Informacje

Prezydent Andrzej Duda (P) oraz posłowie PiS Krzysztof Sobolewski (3P), Przemysław Czarnek (2P) i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski (L) podczas prezentacji składu sztabu wyborczego.  / autor: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Andrzej Duda (P) oraz posłowie PiS Krzysztof Sobolewski (3P), Przemysław Czarnek (2P) i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski (L) podczas prezentacji składu sztabu wyborczego. / autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent podpisał ustawę o działach administracji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 20 lutego 2020
  • 10:48
  • 0
  • Tagi: Andrzej Duda prawo Prezydent ustawa o działach administracji
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa tworzy nowe działy - aktywa państwowe i klimat. Rozszerza też opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o kolejną instytucję - premiera.

Celem nowych regulacji, jak wskazano w komunikacie, jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań - „przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym”. Ustawa nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz 96 innych ustaw.

Wyodrębnienie działu +klimat+ dokonano w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej” - wskazano. Dział administracji „klimat” stanowi, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, „odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju”. Natomiast wyodrębnienie działu „aktywa państwowe” wynika z  potrzeby „zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa”.

Jak wyjaśniono, konsekwencją wyodrębnienia działu klimat jest „dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami +energia+ i +środowisko+ oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska”.

Zmiany dotyczą też spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ustawodawca, jak podkreślono, doprecyzowuje „zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem” oraz przenosi do działu „sprawy zagraniczne problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie” - czytamy.

Zmiany dotyczą też Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotąd był on w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.

W zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” dodano regulację przewidującą, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych będzie mógł tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna). „Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzić będą w skład służby zagranicznej, przy czym podlegać one będą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki” - wskazano.

Regulacje wprowadzają też zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nimi opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, „w zakresie zadania publicznego - pomoc Polonii i Polakom za granicą” sprawuje poza Senatem również Prezes Rady Ministrów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dostosowujących dot. informowania pracowników przez dotychczasowego pracodawcę o zmianach będących następstwem ustawy - przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

PAP (autor: Magdalena Jarco)/gr

Komentarze