Informacje

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Szczucki, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Marlena Maląg, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Anna Gembicka, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marzena Małek / autor: PAP/Paweł Supernak
Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Szczucki, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Marlena Maląg, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Anna Gembicka, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marzena Małek / autor: PAP/Paweł Supernak

Nowy rząd nowych twarzy. Kim sią nowi ministrowie?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2023, 22:07

    Aktualizacja: 28 listopada 2023, 13:39

  • 1
  • Powiększ tekst

Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki, to mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze - powiedział w rozmowie z PAP prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska - dodał. We wtorek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd. Oto sylwetki nowych ministrów

CZYTAJ TEŻ: Kim jest nowy minister finansów?

CZYTAJ TEŻ: Kim jest nowa minister aktywów państwowych?

CZYTAJ TEŻ: Kim jest nowa minister rozwoju i technologii?

CZYTAJ TEŻ: Kim jest nowa minister od unijnych funduszy?

Ministerstwo Rolnictwa

Misją Ministerstwa Rolnictwa jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych. Resortem tym pokieruje dotychczasowa wiceminister Anna Gembicka.

Anna Gembicka urodziła się w 1991 r. we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych oraz kurs The Economics of Agro-Food Value Chain.

Była sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju.

Pełniła także funkcję pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od 4 czerwca do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji. Od 17 stycznia do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2020 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Pracami tego resortu pokieruje Krzysztof Szczucki.

W 2010 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, został nauczycielem akademickim i adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na tej uczelni.

W latach 2009–2011 pracował jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. W latach 2012–2013 był nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w XXXIII LO w Warszawie, następnie przez rok przebywał jako visiting scholar w Maurer Law School na Uniwersytecie Indiany.

W latach 2015–2016 zatrudniony jako główny specjalista w zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, następnie do 2020 r., główny specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP w czasie kadencji Andrzeja Dudy. Od lutego do sierpnia 2020 r. pozostawał zastępcą dyrektora departamentu prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 1 września 2020 r. objął funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Uznany przez „Dziennik Gazetę Prawną” za 26. najbardziej wpływowego prawnika w Polsce, w rankingu za rok 2020.

18 października 2021 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej” Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

14 października 2022 r. został kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości, a od stycznia 2023 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister kieruje działem administracji rządowej o nazwie „sprawiedliwość”. Jest także – z urzędu – członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Pracami resortu sprawiedliwości pokieruje dotychczasowy wiceminister Marcin Warchoł.

Warchoł urodził się 13 lipca 1980 r. w Nisku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowany nauk prawnych, adwokatem. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006–2007 był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a od 2009 r. rzecznika praw obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Dwa staże naukowe LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W 2010 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej”.

Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. „Ciężar dowodu w procesie karnym – Studium prawnoporównawcze” (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017).

Zna trzy języki obce – biegle język włoski i angielski oraz niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym.

Ministerstwo Sportu

Pracami Ministerstwa Sportu i Turystyki pokieruje Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Danuta Dmowska-Andrzejuk urodziła się 1 marca 1982 r. w Warszawie. Jest szpadzistką, mistrzynią świata i Europy, żołnierzem Sił Zbrojnych RP. Kierowała już resortem sportu w latach 2019–2020.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Została również absolwentką architektury wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Misją ministerstwa jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego – silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura. Pracami resortu pokieruje Dorota Bojemska

Bojemska jest członkiem Krajowej Rady Związku Dużych Rodzin 3+. Rzeczniczka i inicjatorka szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz postawienia rodziny w centrum zainteresowania Państwa oraz wspólnoty lokalnej. Współpracowała z pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej w tworzeniu Strategii Demograficznej 2040. Żona, mama trzech córek i pięciu synów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pracami resortu Klimatu i Środowiska pokieruje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła również studia MBA. W latach 2002–2007 związana z branżą obronną, gdzie odpowiadała m.in. za projekty międzynarodowe, restrukturyzacyjne, konsolidacyjne, strategiczne projekty biznesowe, współpracę międzynarodową, a także za nadzór nad delegaturami zagranicznymi.

Od 2007 r. pracowała w sektorze energetycznym, w tym jako prezes zarządu Elektrowni „Kozienice” SA, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji w zakresie budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW.

Zaangażowana w procesy związane z zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie. Od 2017 do 2019 r. odpowiadała za sprawy korporacyjne w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

Pełniła funkcję eksperta i pełnomocnika w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przygotowywała model finansowania wielkoskalowych infrastrukturalnych inwestycji oraz opinie w procesie krajowej i unijnej legislacji związanej z gospodarką wodną, energetyką, w tym rozwojem odnawialnych źródeł energii.

W latach 2020–2021 była dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.W 2021 r. pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej Orlen. Była prezesem zarządów zarówno spółki Baltic Power, jak i Orlen Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem rady koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej.

Od lipca 2022 do czerwca 2023 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autorka regulacji prawnych przeciwdziałających skutkom kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w Ukrainie, w tym rozwiązaniom z zakresu rynku energii oraz sektora ciepłownictwa.

2 czerwca 2023 r. powołana na stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Pracami tego resortu pokieruje jego dotychczasowy szef Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak urodził się 19 września 1969 r. w Legionowie. Jest absolwentem historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej i studia podyplomowe – Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny oraz Zarządzanie w Administracji.

Po studiach pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Legionowo. W latach 2002–2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, a w grudniu 2004 r. został burmistrzem Śródmieścia.

Od 31 października 2005 r. pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2007 r. został mianowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko ministra – członka Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat poselski z ramienia PiS. W wyborach w 2011 r. uzyskał reelekcję. W 2015 r. ponownie został wybrany do Sejmu. W latach 2015–2018 minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 9 stycznia 2018 r. minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

22 czerwca 2022 r. został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów oraz szefa Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych

Ministerstwo Zdrowia

Resortem zdrowia pokieruje Ewa Krajewska. Jest magistrem farmacji, a od 2015 r. specjalistą farmacji szpitalnej. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako główny inspektor farmaceutyczny nadzorowała wszystkie podmioty biorące udział w obrocie produktami leczniczymi. Prowadziła też nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi we wszystkich 16 województwach w Polsce.

Wcześniej związana z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie jako zastępca dyrektora departamentu koordynowała pracę Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w okresie pandemii COVID-19. Zawodowo najdłużej związana z pracą w podmiotach leczniczych, w których nadzorowała gospodarkę lekową i optymalizowała wydatki na leki z jednoczesnym zwiększeniem ich dostępności. Była również redaktor naczelną czasopisma dla farmaceutów szpitalnych.

Przeprowadzała aktywnie reformę Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej polegającą na pionizacji struktur, przewodniczyła pracom nad ustawą – zmianą do Prawa farmaceutycznego wprowadzającą nowatorskie zmiany do systemu ochrony zdrowia, tj. nadzór nad laboratoriami, poszerzenie kompetencji inspekcji podczas kontroli i szereg innych zmian usprawniających nadzór na rynkiem farmaceutycznym.

Została powołana na zastępcę przewodniczącego trzech zespołów pod przewodnictwem Ministerstwa Zdrowia: zespołu do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej oraz zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

W 2023 r. ukończyła studia podyplomowe MBA in Public Healthcare realizowane w konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Krakowską Szkołą Biznesu oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

W obszarze jej szczególnych zainteresowań zawodowych leży budowanie e-nadzoru, reforma inspekcji farmaceutycznej, a także wdrażanie działań usprawniających wewnątrz organizacji oraz projekty udoskonalające system ochrony zdrowia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Działaniami resortu spraw zagranicznych pokieruje dotychczasowy minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

W latach 2018–2022 był sekretarzem stanu ds. polityki europejskiej, Polonii, dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. W latach 2018–2019 był pełnomocnikiem rządu ds. szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. W latach 2020–2021 był pełnomocnikiem rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4.

Szymon Szynkowski vel Sęk urodził się w Poznaniu 24 listopada 1982 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją stosunki międzynarodowe.

W latach 2003–2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück. W latach 2004–2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2015 r. zasiadał w sejmowych komisjach Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych oraz przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej.

Założyciel i prezes (2012–2016) lokalnego think tanku – Projekt Poznań. W latach 2006–2015 był radnym Miasta Poznania. W latach 2015–2016 był delegatem Poznania do Zarządu Związku Miast Polskich. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu prawa europejskiego i polityki samorządowej.

Ministerstwo Kultury

Resortem kultury pokieruje Dominika Chorosińska. Jest aktorką teatralną i filmową, a także dziennikarką. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Posłanka na Sejm RP IX i X kadencji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA pokieruje Paweł Szefernaker. Paweł Szefernaker urodził się w 1987 r. w Szczecinie. Ukończył prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W czasie studiów współtworzył komitet inicjatywy ustawodawczej „Przywracamy ulgi dla studentów”. W 2010 r. uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście, który złożył w lipcu 2014 r.

Od lipca 2014 r. przewodniczący Forum Młodych PiS, wiceprzewodniczący Europejskich Młodych Konserwatystów. W wyborach samorządowych w 2014 r. został radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2015 r. kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W tym samym roku wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji. 16 listopada 2015 r. powołany na sekretarza stanu w KPRM.

W 2015 r. znalazł się na liście 100 innowatorów Europy Środkowej i Wschodniej – New Europe 100, ogłaszanej przez Fundusz Wyszehradzki, we współpracy z Financial Times. 17 stycznia 2018 r. został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił też funkcję pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

Sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiada za współpracę z samorządem terytorialnym. Koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. 1 kwietnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ministerstwo Infrastruktury

Resortem infrastruktury pokieruje dotychczasowy Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Gajadhur to doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego.

Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

Ministrem członkiem Rady Ministrów został Jacek Ozdoba, a Izabela Antos będzie szefową KPRM.

TVP Info, PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: J. Kaczyński dla PAP: Kształt rządu ekspercko-politycznego to mój pomysł

Powiązane tematy

Komentarze