Informacje

Rekordowa sprzedaż Grupy PZU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 30 sierpnia 2018
  • 10:10
  • 0
  • Tagi: akcje biznes finanse giełda PZU ubezpieczenia
  • Powiększ tekst

Wartość składki przypisanej brutto w I kw. w grupie PZU wyniosła 6,1 mld zł. W całym pierwszym półroczu grupa pozyskała 11,9 mld zł, co jest również najlepszym półrocznym wynikiem w historii. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2018 wyniósł 2,4 mld zł. Jest to wzrost o 38,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 – poinformowano w komunikacie.

W I półroczu grupa zanotowała wzrost składki przypisanej brutto o 2,4 proc. do 11,9 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017, wzrost skonsolidowanego zysku netto o 38,3 proc. do 2,4 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.

W samym drugim kwartale zanotowano poprawę zysku netto jednostki dominującej o 55,2 proc. do 782 mln zł w porównaniu do drugiego kwartału 2017. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,3 proc.

Cytowany w komunikacie Paweł Surówka, prezes PZU, powiedział, że „drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym uzyskany wynik był rekordowy i wyniósł 11,9 mld zł”.

Jako grupa kapitałowa wypracowaliśmy w pierwszych sześciu miesiącach skonsolidowany zysk netto na poziomie 2,4 mld zł. Oznacza to 38 proc. wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Natomiast zysk jednostki dominującej w drugim kwartale wyniósł 782 mln zł. To wzrost o aż 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. W kolejnych kwartałach będziemy konsekwentnie realizować ambitne cele zawarte w strategii Nowe PZU. Rozwijając główne obszary biznesowe: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje i usługi w zakresie ochrony zdrowia – wspieramy je nowoczesnymi technologiami, m.in. sztuczną inteligencją, telematyką, aplikacjami mobilnymi i Big Data. Nasze działania są kluczowe dla budowy długoterminowej wartości Grupy PZU, jak i dla osiągnięcia zysku przypadającego w formie dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku wypłacimy 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 r, co oznacza wzrost o 78,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku – mówił szef PZU.

Roman Pałac, szef PZU Życie, cytowany w komunikacie mówił, że „do wysokiego poziomu ROE kontrybuowała wysoka marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Po sezonowo słabszym I kwartale 2018 roku, w I półroczu marża zysku operacyjnego osiągnęła strategiczny poziom i wyniosła 20,2 proc. Rosły także nasze udziały w rynku. Według ostatnich dostępnych danych, na koniec I kwartału 2018 roku udział PZU w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową wyniósł 45,9 proc., co jest rekordową wartością w historii PZU Życie. Urośliśmy o 0,4 proc. rok do roku, natomiast nasza konkurencja zanotowała ujemną dynamikę na poziomie -0,8 proc. r/r.

Jednym z głównych czynników kontrybuujących do tego wzrostu był dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie liczba umów na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 1,6 mln. Do tego rozwoju szczególne przyczyniły się działania m.in. w obszarze customer experience, czyli na linii kontaktu klienta z PZU. W ramach podjętych inicjatyw wdrożyliśmy np. rozwiązania pozwalające na umawianie wizyt lekarskich przez internet – powiedział szef życiowej spółki z grupy PZU.

Jak czytamy w informacji, pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I połowie 2018 roku miały w szczególności wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych, zawarcie kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższa sprzedaż w spółkach zagranicznych; wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych będący wypadkową rosnącej składki zarobionej oraz wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych przy stałym poziomie kosztów administracyjnych oraz poprawie wskaźnika kosztów akwizycji; wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych głównie w efekcie wzrostu rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych; wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie poprawy szkodowości produktów ochronnych oraz zmian w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych; lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Banku w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych.

Natomiast negatywnie wpłynął niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW. 

Na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu bankowego kwotą 1 277 mln zł w I półroczu 2018 względem 227 mln zł w I półroczu 2017. W samym II kwartale 2018 roku kontrybucja Pekao wyniosła 714 mln zł względem 227 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

Wybrane dane Grupy PZU

 Składki

W I połowie 2018 roku Grupa PZU zebrała 11 881 mln zł składki brutto, czyli o 2,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w konsekwencji zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 11 054 mln zł i była o 6,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym II kwartale składka brutto wzrosła o 3,6 proc. r/r do poziomu 6.050 mln zł, natomiast składka zarobiona netto o 6,1 proc. r/r do 5.596 mln zł.

Odszkodowania i świadczenia

W I połowie 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 7.345 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 1,8 proc. wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  Na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego) wpłynęło doszacowanie w I kwartale rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku. Wyższa wartość odszkodowań to także efekt większej liczby roszczeń w ubezpieczeniach rolnych (w segmencie klienta masowego), na skutek ujemnych skutków przezimowań oraz nawalnych opadów deszczu i gradu (II kwartał 2018).W samym II kwartale 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto osiągnęły wartość 3 719 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 6,1 proc. wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty akwizycji w I półroczu 2018 roku wzrosły o 107 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany miksu produktowego. W samym II kwartale 2018 roku  koszty akwizycji wzrosły o 50 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty administracyjne Grupy PZU w I półroczu 2018 roku ukształtowały się na poziomie 3 342 mln zł względem 2 036 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost kosztów w I półroczu o 1 306 mln zł wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao (koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1 304 mln zł). W samym II kwartale 2018 roku koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1 727 mln zł względem 1 174 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. W tym koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o około 500 mln zł w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao.

Działalność inwestycyjna

W I połowie 2018 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 4 264 mln zł wobec 2 607 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 63,6 proc.). Tak znacząco wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji banku Pekao od czerwca 2017 roku. W II kwartale 2018 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 2 270 mln zł wobec 1.105 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 105,4 proc.). Wyłączając wpływ działalności bankowej wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w I połowie 2018 roku wyniósł 468 mln zł i był niższy niż w ubiegłym roku o 619 mln zł. Na obniżkę miał w szczególności wpływ niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych (w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW) oraz słabsze o 327 mln zł r/r wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych (bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU). Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w II kwartale 2018 wzrósł rok do roku o ponad 200% do poziomu 319 mln zł wobec 106 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

 Zysk

Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w I połowie osiągnął poziom 2.358 mln zł i był wyższy o 38,3 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. W II kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 1.304 wobec 718 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 81,6 proc.). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1.425 mln zł wobec 1.438 mln zł w I połowie 2017 roku. W II kwartale 2018 roku zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 782 wobec 504 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 55,2 proc.).

Kapitał własny

Na koniec I półrocza 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 34.612 mln zł i ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do końca 2017 roku (spadek o 7,8 proc.). Spadek skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył w szczególności udziałów niekontrolujących, które w związku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przez Pekao kwoty 2.074 mln zł, z czego 1 659 mln zł stanowiła wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym, oraz wpływem zastosowania MSSF9 spadły o 1.629 mln zł i osiągnęły wartość 21 332 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej zmalały o 1 319 mln zł względem poprzedniego roku – efekt podziału zysku przez PZU za 2017 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2.159 mln zł oraz wpływu zastosowania MSSF9.

 ROE

W I połowie 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 20,8 proc. Wskaźnik ROE był niższy o 1,2 p.p.  od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym II kwartale 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 22,3 proc. wobec 14,9 proc., co oznacza wzrost o 7,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Komentarze