Informacje

Kryteria dzierżawy ziemi będą ujednolicone

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 marca 2018, 13:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Ujednolicenie kryteriów przy przetargach na dzierżawę państwowej ziemi, zakłada porozumienie podpisane przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witolda Strobla i prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza

Podstawowe kryterium to odległość dzierżawionych gruntów od gospodarstwa rolnika.

Podpisanie porozumienia oznacza, że w przetargach ograniczonych ofert pisemnych obowiązuje zasada obligatoryjnego stosowania przez jednostki terenowe KOWR tych samych kryteriów na terenie całego kraju.

Ponadto podporządkowano dla każdego z kryteriów, określoną, stałą maksymalną liczbę punktów bez możliwości ich zmiany - poinformował Strobel w poniedziałek na konferencji prasowej.

Podkreślił, że KOWR przywiązuje bardzo dużo uwagi do tego, by ten proces dzierżawienia ziemi był „uspołeczniony”. Od 2 lat podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa. Grunty dzierżawione są przede wszystkim w formie przetargów ograniczonych, w których mogą brać udział rolnicy indywidualni.

W styczniu br. w resorcie rolnictwa odbyły się trzy spotkania konsultacyjne, w których wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz KOWR, a z drugiej strony przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wojewódzkich izb rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawiciele Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Podczas tych spotkań ustalono kryteria, a także przyporządkowano każdemu z nich liczbę punktów. Maksymalna liczba to 100 punktów.

Kryterium odległości składa się z dwóch (za każdy z nich można otrzymać 10 pkt) Pierwszy parametr dotyczy odległości działki, gdzie zameldowany jest na pobyt stały oferent od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. Parametr drugi - to odległość nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomości, od których będzie dokonywany pomiar odległości muszą wchodzić w skład gospodarstwa oferenta od co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu.

Kolejne kryterium to powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z Zasobu (20 punktów). Premiowane będą takie gospodarstwa, które są mniejsze, ale chciałyby powiększyć swoje zasoby ziemi - tłumaczył Strobel. Oferenci, którzy wcześniej wydzierżawili ziemię z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie - otrzymują maksymalną liczbę punktów.

Brana jest też pod uwagę intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (10 pkt.). Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (Duże Jednostki Przeliczeniowe - DJP) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych według średniorocznej obsady w poprzednim roku.

Kryterium wieku (10 pkt). Osoby, które nie ukończyły 40 lat, otrzymują maksymalną liczbę punktów, natomiast rolnicy po 41. roku życia do 65. roku życia dostają proporcjonalnie mniej punktów do wieku.

Istotne znaczenie ma powierzchnia użytków rolnych rolnika (30 pkt.). Preferowaną powierzchnią jest trzykrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, z tym, że w województwach, w których ta średnia była niższa niż 10 ha, przyjmuje się równą 30 ha.

Następne kryterium uwzględnia warunki regionalne uzgodnione z radą społeczną (po jej powołaniu) - liczba punktów 10.

Ustalono, że pięć kryteriów ma charakter obligatoryjny, a szóste jest dowolne i może zostać przyjęte po uzgodnieniu z radą społeczną. Np. na Mazowszu takim dodatkowym kryterium jest korzystanie z materiału siewnego kwalifikowanego, za co można otrzymać 10 punktów - wyjaśnił szef KRIR.

Mimo, że kryteria i ich punktacja obowiązują na terenie całego kraju, to kryteria dot. powierzchni użytków rolnych (drugie i piąte) są kryteriami regionalnymi uwzględniającymi regionalną (wojewódzką) strukturę obszarową gospodarstw rolnych, których wprowadzenie postulowali rolnicy w trakcie konsultacji - zaznaczył Szmulewicz.

Podkreślił, że w przetargach ofertowych dla rolników nie ma kryterium ceny, jest ona ustalona przez KOWR.

A więc inne czynniki będą brane pod uwagę przy dzierżawie. Przetargi tzw. licytacyjne, gdzie cena jest istotnym argumentem, będą odbywały się tylko wyjątkowo - dodał.

Jak wyjaśnił dyrektor departamentu gospodarowania zasobem KOWR Adam Struziak, przetargi na dzierżawę ziemi wkrótce ruszą, oddziały planują wydzierżawić do końca marca kilka tysięcy hektarów. KOWR planuje oddanie w dzierżawę 60 tys. hektarów.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze