Informacje

Szkolnictwo wspiera nowoczesną gospodarkę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 9 października 2019
  • 13:19
  • 0
  • Tagi: Biznes PARP
  • Powiększ tekst

Rynki światowe mają wielką dynamikę. Żyjemy w erze gospodarki opartej na wiedzy, w której ciągle brakuje wykwalifikowanych pracowników oraz aktywnej polityki szkoleniowej przedsiębiorców.

Odpowiednie kwalifikacje, współpraca świata biznesu i nauki to jeden z kluczy do nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. W trosce o pozycję polskiej gospodarki na mapie świata powołano System Rad ds. Kompetencji, jedno z narzędzi realizujących założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Kapitał ludzki i społeczny”, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

System Rad ds. Kompetencji składa się z trzech komponentów: Rady Programowej ds. Kompetencji, Sektorowych Rad ds. Kompetencji oraz Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego i bilanse kompetencji dla każdego z sektorów, w których funkcjonują Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Rada Programowa ds. Kompetencji to organ na poziomie krajowym, który składa się z przedstawicieli kluczowych ministerstw, organizacji przedsiębiorców i pracowników, uznanych autorytetów ze świata nauki.

Rada Programowa jest przede wszystkim wsparciem dla sektorowych rad ds. kompetencji. Jest miejscem przepływu informacji między wszystkimi stronami, które mają wpływ na kształtowanie i wykorzystanie kompetencji w Polsce. Rekomenduje rozwiązania korzystne dla rozwoju systemu edukacyjnego i jego lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Organizacja i obsługa prac Rady Programowej ds. Kompetencji należy do zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wyjaśnia Anna Żukowska, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

Sektorowe rady ds. kompetencji tworzą przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, rad rynku pracy, organizacji pracowników oraz administracji.

Rady sektorowe – bez wyjątku - są oddolnymi inicjatywami przedstawicieli sektorów. Ustalają one, jakich kompetencji i kwalifikacji potrzebują konkretne branże i w jaki sposób instytucje edukacyjne oraz szkoleniowe odpowiadają na to zapotrzebowanie. Celem rad sektorowych jest ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych sektorach gospodarki i wypracowywanie systemowych rozwiązań, które zwiększą dopasowanie oferty usług rozwojowych do potrzeb przedsiębiorców – dodaje Anna Żukowska

Rady sektorowe wskazują m.in. na kompetencje, których poszukują przedsiębiorcy i opisują je w tzw. rekomendacjach. W oparciu o nie PARP w latach 2018 – 2023 finansować będzie działania szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców działających w branżach rad sektorowych. Na wdrażanie rekomendacji PARP przeznaczy 170 mln PLN. Ponadto rady wspierają zmiany prawa w obszarze edukacji, inicjują i promują współpracę na linii biznes-edukacja.

Rada Programowa we współpracy radami sektorowymi tworzy systemowe rozwiązania, których celem jest zwiększenie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców. Dzięki ich funkcjonowaniu optymalizowany jest przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

Obecnie funkcjonuje 7 rad sektorowych (działają w branżach: budowlanej, informatyki, turystyki, finansów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz motoryzacji i elektromobilności), a kolejne 9 rad rozpoczyna swoją działalność (działają w branżach: marketingu, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemii, lotniczo-kosmicznym, handlu i usług rozwojowych). Planowane jest także utworzenie rady w sektorze związanym z telekomunikacją – wymienia ekspert PARP.

System rad ds. kompetencji wspierają projekty badawcze  Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego i Bilansu Kapitału Ludzkiego, w ramach których analizowane są potrzeby zatrudnieniowe i kompetencyjne pracodawców. Naszą wiedzą dzielimy się ze środowiskiem edukacji tak, żeby mogło ono w odpowiednim czasie i adekwatnie do potrzeb zareagować. Badania branżowe prowadzone są w sektorach, w których działają rady.

Wyniki badań branżowych umożliwią przewidywanie, jakie będzie zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w przyszłości. Zestawienie ze sobą oczekiwań pracodawców z uzyskiwanymi obecnie efektami kształcenia ma dać podstawę do rekomendowania zmian w całym systemie edukacji.  Dla każdego sektora do 2023 r. zostaną przeprowadzone dwie edycje badań.

PARP od lat wspiera przedsiębiorców w rozpoznawaniu oraz prognozowaniu kwalifikacji potrzebnych im, jak i ich pracownikom. Pomaga również w tworzeniu rozwiązań sprzyjających dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb biznesu. Aby promować najlepsze praktyki z zakresu współpracy świata biznesu i edukacji, Agencja przeprowadziła kolejną, 5 edycję konkursu „Pracodawca Jutra”.

Odbiorcami Konkursu byli przedsiębiorcy, którzy prowadzili inicjatywy skierowane do uczniów/studentów lub absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych, lub pracowników, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Przedsiębiorcy ubiegający się o wyróżnienie w Konkursie musieli wykazać, że podejmowane przez nich w okresie od 1 stycznia 2018 r. działania miały charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, zaś udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności potrzebnych w miejscu pracy – wyjaśnia Anna Żukowska.

Oprócz nagród przyznawanych przez Kapitułę Konkursu – po raz pierwszy w historii konkursu - w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji, zostały wyróżnione inicjatywy branżowe.  Najwięcej firm biorących udział w konkursie zgłosiło się z branży IT, motoryzacji, turystyki oraz finansów.

Do konkursu zgłoszono 60 inicjatyw, a 57 spełniło kryteria udziału w konkursie. Zgłoszenia konkursowe zostały ocenione przez 13-osobową Kapitułę, której przewodniczył wiceprezes PARP, Adam Banaszak. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. Uroczysta gala, na której wręczono 9 nagród oraz 12 wyróżnień odbyła się 2 października w Toruniu.

Komentarze