Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Resort finansów nie ma dość. Odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych, a nawet laptopów i tabletów

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 28 czerwca 2014, 16:43

    Aktualizacja: 28 czerwca 2014, 17:19

  • 11
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie tzw. odwróconego VAT-u przy sprzedaży telefonów komórkowych. Resort finansów proponuje też rozszerzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowany VAT w przypadku handlu m.in. laptopami, czy tabletami.

Zmiany, które mają na celu walkę z przestępstwami związanymi z wyłudzeniami VAT, przewidziano w projekcie założeń do projektu nowelizacji ustawy o VAT.

Dokument zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em niektórych towarów. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie sprzedającym towar. Przeciwdziała to nadużyciom i oszustwom w VAT. Resort finansów uważa, że zmiana zapewni większą skuteczność tego instrumentu i uszczelnić system.

Obecnie mechanizm odwróconego VAT-u obejmuje sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz obrót złomem, niektórymi surowcami wtórnymi, niektórymi wyrobami stalowymi oraz produktami i półproduktami z miedzi.

"W związku z potwierdzeniem występowania nadużyć w rozliczeniu VAT niezbędne jest objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów" - napisało ministerstwo finansów w założeniach. Wyjaśniono, że chodzi o niektóre postacie złota i telefony komórkowe. Niewielka korekta przepisów o odwróconym VAT miałaby także dotyczyć niektórych wyrobów stalowych.

Mechanizmu odwróconego VAT nie stosowano by m.in. w sytuacji, gdyby sprzedaż w jednym dniu na rzecz jednego nabywcy nie przekraczała wartości 20 tys. zł (bez podatku).

"W celu zapewnienia większej skuteczności tego instrumentu wskazane jest również uzyskiwanie od sprzedawców informacji o dokonanych przez nich transakcjach" - napisano. Według MF pozwoli to na sprawdzenie, czy nabywcy wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku rozliczenia podatku.

MF uważa, że rozszerzona powinna zostać lista tzw. towarów wrażliwych. Handel nimi podlega rozliczeniom miesięcznym oraz odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Resort finansów chce, by na listę towarów wrażliwych trafiło srebro i platyna oraz komputery przenośne (m.in. tablety, laptopy, notebooki) oraz konsole do gier.

Obecnie solidarną odpowiedzialnością objęty jest handel o znacznej wartości niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami i złotem nieobrobionym. Zgodnie z intencjami MF złoto zostałoby skreślone z listy towarów wrażliwych, ponieważ handel nim zostałby objęty odwróconym VAT-em.

W założeniach napisano poza tym, że doprecyzowane powinny też zostać przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, której wpłacenie (przez sprzedawcę) zwalnia nabywcę towarów z odpowiedzialności podatkowej za nieuregulowane zobowiązania podatkowe sprzedawcy. MF chce, by minimalna wielkość kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami wyniosła 1 mln zł (wobec 200 tys. zł obecnie), a maksymalna 10 mln zł (zamiast 3 mln zł obecnie).

W dokumencie napisano ponadto, że przyszły projekt nowelizacji powinien także dostosować przepisy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi m.in. o uregulowanie kwestii związanych z ustaleniem proporcji (przy odliczaniu VAT) w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych - podlegających i niepodlegających VAT. Zmiany dotyczyłyby także zakresu zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionych z VAT usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Ponadto projektowane regulacje mają doprecyzować przepisy związane z ulgą na złe długi. Umożliwia ona obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w sytuacji, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik musi wówczas odpowiednio zmniejszyć odliczony podatek naliczony. Resort finansów zamierza też usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z ulgą na złe długi.

Resort finansów chciałby, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r. "(...) podyktowane to jest potrzebą jak najszybszego wprowadzenia kolejnych instrumentów (...) mających na celu walkę z nadużyciami i wyłudzaniem podatku VAT. Pilne wprowadzenie tych rozwiązań jest zgodne z postulatami uczciwych przedsiębiorców działających w tych branżach" - podkreśliło MF.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze