Informacje

autor: fot. Sejm.gov.pl
autor: fot. Sejm.gov.pl

Wykonanie budżetu 2017: Sejm rozpoczął debatę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2018, 09:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm rozpoczął w środę debatę m.in. nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r., komisyjnym projektem dotyczącym absolutorium dla rządu, sprawozdaniem z działalności NBP w zeszłym roku i informacją rządu o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Pod koniec czerwca sejmowa komisja finansów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za zeszły rok oraz opowiedziała się za podjęciem przez Sejm uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium za 2017 r.

Jednocześnie komisja opowiedziała się za tym, aby w uchwale znalazł się zapis zobowiązujący dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Zgodnie ze sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu za 2017 r., zeszły rok zamknął się deficytem w wysokości 25,4 mld zł, to o 34 mld zł, czyli o 57,3 proc. mniej niż dopuszczony w zeszłorocznej ustawie budżetowej deficyt 59,3 mld zł.

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł. Były one wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. Wydatki budżetu państwa wykonano w 2017 r. w wysokości 375,8 mld zł; były one niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc.

Najwyższa Izba Kontroli w podjętej na początku czerwca br. uchwale wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia rządowi absolutorium za 2017 r. Jednocześnie NIK pozytywnie oceniła „realizację budżetu państwa i budżetu środków europejskich w przeważającej większości części budżetowych”. Pozytywnie oceniono również realizację większości planów finansowych w skontrolowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Narodowego Banku Polskiego za 2017 rok. Wynik finansowy NBP był w zeszłym roku ujemny i wyniósł minus 2,5 mld zł.

Zgodnie z informacją rządu o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach, w 2017 r. udzielono dwóch gwarancji na łączną kwotę 5 mld 718 mln 60 tys. zł. Pierwsza dotyczyła spłaty kredytu zagranicznego na wsparcie przedsięwzięcia „Modernizacja Linii Kolejowej PLK Warszawa - Lublin” (gwarancja do kwoty 300 mln euro, wynikająca z kredytu zaciągniętego przez PKP PLKEBI w wysokości 250 mln euro). Druga gwarancja obejmowała wykonanie zobowiązań do kwoty 1 mld 50 mln euro wynikających z wyemitowania przez BGK obligacji o wartości nominalnej 750 mln euro przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego. (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze