Informacje

biznes / autor: pixabay
biznes / autor: pixabay

We wtorek projekt ustawy okołobudżetowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 października 2018, 21:07

  • 0
  • Powiększ tekst

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej na 2019 r., ściśle związanym z przyszłorocznym budżetem. Przewiduje on zmiany w szeregu ustaw, dostosowując ich regulacje do kwot przewidzianych w projekcie budżetu

Porządek obrad wtorkowego posiedzenia rządu przewiduje prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., czyli projektem tzw. ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu; jej celem jest dostosowanie regulacji zawartych w wybranych ustawach do kwot wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Projekt dokonuje zmian w przepisach dotyczących świadczeń dla nauczycieli. W uzasadnieniu napisano, że w ustawie Karta Nauczyciela corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Projekt ustawy okołobudżetowej proponuje, aby w roku 2019 wprowadzić przepis, iż odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli byłby dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2013 r.

W projekcie zaproponowano również „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2014. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) podstawą naliczania będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3278,14 zł. Zmieniony zostanie sposób naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin. MF wyjaśnia, że projektowana zmiana spowoduje ograniczenie wydatków budżetu państwa na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z systemu emerytalnego.

Projekt zawiera regulacje dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Przewidziano finansowanie w roku 2019 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków FGŚP w wysokości 2 mld 243 mln 53 tys. zł. Ponadto, jak napisano w uzasadnieniu do projektu, w 2019 r. „ze środków FGŚP będą finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń w wysokości 337,5 mln zł”.

Projekt umożliwia przesunięcia, za zgodą ministra finansów, wydatków z Funduszu Pracy - z zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej na zadania realizowane bez udziału tych środków.

Zmiany dotyczące Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładają, że z funduszu tego będą finansowane składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Przewidziano też zmiany obejmujące finansowanie z Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców także zadań związanych z informatyzacją państwa. Założono też, że z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będzie możliwe dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich.

Zgodnie z projektem z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym będzie finansowana część wydatków przeznaczonych na realizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Projekt wprowadza możliwość finansowania określonych wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji na podstawie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie tej ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669). Ponadto, na podstawie tej ustawy planowane jest sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie.

Projekt zawiesza także na kolejny rok przepis zobowiązujący ministra energii do dofinansowywania wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Zmiana dotycząca funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że w 2019 r. dotacja przekazywana przez ministra finansów FUS będzie mogła być przeznaczona także na finansowanie rekompensat składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Rozwiązanie to jest konsekwencją ujęcia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 środków przeznaczonych na te rekompensaty w wydatkach, a nie jak dotychczas - rozchodach budżetu państwa (…). Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. ESA 2010 - tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu.

Zaproponowano też zmiany dotyczące ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W uzasadnieniu wskazano na potrzebę zwiększenia w 2019 r. dofinansowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD), aby zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne oraz utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa zarówno osobom w nim umieszczonym, jak i personelowi ośrodka.

Poza tym projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje zmiany, które mają na celu zwiększenie limitów maksymalnych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 z budżetu państwa na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych. Będą one zgodne z Programem Szczepień Ochronnych i wzrosną ze 147 mln zł do 198 mln zł.

Zaproponowano także zmianę ustawy o finansach publicznych, która ma na celu umożliwienie w przyszłym roku bardziej optymalnego planowania wydatków ujmowanych w rezerwach celowych.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze