Informacje

Koronawirus w Polsce. Oficjalny profil KPRM w mediach społecznościowych / autor: PAP/Mateusz Marek
Koronawirus w Polsce. Oficjalny profil KPRM w mediach społecznościowych / autor: PAP/Mateusz Marek

10 proc. PKB na ochronę Polaków i gospodarki. Sprawdź

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 marca 2020, 22:00

    Aktualizacja: 25 marca 2020, 22:23

  • 6
  • Powiększ tekst

- Ochrona zatrudnienia, zachowanie płynności w firmach, w tym m.in. przez pokrycie przez państwo składek na ZUS i dopłaty do wynagrodzeń - to rozwiązania, w środę które zaakceptował rząd w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Resort rozwoju szacuje wartość pakietu na co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Ministerstwo wyjaśniło, że na pakiet, „Tarczę antykryzysową” składają się: projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Projekty zmian legislacyjnych opracowane zostały przez: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Ministerstwo wyjaśniło, że pakiet antykryzysowy przewiduje pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm. Bedzie to dotyczyło: mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników), a także samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Czytaj też: Prezes ZUS: formalności będą maks. uproszczone

MR poinformowało, że państwo przejmie opłacanie składek na ZUS za 692 tys. mikrofirm zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020. Ta sama data odnosi się do i zleceniobiorców i których przychód w lutym br. nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dofinansowanie ma pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu, pracodawcom mają spaść koszty osobowe o 35 proc. Resort wyliczył, że budżet będzie to kosztować 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. To 10,2 mld zł za trzy miesiące.

W przypadku świadczeń dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego - nieoskładkowanego i nieopodatkowanego - co do zasady wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku” - dodało ministerstwo.

Jeśli chodzi o rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. „Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego” - wyjaśniono.

Czytaj też:Czas na obronę narodowej gospodarki i polskich firm

Pomoc będzie również przysługiwała tym, którzy zawiesili swoją działalność, ale nie wcześniej niż przed 1 lutym 2020 r. W przypadku zleceniobiorców lub wykonawców dzieła, świadczenie będzie przysługiwało tym, którzy udowodnią zawarcie umowy przed 1 lutego br.

Tarcza antykryzysowa” zakładać będzie też miesięczne świadczenia dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, w wysokości ok. 2 tys. zł. Państwo będzie również dopłacało do wynagrodzeń pracowników firm znajdujących się w kłopotach.

Resort rozwoju wyjaśnił, że pomoc ze środków FGŚP będzie przysługiwała przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Zgodnie z „Tarczą” w takiej sytuacji, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłacać będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc. lecz nie więcej niż do 0,5 etatu - z zastrzeżeniem - że płaca nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Ministerstwo tłumaczy, że przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy, dofinansowanie wyniesie maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia plus składki na ZUS należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane” - wyjaśniono.

Przedsiębiorcy będą mogli w tej sprawie składać elektroniczne wnioski do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Ministerstwo dodało, że pracodawca dotknięty skutkami COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku - z 35 do 32 godzin. Bedzie mógł wydłużyć też dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin. W tym przypadku będzie on musiał porozumieć się z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi.

Tarcza antykryzysowa” wydłuży też terminy realizacji zamówień publicznych. W związku z epidemią nie będą naliczane kary umowne za opóźnienia w przetargach. W przypadku niezbędnych zamówień związanych z walką z epidemią nie trzeba też będzie stosować Prawa zamówień publicznych, czyli przetargów.

Czytaj też: Rząd: więcej możliwości dla banków i handlu

MR tłumaczy ponadto, że pakiet antykryzysowy przewiduje również ułatwienia dla branży turystycznej. Wydłużony zostanie termin zwrotu wpłat klientów w przypadku niezrealizowania imprezy turystycznej z 14 do 180 dni. Klienci będą mogli też skorzystać z voucherów na realizację np. danej podróży. Będzie on obowiązywał przez rok, od dnia kiedy miała się ona odbyć.

Ministerstwo wskazało, że „Tarcza” umożliwi podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. „Warunek to osiągnięcie w 2020 r. - w porównaniu do 2019 r. - przychodów niższych o co najmniej 50 proc.” - zaznaczono.

Tarcza” pozwoli również na przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. Zdolność kredytowa będzie obliczana na podstawie danych finansowych na koniec 2019 roku. Ma podstawie deklaracji banków - MR - twierdzi, że umożliwi to wydłużenie kredytów obrotowych o wartości ok. 150 mld zł.

Pakiet zakłada też wydłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Ministerstwo przyznało, że w sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem wiele firm, szczególnie tych małych „może być zmuszona do restrukturyzacji”. Dlatego też pakiet zawierać będzie mechanizmy pomocowe dla sektora MŚP, który będzie w takiej sytuacji.

Resort rozwoju dodał, że „Tarcza” będzie odnosiła się również do podatków. Przesunięty zostanie termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r do 1 czerwca 2020 r. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm będzie też odroczony z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Z 1 kwietnia na 1 lipca br. przesunięta będzie też matryca VAT.

Jak informuje MR, pakiet przesunie też obowiązek stworzenia PPK w średnich firmach na 1 października br.

Do 13 lipca odroczony będzie obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Do 31 sierpnia zwolnione z podatku będą czynności cywilnoprawne (PCC) oraz umowy pożyczki. Do 30 września wydłuża się też termin na złożenie informacji o cenach transferowych.

Resort dodał, że wydłużony będzie też termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, z trzech dni do 14. Później wejdą w życie (od 1 stycznia 2021 r.) przepisy dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.

Ministerstwo wylicza, że „Tarcza” odroczy: podatek do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.; termin wykonania badań urządzeń technicznych na maks kolejne 6 miesięcy; wydłuży okres sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Tarcza przewidywać będzie również: ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty; wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; umożliwienie sklepom - w niedziele objętym zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki; obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania; umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.

Wraz z „Tarczą antykryzysową” będą też uruchomione fundusze płynnościowe dla średnich i dużych firm, realizowane przez BGK, PFR i KUKE, o wartości 6 mld zł. (PAP)

PAP(autor: Michał Boroń)/gr

Powiązane tematy

Komentarze