Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Tydzień z bankami centralnymi

źródło: Błażej Kiermasz, Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano · 1 września 2014, 10:20

  • 0
  • Tagi: akcje bank bank centralny banki biznes EUR Euro euroland giełda gospodarka handel UE Unia Europejska waluty
  • Powiększ tekst

W tym tygodniu swoje decyzje w sprawie st?p procentowych og?osi a? 6 bank?w centralnych z grona kraj?w grupy G-10. B?d? to: ECB (strefa euro), BoE (Wielka Brytania), BoJ (Japonia), RBA (Australia), BoC (Kanada), Riksbank (Szwecja). G??wnymi publikacjami makroekonomicznymi b?d? dzi? odczyty PMI z Europy za sierpie?.

Eurodolar znajduje si? obecnie w okolicach poziomu 1,3130. Dzi? w nocy kurs wyznaczy? nowe, niemal roczne minima. O godz. 9:00 poznamy PMI z Polski. Konsensus zak?ada jego spadek z 49,4 pkt. do 49,0 pkt. Jest to zgodne tak?e z nasz? prognoz?. Mi?dzy godzinami 9:00 a 10:00 na rynek nap?yn? dane ze strefy euro. PMI z Niemiec, Francji i ca?ej strefy euro b?d? ju? drugimi, finalnymi odczytami. Dane z W?och i Hiszpanii b?d? z kolei dopiero pierwszymi publikacjami, wi?c powinny one przyku? nieco wi?cej uwagi i w wi?kszym stopniu wp?yn?? na rynek. Konsensus zak?ada spadek nastroj?w w?oskich menad?er?w logistyki z 51,9 pkt. do 51,0 pkt. O godz. 10:30 opublikowany zostanie przemys?owy PMI z Wielkeij Brytanii. Oczekiwania kszta?tuj? si? na poziomie 55,1 pkt., co oznacza spadek o 0,3 pkt. wobec poprzedniego miesi?ca. Dzi? zamkni?te b?d? rynki dw?ch najwi?kszych pa?stw Ameryki P??nocnej. W USA i Kanadzie ?wi?towany jest Dzie? Pracy. W zwi?zku z tym handel prowadzony b?dzie pod dyktando Europejczyk?w. W nocy opublikowany zosta? przemys?owy PMI z Chin. Zanotowa? on niewielki spadek (0,1 pkt.) w stosunku do wst?pnego odczytu.

W tym tygodniu swoje decyzje w sprawie st?p procentowych og?osz? tak?e trzy wa?ne banki z grona kraj?w rozwijaj?cych si?. B?d? to Brazylia, Meksyk, a przede wszystkim Polska. Konsensus zak?ada utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 2,5 proc. To samo zak?ada nasza prognoza, jednak pojawiaj? si? g?osy o mo?liwej obni?ce. W kontek?cie polskiej waluty wa?n? informacj? jest z pewno?ci? nominacja obecnego Prezesa Rady Ministr?w Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Nie spodziewamy si? jednak by w znacz?cym stopniu wp?yn??o to na notowania z?otego. Polska waluta jest raczej ma?o wra?liwa na czynniki geopolityczne, co mo?na by?o zwa?y? chocia?by podczas trwania konfliktu ukrai?skiego. Z?oty by? du?o bardziej stabilny od chocia?by w?gierskiego forinta czy tureckiej liry.

tytuł

Komentarze