na istniejących obiektach wytwórczych. Spółka monitorując rynek krajowy, szuka potencjalnych okazji akwizycyjnych w celu zwiększenia udziału w rynku ciepłowniczym, ale także modernizacji, unowocześniania i wykorzystania potencjału ukrytego w polskim ciepłownictwie.

Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA

Tekst prezesa PGNiG TERMIKA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze