Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Tarcza dla Dużych Firm. Wnioski do 30 września

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 września 2021, 10:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Do 30 września można składać wnioski o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej.

Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Formularz określa odpowiednie dokumenty, oświadczenia oraz dane finansowe wymagane w procesie oceny możliwości udzielenia pożyczki. W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 należy złożyć wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19.

PFR poinformował, że pod terminem: „działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy” rozumie się działania: zakazujące prowadzenia przez przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50 proc. działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych), lub ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

Finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą: 0,75 proc. w pierwszym roku od daty podpisania umowy, 1,25 proc. w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy, 2,25 proc. w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy.

Okres udostępniania finansowania mija 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody COVID poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, (maksymalnie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.) oraz nie może przekroczyć: kwoty 750 milionów złotych, dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019, 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym: wypłatę wynagrodzeń, zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Według PFR, udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego, inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier w społecznościach: rząd zaakceptował wyższą płacę minimalną w 2022 r.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze