Informacje

NFOŚiGW: Katowice dostaną 175 mln zł, a Opole 73 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków

---

  • Opublikowano: 30 marca 2017, 15:27

  • 1
  • Powiększ tekst

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł. Z kolei kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu pochłonie 149 mln zł przy kwocie 73 mln zł z unijnego dofinansowania. NFOŚiGW podpisał dzisiaj umowy dotyczące tych dwóch przedsięwzięć.

Dwie umowy o dofinansowanie katowickiego i opolskiego projektu ze środków europejskich w ramach POIiŚ 2014-20120, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach podpisali dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Prezes Zarządu Kazimierz Kujda i Główny Księgowy Janusz Topolski. Spółkę z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna reprezentowali: Władysław Spyrka – Prezes Zarządu i Andrzej Cebula – Członek Zarządu, a w imieniu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. umowę podpisali: Ireneusz Jaki – Prezes Zarządu i Mateusz Filipowski – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”, który realizowany będzie na terenie Aglomeracji Katowice i Sosnowiec, polegać ma na modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków: Panewniki (tutaj odbędzie się m.in. modernizacja osadników wtórnych, pomieszczeń socjalno-administracyjnych, budynku stacji trafo, komory rozdzielczej, stacji odwadniania osadu, pompowni ścieków i piaskownika) oraz Podlesie (w tym miejscu wykonane zostaną m.in.: modernizacja komory rozdzielczej, montaż oświetlenia, renowacja lagun, odbudowa drenażu, modernizacja studni depresyjnej, stacji transformatorowej, budowa kraty wstępnej oraz zbiornika buforowego). Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone jeszcze takie prace, jak: budowa kanalizacji sanitarnej – 6,02 km; modernizacja kanalizacji sanitarnej – 45,88 km; zakup pojazdów specjalistycznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków Podlesie. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez: liczbę nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu w ilości 209 RLM; liczbę dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) – 209 RLM; ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 1,03 tys. Mg/rok. Katowicka inicjatywa pochłonie 345 235 154,06 zł, przy czym Unia Europejska dofinansuje ją kwotą 175 461 515,62 zł.

Natomiast inwestycja pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” realizowana będzie na terenie Aglomeracji Opolskiej: w Mieście Opole i Gminie Turawa (219.163 RLM). Obejmie: modernizację oczyszczalni ścieków (Q = 225.000 RLM), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (4,1 km), budowę i przebudowę sieci wodociągowej (10,4 km), modernizację dwóch stacji uzdatnia wody, budowę ujęcia wody, doposażenie laboratorium i zakup pojazdów do eksploatacji sieci wod-kan. Przewidywane efekty ekologiczne to: liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 37 RLM; ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 6,5 tys. Mg/rok; ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu – 347 000 m3/rok; liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 60. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 148 970 318,34 zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 73 766 301,58 zł.

Powiązane tematy

Komentarze