Informacje

Zaliczki wypłat bezpośrednich mają być wypłacane co roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 lipca 2019, 16:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Rolnicy mają otrzymywać zaliczki wypłat bezpośrednich co roku, niezależnie od tego, czy wystąpi klęska żywiołowa, czy nie - zakłada projekt ustawy usprawniającej wydatkowanie środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, którym we wtorek zajmie się rząd.

Projekt o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli przygotował resort rolnictwa.

Jednym z działań, które ma ułatwić wydawanie unijnych pieniędzy, jest uproszczenie „zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich przez odejście od warunku uzależniającego stosowanie zaliczek od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników”.

Ministerstwo rolnictwa zwraca jednocześnie uwagę, że zaliczki te są wypłacane od 2015 r., co oznacza, że tym okresie co roku występowały niekorzystne zjawiska powodujące problemy finansowe dla dużej liczby rolników. Uwzględniając tendencje w zakresie występowania anomalii pogodowych, można założyć, że będzie potrzeba wypłaty zaliczek także w kolejnych latach - argumentuje resort.

Zakłada się, że zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich nie będą przekraczały 70 proc. koperty finansowej za dany rok.

Wypłacane są one od 16 października do 31 listopada danego roku.

Według ministerstwa rolnictwa, szacunkowy koszt modyfikacji systemu wyniesie ok. 500 tys. zł. Koszty te zostaną pokryte w ramach planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez zwiększania wydatków budżetu państwa.

Projekt nowelizacji uproszcza zasady funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w niektórych specyficznych sytuacjach, tj. w odniesieniu do małżonków i współposiadaczy gospodarstw rolnych uczestniczących w programach pomocowych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Projektowana nowela rozszerza wymóg posiadania przez wnioskujących o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW 2014-2020 tytułu prawnego do działek rolnych, które są własnością Skarbu Państwa inną niż wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także na działkę będącą własnością państwowych osób prawnych.

Zmiana ta ma przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o przyznanie dopłat do bezumownie użytkowanych gruntów.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze